Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Dwy gynhadledd am ddim ar gefnogi pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin

06 Rhagfyr 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd dwy gynhadledd am ddim i helpu ymarferwyr sy’n gweithio gyda neu sy’n cael cysylltiad â phobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin yn cael eu cynnal mis Chwefror nesaf.

Nod y cynadleddau yw codi ymwybyddiaeth o, a helpu ymarferwyr rhannu ymarfer da am, gefnogi hawliau a dewisiadau pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin.

Ymhlith y siaradwyr yw Yasmin Khan, Cynghorydd Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Menywod, Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol, ac aelodau o swyddfa’r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Bydd bore o sesiynau lawn yn cael ei ddilyn gan bedwar gweithdy yn y prynhawn.

Meddai Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru Heléna Herklots CBE: “Mae codi ymwybyddiaeth ymhlith gweithwyr proffesiynol am natur, maint ac effaith y cam-drin sy’n cael ei wynebu gan bobl hŷn yn rhan hanfodol o daclo mater sylweddol sy’n effeithio miloedd bob blwyddyn.

“Rydw i’n edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru a Dewis Choice i ddarparu dwy gynhadledd yn gynnar y flwyddyn nesaf. Bydd y gynadleddau yn rhoi ystod eang o wybodaeth ymarferol i ymarferwyr er mwyn helpu nhw gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o’r cam-drin mae pobl hŷn yn wynebu a’r cymorth sydd ar gael i’r rhai sy’n dioddef ohono.”

Dywedodd Sue Evans, prif weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru: “Mae’n hollbwysig bod ymarferwyr yng Nghymru sy’n gweithio gyda phobl hŷn yn ymwybodol o’r gwahanol fathau o gam-drin y gall pobl hŷn eu gwynebu er mwyn iddyn nhw allu eu diogelu, a hefyd hyrwyddo eu hawliau a’u dewisiadau.

“Rydyn ni’n falch i fod yn gweithio ar y cyd gyda’r Comisiynydd Pobl Hŷn a Dewis Choice i drefnu'r cynadleddau hyn, a gobeithiwn y bydd yn rhoi i ymarferwyr yr wybodaeth a’r dealltwriaeth hanfodol sydd angen arnyn nhw i ddiogelu pobl hŷn rhag cam-drin.”

Bydd y cynadleddau yn cael ei gynnal ar 6 Chwefror 2019 yng Nglasdir yn Llanrwst ac ar 21 Chwefror 2019 yn y YMCA yng Nghasnewydd. Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

Mae’r cynadleddau yn cael eu rhedeg ar y cyd gennym ni, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a’r Prosiect Dewis Choice (Prifysgol Aberystwyth).

Archebwch eich lle ar Broblem gudd: Cefnogi pobl hŷn sydd â phrofiad o gam-drin yn Llanrwst neu Gasnewydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynadleddau neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, e-bostiwch Vivienne Davies ar vivienne.davies@gofalcymdeithasol.cymru