Newyddion

Dweud eich dweud am y canllawiau ymarfer diwygiedig ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol

19 Medi 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Hoffem glywed eich barn am y newidiadau i’r canllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr gofal cymdeithasol a gweithwyr gofal preswyl plant.

Mae’r canllawiau ymarfer, i weithiwyr sy’n cofrestru gyda ni, yn disgrifio’r safonau a ddisgwylir mewn ymarfer o ddydd i ddydd. Mae’r canllawiau’n adeiladu ar y Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol a’u nod yw:

  • disgrifio’r hyn y mae disgwyl i weithwyr ei wneud
  • cynorthwyo gweithwyr i ddarparu gwasanaeth da

Meddai Sheila Lyons, Rheolwr Datblygu a Gwella, Gofal Cymdeithasol Cymru: “Rydym eisiau sicrhau bod y canllawiau’n briodol, ac rydym yn annog pobl sy’n gweithio yn y sector neu sy’n derbyn gwasanaethau gofal a chymorth i roi adborth ar y cynnwys sydd wedi’i ddiweddaru.

“Hoffem wybod p’un a fydd y canllawiau, yn eich barn chi, yn cynorthwyo gweithwyr i gyflawni eu rôl yn effeithiol.  Os ydych chi’n gweithio yn y sector, rydym eisiau gwybod sut byddwch yn defnyddio’r canllawiau yn eich rôl.

“Hefyd, hoffem glywed unrhyw sylwadau sydd gennych am y newidiadau a wnaed:

  • i ddefnyddio iaith syml gan ddefnyddio Cymraeg clir
  • i sicrhau bod y canllawiau yn gyson â deddfwriaeth newydd
  • i gynnwys gwybodaeth am y Côd Ymarfer ar gyfer Cyflogwyr Gofal Cymdeithasol
  • i sicrhau cysondeb, lle bo angen, ar draws canllawiau.

“Ymgynghoriad cyhoeddus yw hwn, felly gall pawb ddweud eu dweud.”

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau yw 9 Tachwedd 2018.  Bydd yr holl adborth yn cael ei ystyried cyn i ni gyhoeddi’r fersiwn derfynol. I gymryd rhan, ewch i dudalen yr Ymgynghoriadau. Diweddariad i ganllawiau ymarfer ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol