Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Gwaharddiad gweithiwr gofal preswyl i blant wedi cael ei ymestyn am dri mis

21 Tachwedd 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr gofal preswyl i blant o Wrecsam, sydd wedi'i wahardd dros dro, wedi cael ei atal rhag gweithio mewn swydd gofal cymdeithasol gofrestredig yng Nghymru am dri mis arall, ar ôl i banel addasrwydd i ymarfer gwrdd i adolygu ei achos yr wythnos ddiwethaf.

Cafodd Ben Berry ei wahardd rhag gweithio mewn swydd gofal cymdeithasol gofrestredig am naw mis ym mis Mawrth 2019 ar ôl i wrandawiad benderfynu bod ei anonestrwydd wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cafodd y penderfyniad ei wneud yn dilyn digwyddiad ym mis Mai 2018 lle rhedodd person ifanc dan ofal Mr Berry i ffwrdd yn ystod trip a rhoddodd Mr Berry gofnodion a oedd yn gwrthdaro i'r heddlu ynglŷn â beth ddigwyddodd.

Roedd gwaharddiad Mr Berry i fod i ddod i ben ar 27 Ionawr 2020 ond, ar ôl adolygu ei achos, penderfynodd y panel ymestyn y gwaharddiad am dri mis arall oherwydd nad oedd Mr Berry wedi darparu unrhyw wybodaeth newydd i ddangos ei fod wedi gwella ei ymddygiad.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Penderfynom y dylid rhoi cyfle arall i Mr Berry ddangos rhywfaint o newid cadarnhaol. Rydyn ni wedi dod i’r casgliad hwn am y rhesymau canlynol:

“Nid yw Mr Berry wedi ymddieithrio oddi wrth y broses hon. Fe gymerodd ran mewn adolygiad cyn yr achos ac mae wedi ymateb i ohebiaeth Gofal Cymdeithasol Cymru drwy e-bost pan ofynnwyd iddo wneud hynny.

“Pan gyflwynodd Mr Berry dystiolaeth i'r panel ym mis Mawrth, dangosodd frwdfrydedd dros weithio gyda phobl ifanc, ac fe esboniodd ef a’i reolwr sut mae’n llwyddo i feithrin perthynas dda â'r bobl ifanc oherwydd ei fod wedi bod yn yr un sefyllfa ei hun yn ystod ei blentyndod.

“Er eu bod yn hen, mae'r geirdaon [a ddarparwyd] yn cefnogi casgliad blaenorol y panel, sef bod gan Mr Berry rywbeth gwerthfawr i'w gyfrannu i waith gofal cymdeithasol.”

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Mae angen i Mr Berry ddangos i'r panel adolygu nesaf ei fod yn gallu ymddwyn yn onest ac yn ddidwyll dan bwysau.”

Ychwanegodd y panel: “Os na fydd Mr Berry yn darparu gwybodaeth newydd sy’n mynd i’r afael â’i anonestrwydd ar gyfer yr adolygiad nesaf, mae’n debygol iawn y bydd Gorchymyn Dileu yn cael ei wneud.”