Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gosod amodau ar gofrestriad gweithiwr cymdeithasol

10 Gorffennaf 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae panel addasrwydd i ymarfer wedi gosod amodau ar gofrestriad gweithiwr cymdeithasol o Rhondda Cynon Taf am y 18 mis nesaf ar ôl i wrandawiad ganfod bod camymddwyn difrifol wedi amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer.

Roedd Rachel Halliday yn cael ei chyflogi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cyd-drefnu cynlluniau amddiffyn plant a phlant mewn angen pan ddaeth pryderon ynglŷn â safon ei gwaith i’r amlwg ym mis Chwefror 2017.

Cyfaddefodd Ms Halliday yn ystod y gwrandawiad deuddydd yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yr wythnos ddiwethaf ei bod hi wedi methu, dro ar ôl tro, cofnodi asesiadau ac ymweliadau â rhai o’r plant a’r teuluoedd roedd hi’n eu cefnogi, fel sy’n ofynnol yn ôl y gyfraith.

Cyfaddefodd Ms Halliday hefyd nad oedd wedi cynnal y nifer gofynnol o ymweliadau â phlant a theuluoedd, ac nad oedd wedi mynd ar drywydd gwybodaeth a gafwyd gan yr heddlu neu nad oedd wedi cofnodi pa gamau a gymerodd.

Cyfaddefodd hefyd iddi gadw ffeil o wybodaeth gyfrinachol yn ei chartref yn hwy nag oedd raid.

Ar ôl ystyried cyfaddefiadau Ms Halliday a gwrando ar y dystiolaeth a gyflwynwyd, penderfynodd y panel fod camymddwyn difrifol Ms Halliday yn amharu ar ei haddasrwydd i ymarfer ar hyn o bryd.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y panel: “Rydych wedi derbyn bod methiannau difrifol yn eich ymarfer, a’u bod wedi’u hailadrodd dros gyfnod hir yn 2016 ac yn gynnar yn 2017.”

Aeth y panel ymlaen i ddweud: “Ar ôl darllen eich datganiad myfyriol a chlywed eich tystiolaeth, rydym yn derbyn eich bod wedi dangos rhywfaint o ddealltwriaeth o'ch methiannau chi ac o effaith y methiannau hynny ar y teuluoedd roeddech chi’n gweithio gyda nhw.

“Fodd bynnag, ni chawsom ein hargyhoeddi bod y ddealltwriaeth hon sy’n datblygu yn ddigon ynddi ei hun i ddangos na fyddai’r un methiannau yn codi eto, pe baech chi’n dychwelyd i ymarfer yn syth.”

Penderfynodd y panel osod amodau ar gofrestriad Ms Halliday am 18 mis, i’w hadolygu. Maent yn cynnwys cwblhau nifer o gyrsiau hyfforddi, sydd wedi’u cymeradwyo gennym ni, yn llwyddiannus, a chael ei goruchwylio’n agos yn ei gwaith.

Eglurodd y panel ei benderfyniad drwy ddweud: “Rydym yn derbyn eich bod wedi mynegi edifeirwch diffuant ac ymrwymiad gwirioneddol i yrfa mewn gwaith cymdeithasol yn y dyfodol.

“Rydym yn nodi eich bod wedi dangos eich ymrwymiad yn y gorffennol drwy gwblhau cwrs ailhyfforddi yn dilyn cyfnod pan wnaethoch adael gwaith cymdeithasol am resymau personol.

“Rydym yn fodlon y bydd gosod amodau yn ymwneud â hyfforddiant a goruchwyliaeth yn effeithiol er mwyn amddiffyn y cyhoedd.”