Newyddion

Gweithio gyda’r sector i gofrestru gweithwyr gofal cartref

10 Mai 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gyda'r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol nawr yn agored i weithwyr gofal cartref, rydym yn gweithio'n agos gyda chyflogwyr i gael y gweithlu wedi'i gofrestru. Cynhaliwyd gweithdai cofrestru gyda thimau gofal cartref yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Your Life Management Services Limited gyda llawer mwy wedi eu trefnu yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae llawer o unigolion hefyd yn ymgeisio, sy'n golygu bod pobl sy'n derbyn gofal a chymorth yn eu cartrefi gam yn nes at gael y sicrwydd hwnnw bod gweithwyr yn cael eu rheoleiddio ac gyda’r sgiliau a hyfforddiant addas.

Dywedodd Gerry Evans, ein cyfarwyddwr rheoleiddio a gwybodaeth: “Mae gyda ni weithwyr gofal cartref sy’n darparu gofal ardderchog ledled Cymru, ond mae’r disgwyliadau iddynt gwrdd â gofynion fwyfwy cymhleth yn cynyddu. Rydyn ni’n credu bod rheoleiddio yn amddiffyn gweithwyr trwy osod gofyniadau clir o ran safonau a hyfforddiant. Rydym yn falch i gydweithio gyda’r sector ar y datblygiad pwysig yma.”

Mae cofrestru yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i broffesiynoli'r gweithlu gofal cymdeithasol a chodi statws gweithwyr. Bydd yn rhoi hyder i bobl sy'n derbyn gofal, a'u teuluoedd, fod gan y gweithwyr y sgiliau a'r cymwysterau i wneud eu gwaith mewn modd proffesiynol, tosturiol.

Er mwyn cofrestru, rhaid iddyn nhw ddangos eu bod yn dilyn safonau Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (y Côd), yn ogystal â phrofi bod ganddyn nhw’r cymwysterau perthnasol a dangos eu bod yn addas i weithio (addas i ymarfer). I gadw eu henw ar y gofrestr, rhaid iddyn nhw ddatblygu eu sgiliau a’u gwybodaeth drwy’r amser. Bydd yn ofynnol i pob gweithiwr gofal cartref i gofrestru erbyn mis Ebrill 2020.

Gyda rhyw 23,000 o weithwyr gofal cartref angen cofrestru, rydym yn deall bydd gan rhai gweithwyr gofal cartref gwestiynau neu bryderon. I ddod o hyd i atebion i ymholiadau ynghylch cymwysterau, ffioedd ac amserlenni, ewch i'n tudalennau cwestiynau cyffredin am ystod o ddeunyddiau gan gynnwys astudiaethau achos a fideos. Mae canllawiau ymarfer sy’n berthnasol i’r rôl penodol hefyd ar gael i arwain a chefnogi gweithwyr yn eu gwaith o ddydd i ddydd ac i ategu'r safonau yn y Côd.

Disgwylir i gyflogwyr gefnogi ac annog eu gweithwyr i gofrestru cyn gynted ā phosibl. Mae ein tîm cofrestru wrth law i roi cymorth neu gyngor. Cysylltwch â ni os hoffech i ni ymweld â'ch gweithle i helpu staff i wneud cais - peidiwch ag oedi gan fod y gweithdai yn profi'n boblogaidd iawn.

Ynghyd â Llywodraeth Cymru rydyn ni’n ymrwymedig i sicrhau safonau gofal uchel ledled Cymru ac i gefnogi’r gweithlu i ddarparu’r gofal gorau posib.

Dywedodd y Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies:

“Mae gan bawb rôl i’w chwarae i sicrhau ein bod yn datblygu ac yn meithrin ein gweithlu, ac rwy’n annog pob gweithiwr gofal yn y cartref, gyda chefnogaeth eu cyflogwyr, i weithio gyda Gofal Cymdeithasol Cymru ac ymuno â’r Gofrestr gynted ag y bo modd.”