Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Gwahardd gweithiwr cymdeithasol am edrych yn amhriodol ar gofnodion cyfrinachol

17 Gorffennaf 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Ben-y-bont ar Ogwr wedi’i gwahardd am flwyddyn ar ôl i wrandawiad benderfynu bod camymddwyn difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Clywodd y gwrandawiad fod Nikita Hale, ym mis Mehefin 2016, wedi edrych yn amhriodol ar gofnodion cyfrinachol 11 o bobl a oedd yn cael eu cadw gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, lle’r oedd yn cael ei chyflogi gan y tîm diogelu plant.

Daeth ymddygiad anonest Ms Hale i’r amlwg ym mis Mai 2017, pan gwynodd person a oedd yn defnyddio gwasanaethau’r cyngor bod Ms Hale wedi edrych ar ei chofnod cyfrinachol yn ddiweddar, er nad oedd ganddi reswm a oedd yn gysylltiedig â gwaith i wneud hynny.

Pan gafodd ei chwestiynu ddwywaith gan ei rheolwr am y digwyddiadau, gwadodd Ms Hale ei bod yn gwybod unrhyw beth am y mater, ond cyfaddefodd yn ddiweddarach ei bod wedi edrych ar y cofnodion.

Er nad oedd Ms Hale yn bresennol yn y gwrandawiad undydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, cyfrannodd at yr ymchwiliad a chyfaddefodd i bob un o’r cyhuddiadau mewn datganiad o ffeithiau y cytunwyd arno.

Ar ôl ystyried cyfaddefiadau Ms Hale a chlywed y dystiolaeth, penderfynodd y panel bod addasrwydd Ms Hale i ymarfer wedi’i amharu ar hyn o bryd oherwydd camymddwyn difrifol.

Wrth egluro ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Mae Ms Hale wedi mynegi ei hedifeirwch a’i mewnwelediad am bam na ddylai fod wedi gwneud hynny a’r effaith posibl gallai fod wedi cael ar eraill.

“Mae’n dweud bod ei ffordd o feddwl ar y pryd wedi’i gymylu gan ei bod dan straen sylweddol. Ond er tegwch iddi, does dim tystiolaeth o feirniadaeth o unrhyw elfen arall o’i hymarfer gwaith cymdeithasol.

Aeth y panel ymlaen: “Er bod Ms Hale wedi dangos mewnwelediad, nid yw wedi ein bodloni drwy ddangos dealltwriaeth ddigonol o effaith camddefnyddio mynediad i gofnodion gwasanaethau cymdeithasol ar hyder y cyhoedd a’i chyflogwr.”

Penderfynodd y panel wahardd Ms Hale am flwyddyn, gan ddweud: “Rydym wedi ystyried mynegiant cyson Ms Hale o fewnwelediad ac edifeirwch, ac effaith colli ei swydd a’i phrofiad o’r gwrandawiad ar ei dealltwriaeth o’r hyn a wnaeth.

“Rydym yn fodlon y bydd mewn sefyllfa i gyfrannu at y proffesiwn ar ddiwedd cyfnod o waharddiad. Felly, rydym yn ystyried bod gwaharddiad yn ddigonol ac nid ydym yn credu bod angen adolygiad.”

Bydd y gorchymyn gwahardd, sy’n golygu na fydd Ms Hale yn gallu gweithio mewn rôl gofal cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru tra’i fod ar waith, yn dod i rym ar 10 Awst 2019 tan 9 Awst 2020.