Newyddion

Datblygu gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol

30 Ionawr 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Bydd strategaeth newydd i ddatblygu gweithlu ar draws y maes iechyd a gofal cymdeithasol, sy’n gallu bodloni anghenion pobl Cymru dros y degawd nesaf, yn cael ei datblygu erbyn yr hydref eleni.

Mae’r strategaeth gweithlu gyntaf hon yn cael ei datblygu gennym ni ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC), wedi’i chefnogi gan y Sefydliad Gofal Cyhoeddus ym Mhrifysgol Oxford Brookes.

Mae’n dilyn cyhoeddi 'Cymru Iachach', sef gweledigaeth hirdymor Llywodraeth Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. Ymatebodd hyn i Adolygiad Seneddol o iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, a gyhoeddodd ei ganfyddiadau ym mis Ionawr  2018.

Uchelgais 'Cymru Iachach' yw i’r systemau iechyd a gofal cymdeithasol weithio gyda’i gilydd fel na fydd pobl sy’n eu defnyddio yn sylwi pan gaiff gwasanaethau eu darparu gan wahanol sefydliadau. Bydd angen gweithlu sy’n darparu’r gofal gorau ar system ddi-dor o iechyd a gofal cymdeithasol, ni waeth gan bwy y cânt eu cyflogi na ble y maent wedi eu lleoli.

Yn sgil hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ni ac AaGIC i ddatblygu strategaeth gweithlu hirdymor mewn partneriaeth â’r GIG a llywodraeth leol, y sectorau gwirfoddol ac annibynnol, yn ogystal â rheoleiddwyr, cyrff proffesiynol a darparwyr addysg.

Dywedodd Sue Evans, ein Prif Weithredwr: “I greu strategaeth sydd wir yn bodloni anghenion pobl Cymru dros y 10 mlynedd nesaf, rydym ni’n bwriadu casglu barn cydweithwyr a sefydliadau o bob cwr o'r wlad, yn ogystal â phobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Bydd cyfleoedd i gyfrannu trwy weithdai, arolwg ar-lein a gweminarau.

Dywedodd Alex Howells, Prif Weithredwr AaGIC: “Mae'r strategaeth gweithlu yn gyfle i ni fod yn uchelgeisiol a blaengar yn y ffordd rydym ni’n datblygu ein gweithlu presennol a gweithlu’r dyfodol, gan sicrhau ein bod ni’n rhoi llesiant staff a phrofiad staff wrth graidd ein cynigion.”

Bydd strategaeth ddrafft y gweithlu yn cael ei datblygu erbyn diwedd y gwanwyn, ac ar ôl ymgynghori, bydd yn cael ei chwblhau erbyn diwedd yr hydref.