Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gweithiwr cymdeithasol yn cael rhybudd 12 mis am gamymddwyn a rhannu gwybodaeth gyfrinachol

11 Medi 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Bowys wedi cael rhybudd 12 mis ar ôl i wrandawiad canfod bod ei chamymddwyn wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Yn ystod y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, cyfaddefodd Michele Hillman ei bod wedi methu asesu myfyriwr gwaith cymdeithasol yn ddigonol tra’n gweithio fel gweithiwr cymdeithasol i Gyngor Sir Powys.

Cyfaddefodd Ms Hillman ei bod wedi gadael i fyfyriwr gynnwys gwybodaeth gamarweiniol ac anghywir yn ei bortffolio tystiolaeth, cyn iddo ei gyflwyno i’w brifysgol.

Roedd y portffolio yn cynnwys sylwadau a briodolwyd i Ms Hillman, a ysgrifennwyd gan y myfyriwr, ac roedd yn rhoi’r argraff bod Ms Hillman wedi arsylwi ar waith y myfyriwr sawl gwaith pan nad oedd hi wedi bod yn bresennol.

Clywodd y gwrandawiad hefyd fod Ms Hillman wedi rhannu gwybodaeth gyfrinachol am weithdrefnau disgyblu cydweithiwr gyda’r myfyriwr, ond roedd hi’n gwadu hynny.

Ar ôl clywed y dystiolaeth, penderfynodd y pwyllgor fod ei chamymddwyn wedi amharu ar addasrwydd Ms Hillman i ymarfer.

Wrth egluro ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor wrthi: “Roedd dwy agwedd wedi andwyo eich ymddygiad, mewn gyrfa lwyddiannus fel arall, gan arwain at ganlyniadau difrifol. Rydych chi wedi gweithredu’n anonest ac wedi dangos diffyg unplygrwydd.”

Penderfynodd y pwyllgor roi rhybudd am 12 mis i Ms Hillman a bydd y rhybudd hwn yn dod i sylw cyflogwyr yn y dyfodol. Dywedodd y pwyllgor wrthi: “Yn ein barn ni, rydych chi wedi dangos mewnwelediad sylweddol.

“Rydych chi wedi cymryd rhan lawn yn yr achos ac wedi cyfaddef yn gynnar, mewn perthynas â llawer o’r cyhuddiadau a oedd yn eich wynebu, er nad pob un.”

Parhaodd y pwyllgor: “Cawsom ein perswadio bod rhybudd yn ddigonol oherwydd lefel y mewnwelediad rydych chi eisoes wedi’i ddangos a’ch ymrwymiad i gwblhau’ch cyfnod adfer.

“Roeddem yn falch o glywed eich bod yn derbyn hyfforddiant pellach sylweddol, a fydd yn eich cynorthwyo i sicrhau nad ydych chi’n gwneud yr un camgymeriadau yn y dyfodol.”