Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gweithiwr gofal preswyl i blant i'w dynnu oddi ar y Gofrestr oherwydd euogfarnau troseddol a chamymddwyn

31 Ionawr 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd gweithiwr gofal preswyl i blant o Gastell-nedd Port Talbot yn cael ei dynnu oddi ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl i wrandawiad addasrwydd i ymarfer canfod bod ei euogfarnau troseddol a chamymddwyn difrifol wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cafodd Stephen Griffiths, a oedd yn cael ei gyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar y pryd, ei gyhuddo o fethu â hysbysu ei gyflogwr ei fod wedi ei gyhuddo o droseddau dan Ddeddf Diogelwch rhag Aflonyddu 1997 a Deddf Cyfathrebiadau 2003.

Wedi hynny, plediodd yn euog i’r cyhuddiadau a chafwyd ef yn euog o’r troseddau yn Llys Ynadon Gorllewin Morgannwg ym mis Mawrth 2018.

Nid oedd Mr Griffiths yn bresennol yn y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf.

Wedi clywed y dystiolaeth, canfu’r panel bod euogfarnau troseddol a chamymddwyn difrifol Mr Griffiths wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Esboniodd y panel y rhesymau dros ei ganfyddiadau, gan ddweud: “Roedd dyletswydd ar Mr Griffiths i roi gwybod cyn gynted ag yr oedd yn rhesymol bosibl am y ffaith ei fod wedi cael ei gyhuddo o droseddau troseddol, ond ni wnaeth hynny.”

Penderfynodd y panel dynnu Mr Griffiths oddi ar y Gofrestr yn syth, gan nodi: “Rydym wedi penderfynu, ar sail y dystiolaeth sydd ger ein bron, mai dim ond Gorchymyn Dileu fydd yn briodol yn yr achos hwn.

“Mae hyn oherwydd, yn ein barn ni, y bu gwyro difrifol oddi wrth y safonau perthnasol a nodir yn y 'Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol'.

“Yng ngoleuni’r diffyg dirnadaeth a rhwymedi, a’r risg i unigolion yn defnyddio gwasanaethau sy’n bresennol yn ein barn ni, nid oes unrhyw ffordd arall o warchod y cyhoedd.

“Rydym hefyd o'r farn y byddai hyder y cyhoedd o ran rheoleiddio gofal cymdeithasol a hyder y cyhoedd mewn gofal cymdeithasol yn gyffredinol yn cael ei danseilio pe byddai Mr Griffiths yn parhau ar y Gofrestr. O’r herwydd, rydym yn gwneud Gorchymyn Dileu yn yr achos hwn.”

Amdanom ni

Ni yw’r rheoleiddiwr proffesiynol ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol yng Nghymru. Rydym yn cadw cofrestr o’r holl weithwyr cymdeithasol, myfyrwyr gwaith cymdeithasol, rheolwyr a gweithwyr gofal preswyl i blant, rheolwyr gofal yn y cartref a rheolwyr cartrefi gofal i oedolion yng Nghymru.

Rydym hefyd yn pennu safonau addysg, hyfforddiant, ymddygiad a pherfformiad. Rhaid i bawb sydd wedi’u cofrestru gyda ni gwrdd â’r safonau a nodir yn y 'Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol'.

Os codir pryderon ynghylch safonau gweithiwr gofal cymdeithasol proffesiynol sydd wedi’i gofrestru, mae dyletswydd arnom i ymchwilio ac, os bydd angen, i weithredu i warchod y cyhoedd. Mae llai nag un y cant o’r gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol sydd ar ein Cofrestr yn cael eu harchwilio gan ein tîm addasrwydd i ymarfer.