Newyddion

Gweithiwr gofal preswyl i blant wedi'i dynnu oddi ar y Gofrestr am roi pobl ifanc mewn perygl

31 Ionawr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Ferthyr Tudful wedi cael ei dynnu oddi ar Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad gan Ofal Cymdeithasol Cymru ganfod bod ei ymddygiad wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cyhuddwyd Barrie John Gilby o fethu â dilyn cynllun gofal plentyn drwy ganiatáu cyswllt heb oruchwyliaeth rhwng y plentyn a theulu’r plentyn.

Clywodd y gwrandawiad fod teulu’r plentyn wedi mynd â’r plentyn i siopa ym mis Rhagfyr 2016, ac nad oedd Mr Gilby wedi llwyddo i atal hynny, er bod cynllun gofal y plentyn yn datgan nad oedd i fod i gael cyswllt heb oruchwyliaeth â’i deulu.

Pan na ddychwelodd y plentyn, ni roddodd Mr Gilby wybod yn brydlon i’r cartref, i'r awdurdod lleol nac i'r heddlu, ac yna, ni ddilynodd y cyfarwyddiadau yr oedd wedi’i gael gan ei reolwr i geisio datrys y mater.

Hefyd, clywodd y gwrandawiad am achlysuron eraill lle nad oedd Mr Gilby wedi dilyn cyfarwyddiadau ei reolwyr. Mewn un digwyddiad, roedd wedi gyrru plentyn i ardal y Tyllgoed yng Nghaerdydd, er ei fod wedi cael gwybod nad oedd i fod i fynd yno oherwydd y perygl y byddai’r plentyn yn dianc. Yna, rhedodd y plentyn i ffwrdd.

Ar achlysur arall, methodd â goruchwylio plentyn mewn ysgol a gadawodd yr eiddo er ei fod wedi cael cyfarwyddiadau i beidio â gwneud hynny. Bu’n rhaid i’r pennaeth ofyn i Mr Gilby ddychwelyd i'r ysgol i fynd â’r plentyn oddi yno ar ôl iddo ddifrodi eiddo a bygwth staff.

Anfonodd Mr Gilby neges destun ddifrïol i’w reolwr, gan ddefnyddio iaith amhriodol, a chyflwynodd daflen amser yn hawlio am oriau nad oedd wedi’u gweithio.

Nid oedd Mr Gilby yn y gwrandawiad tri diwrnod yn swyddfa Gofal Cymdeithasol Cymru yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.

Ar ôl clywed yr holl dystiolaeth, penderfynodd y pwyllgor fod camymddygiad difrifol Mr Gilby wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer, a bod hynny wedi rhoi pobl ifanc agored i niwed mewn perygl o niwed.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor: “Nid oedd unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod Mr. Gilby wedi dysgu o gamgymeriadau a digwyddiadau blaenorol lle’r oedd ei grebwyll wedi bod yn wael.

“Felly, rydym o’r farn fod amheuaeth o hyd ynghylch gallu Mr. Gilby i wneud penderfyniadau. Nid oes tystiolaeth fod Mr. Gilby wedi dysgu nac wedi meddwl, nac wedi datblygu gwell dealltwriaeth o’i rôl fel gweithiwr gofal preswyl i blant.

Penderfynodd y pwyllgor dynnu Mr Gilby oddi ar y Gofrestr, gan nodi: “Rydym o’r farn mai dim ond Gorchymyn Tynnu fydd yn briodol yn yr achos hwn... i sicrhau bod gan y cyhoedd ffydd yn y broses a’r proffesiwn gofal cymdeithasol, a... gwarchod y cyhoedd yn ddigonol, yn arbennig pobl ifanc agored i niwed.”