Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gofal Cymdeithasol Cymru yn falch i fod yn arwain y ffordd

03 Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydyn ni wrth ein bodd i gael ein cynnwys yn Adolygiad yr Arglwydd Holmes, a gyhoeddwyd heddiw, fel enghraifft bositif o sefydliad gyda Bwrdd amrywiol a chynrychiadol.

Mae Adolygiad yr Arglwydd Holmes yn edrych ar y nifer o benodai cyhoeddus a adroddodd eu bod yn anabl, o’u cymharu â’r rhai a adroddodd nad oeddent yn anabl, ac mae’n gwneud cyfres o argymhellion i gynyddu’r nifer o benodai cyhoeddus anabl.

Yn 2017 a 2018, dim ond tri y cant o’r holl benodai cyhoeddus yn y DU a adroddwyd eu bod yn anabl.

Rydyn ni wedi’n cynnwys yn yr adroddiad oherwydd ein proses recriwtio Bwrdd arloesol, a arweiniodd at Fwrdd amrywiol o 14 o bobl – y mae 57 y cant ohonyn nhw’n fenywod, mae tri ohonyn nhw’n anabl ac maen nhw’n amrywio mewn oedran o’u 30au hyd at eu 70au.

Mae aelod o’n Bwrdd ni, Grace Quantock, sy’n ddirprwy cadeirydd ein Pwyllgor Rheoleiddio Safonau, hefyd yn rhannu ei phrofiad o gael ei phenodi’n aelod o’n Bwrdd yn yr Adolygiad.

Meddai Grace: “Rwy’n hynod o falch o ddarllen yr Adolygiad ac rwy’n gobeithio y bydd yn cataleiddio cynhwysiant anabledd ar y lefelau uchaf yn y DU wrth fynd ymlaen.

“Mae Adolygiad yr Arglwydd Holmes wedi mynd i’r afael â mater sy’n aml yn cael ei guddio, gan ddod ag anabledd i’r golwg, herio gwaharddiad a rhagfarn ymwybodol/anymwybodol, ac felly’n sicrhau gwasanaeth cyhoeddus mwy cynrychiadol.

“Rwy’n anrhydeddus fy mod i wedi cael fy nghynnwys yn Adolygiad yr Arglwydd Holmes fel aelod balch o Fwrdd Gofal Cymdeithasol Cymru ac rwy’n gobeithio y gall helpu newid wyneb gwasanaethau cyhoeddus er mwyn cynrychioli pobl anabl ar bob lefel.”

Meddai Arwel Ellis Owen OBE, ein Cadeirydd: “Rwy’n falch iawn ein bod ni wedi cael ein cynnwys yn Adolygiad yr Arglwydd Holmes fel enghraifft o sefydliad gyda Bwrdd amrywiol.

“Pan aethon ni ati i recriwtio’n Bwrdd y llynedd, gwnaethon ni benderfyniad ymwybodol i recriwtio Bwrdd amrywiol o bobl o wahanol gefndiroedd a oedd yn cynrychioli Cymru. Fel rheoleiddiwr y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru, mae’n bwysig bod ein Bwrdd yn cynnwys pobl sy’n derbyn gofal a chymorth.

“Mae cael Bwrdd amrywiol wedi bod yn fudd mawr i ni fel sefydliad ac mae gwahanol gefndiroedd a phrofiadau ein haelodau wedi bod yn amrhysiadwy i’n trafodaethau Bwrdd. Mae amrywiaeth wedi gwir helpu cryfhau ein Bwrdd.”

Darllenwch Adolygiad yr Arglwydd Holmes (Saesneg yn unig).

Ar hyn o bryd rydyn ni'n recriwtio Cadeirydd ac aelod Bwrdd newydd, gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y ddau rôl yma.