Newyddion

Gweithiwr gofal preswyl i blant wedi’i atal am ddwy flynedd am ymddygiad amhriodol

23 Chwefror 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Sir y Fflint wedi’i atal rhag gweithio fel gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol cofrestredig am ddwy flynedd ar ôl i wrandawiad addasrwydd i ymarfer ganfod bod ei ymddygiad wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cyhuddwyd Thomas Michael Jones o ymddwyn a siarad mewn modd amhriodol tuag at ddau berson ifanc agored i niwed yn ei ofal.

Ar adeg y digwyddiadau yn Chwefror 2017, roedd yn cael ei gyflogi mewn cartref preswyl i blant yng Ngogledd Cymru, yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth, rhwng wyth a 19 oed.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad fod Mr Jones, yn ystod un o’r digwyddiadau, wedi siarad ac ymddwyn mewn modd digydymdeimlad tuag at un person ifanc agored i niwed, gan achosi i’r person ifanc grio.

Mewn digwyddiad arall, dywedwyd wrth y gwrandawiad nad oedd Mr Jones wedi darllen cynllun cymorth ymddygiad person ifanc agored i niwed cyn gweithio gydag ef.

Pan gododd digwyddiad gyda’r person ifanc, methodd Mr Jones â dilyn y dulliau tawelu a osodwyd ar gyfer y plentyn, yn hytrach ymatebodd mewn ffordd elyniaethus, a achosodd i’r person ifanc frathu Mr Jones a thynnu gwallt gweithiwr gofal preswyl i blant arall.

Nid oedd Mr Jones yn bresennol yn y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf ac ni chydweithredodd a'n ymchwiliad.

Ar ôl gwrando ar yr holl dystiolaeth, penderfynodd y pwyllgor fod ei ymddygiad wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer a’i fod wedi torri nifer o rannau o’r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol.

Eglurodd y pwyllgor ei benderfyniad, gan ddweud: “Rydym yn canfod bod ymddygiad Mr Jones wedi tanseilio hyder y cyhoedd yn y proffesiwn gofal cymdeithasol. Roedd Mr Jones mewn sefyllfa o ymddiriedaeth i gynorthwyo a gofalu am bobl ifanc agored i niwed a thorrodd ei weithredoedd un o gredoau sylfaenol y proffesiwn gofal cymdeithasol.”

Penderfynodd y pwyllgor atal Mr Jones rhag gweithio fel gweithiwr gofal preswyl i blant am ddwy flynedd.

Wrth egluro ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor: “Rydym wedi dod i’r casgliad y byddai gosod Gorchymyn Atal yn briodol er mwyn diogelu’r cyhoedd, er budd unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaethau a’r diddordeb cyhoeddus yn y proffesiwn gofal cymdeithasol.

“Yn anffodus nid ydym wedi clywed gan Mr Jones am unrhyw gamau y gallai fod wedi eu cymryd i gywiro ei ymddygiad. Heb hyn, rydym yn ystyried y gallai barhau i fod yn risg i unigolion ifanc agored i niwed sy’n defnyddio gwasanaethau.

“Rydym yn ystyried bod angen atal Mr Jones am ddwy flynedd er mwyn diogelu’r cyhoedd yn ddigonol a rhoi digon o amser i Mr Jones gywiro ei amhariad.”

Amdanom

Ni yw’r corff rheoleiddio proffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol yng Nghymru. Rydym yn cadw cofrestr o’r holl weithwyr cymdeithasol, myfyrwyr gwaith cymdeithasol, rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant, rheolwyr gofal yn y cartref a rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru.

Rydym hefyd yn gosod safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad. Rhaid i bawb sydd wedi cofrestru gyda ni gyrraedd y safonau sydd yn y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol.

Os bydd pryderon yn cael eu lleisio ynglŷn â safonau gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol cofrestredig, mae'n ddyletswydd arnom i ymchwilio, ac os bydd angen, cymryd camau i ddiogelu’r cyhoedd. Ymchwilir i lai nag un y cant o’r gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol ar ein Cofrestr gan ein tîm addasrwydd i ymarfer.