Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Newyddion

Dau weithiwr gofal plant preswyl wedi cael eu hatal dros dro ar ôl i berson ifanc dan eu gofal redeg i ffwrdd

01 Ebrill 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae dau weithiwr gofal plant preswyl yn Wrecsam wedi cael eu hatal dros dro gan banel addasrwydd i ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru ar ôl i berson ifanc dan eu gofal redeg i ffwrdd pan oedden nhw ar wibdaith.

Cafodd David Corrigan, a oedd yn uwch weithiwr prosiect ar y pryd, ei atal am 12 mis; a chafodd ei gydweithiwr, Ben Berry, a oedd yn weithiwr prosiect, ei atal am naw mis. Roedd y ddau ohonyn nhw’n gweithio i Dewis, sy’n rhan o Grŵp Keys.

Roedd y ddau ohonyn nhw’n wynebu naw cyhuddiad a oedd yn cynnwys peidio â darparu digon o oruchwyliaeth i’r person ifanc yr oedden nhw’n gofalu amdano, a rhoi gwybodaeth ffug neu anwir i'r heddlu ynghylch yr hyn a ddigwyddodd pan redodd y person ifanc i ffwrdd tra oedden nhw ar wibdaith. Arweiniodd hyn at yr heddlu'n cwyno am y gofal sy'n cael ei ddarparu gan Mr Berry a Mr Corrigan.

Profwyd pob cyhuddiad yn erbyn Mr Corrigan, a chafodd saith cyhuddiad yn erbyn Mr Berry eu profi. Daeth y panel i'r casgliad bod y camymddwyn difrifol wedi amharu ar addasrwydd y ddau ddyn i ymarfer.

Dywedodd Cadeirydd y panel: “Er ei bod hi’n anodd, nid yw’n amhosibl gwneud iawn am anonestrwydd. Fodd bynnag, roedd cyfnod o amser rhwng Mai 2018 a Mawrth 2019 pan oeddech chi wedi glynu at stori y gwyddom erbyn hyn ei bod hi’n anwir, a pharhawyd â’r anwiredd hwnnw yn eich tystiolaeth lafar o’n blaenau yn y gwrandawiad hwn.

 “Yn ein barn ni, rydych chi’n peryglu unigolion sy’n defnyddio’r gwasanaethau ar hyn o bryd. Rydym yn fodlon bod gennych chi syniad beth yw goblygiadau person ifanc yn eich gofal yn dianc, ac rydym hefyd yn fodlon eich bod wedi gwella'r agwedd hon. Fodd bynnag, nid ydym yn fodlon bod gennych ddealltwriaeth o’r anonestrwydd sy'n gysylltiedig â'r achos hwn. Mae'n amlwg ei bod hi’n anodd datblygu dealltwriaeth pan fyddwch chi’n gwrthod derbyn eich bod wedi bod yn anonest.”

Wrth egluro rhesymau'r panel dros atal Mr Corrigan a Mr Berry, dywedodd y Cadeirydd: “Rydym o'r farn bod y mynegiadau gwirioneddol o edifeirwch a glywsom gennych chi, eich brwdfrydedd dros y proffesiwn y mae gennych chi’r fraint o weithio ynddo, ynghyd â’r tystebau cadarnhaol yr ydym wedi'u clywed am eich cymeriadau a'ch ymarfer yn ein galluogi i osod gorchymyn atal dros dro.”

Bydd yn rhaid i'r ddau ŵr fynychu gwrandawiadau adolygu ddeufis cyn i'w gorchmynion atal ddod i ben, a phryd hynny bydd yn rhaid iddyn nhw ddangos i banel eu bod wedi mynd i'r afael â'u hanonestrwydd.

Cynhaliwyd y gwrandawiad yng Ngwesty’r Beaufort Park yn yr Wyddgrug.