Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Dyfarniad newydd i gefnogi llwybr cofrestru amgen ar gyfer gweithwyr gofal cartref

30 Ebrill 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Lansiwyd dyfarniad newydd i ddarparu ffordd amgen o gofrestru ar gyfer gweithwyr gofal cartref sy’n newydd i’w rôl a heb gymhwyster ar hyn o bryd.

Cyflwynwyd y dyfarniad mewn ymateb i adborth gan gyflogwyr a oedd eisiau llwybr arall ar gyfer cofrestru gweithwyr a allai ei chael hi’n anodd bodloni gofynion cofrestru oherwydd eu bod yn rhan-amser, heb gymhwyster ar hyn o bryd a heb weithio mewn gofal cartref am dair o’r pum mlynedd diwethaf.

Nawr, gall gweithwyr gofal cartref gael dyfarniad egwyddorion a gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru trwy gwblhau cwrs ac asesiad byr ar-lein yn llwyddiannus, ac mae hwn bellach yn ‘fyw’.

Bydd dyfarniadau ar wahân ar gyfer y sawl sy’n gweithio gydag oedolion, a’r sawl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Bydd unrhyw un sy’n defnyddio’r llwybr hwn i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru angen cwblhau cymhwyster gofynnol erbyn iddynt orfod adnewyddu eu cofrestriad ymhen tair blynedd.

Mae’r cwrs a’r asesiad byr ar-lein wedi’u seilio ar ddwy adran gyntaf fframwaith sefydlu Cymru gyfan ac maent yn rhoi sylfaen gadarn i’r sawl sy’n eu cwblhau’n llwyddiannus wrth iddynt weithio tuag at gael y cymhwyster gofynnol.

Mae’r datblygiad newydd hwn yn golygu y bydd gan bob gweithiwr gofal cartref yng Nghymru gyfle bellach i wneud cais i gofrestru’n wirfoddol, beth bynnag fo’u sefyllfa, cyn y daw cofrestru’n orfodol yn 2020.

Mae ‘na nawr dri llwybr ar gael i weithwyr gofal cartref gofrestru gyda ni, i helpu i ddatblygu gweithlu medrus a chymwys sy’n gallu ateb heriau’r dyfodol.

Mae’r rhan fwyaf o weithwyr gofal cartref eisoes yn meddu ar gymhwyster gofynnol a gallant fynd ymlaen yn uniongyrchol â’u cais i gofrestru. Gall gweithwyr profiadol sydd heb gymhwyster gofynnol, ond sydd wedi gweithio mewn gofal cartref am dair o’r pum mlynedd diwethaf, wneud cais i gofrestru ar ôl cael eu rheolwr i gadarnhau eu cymhwysedd i ni.

Bydd cofrestru drwy’r ddau lwybr hyn yn golygu na fydd angen unrhyw gymhwyster pellach ar weithwyr i ail-gofrestru ymhen tair blynedd. Disgwylir iddynt wneud rhywfaint penodol o ddatblygiad proffesiynol yn unig, fel pob ymarferydd arall ar y Gofrestr.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “Mae’n hanfodol bod gennym weithlu gofal cartref medrus a chymwys sy’n cefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas yn eu cartrefi eu hunain bob diwrnod. Credwn y bydd cofrestru yn ein helpu i gyflawni’r nod hwnnw.

“Felly, rydym wrth ein bodd ein bod wedi lansio’r dyfarniad hwn, sy’n darparu llwybr cofrestru ar gyfer y sawl sydd efallai’n fwy newydd i ofal, sy’n gweithio’n rhan-amser ac na allant gwblhau cymhwyster llawn cyn iddynt gofrestru, ond gan barhau ar yr un pryd i gynnal safonau diogelu’r cyhoedd. 

“Bydd hyn yn profi eu gwybodaeth o’r egwyddorion a’r gwerthoedd sy’n gysylltiedig â gofal o ansawdd. Bydd yn rhoi sylfaen bwysig iddynt adeiladu arni ar ôl cofrestru trwy gwblhau un o’r cymwysterau gofynnol.

“Wrth gynllunio’r llwybr hwn a’r ddau lwybr arall ar gyfer cofrestru, ein prif ystyriaeth fu sicrhau ansawdd gofal i bobl sy’n derbyn gofal a chymorth gan weithwyr gofal cartref, tra’n ystyried hefyd anghenion cyflogwyr ac amgylchiadau gwahanol y sawl sy’n gweithio yn y rolau hyn ar hyn o bryd.

“Bydd y tri llwybr cofrestru yn sicrhau y bydd yr holl weithwyr gofal cartref sy’n cofrestru erbyn 2020 naill ai’n meddu ar y cymwysterau, y sgiliau neu’r profiad sydd eu hangen arnynt i ddarparu gwasanaeth diogel o ansawdd uchel, neu y byddant yn gweithio tuag atynt mewn ffordd strwythuredig,” ychwanegodd Sue.

Bydd gweithwyr gofal cartref sydd angen cwblhau'r cwrs ac asesiad ar-lein yn derbyn e-bost gan eu rheolwr, yn eu gwahodd i fewngofnodi i'r safle. Gall rheolwyr cofrestru am y llwybr newydd yma.