Newyddion

Darllenwch e-fwletin yr hydref

13 Tachwedd 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Croeso i rifyn yr hydref o e-fwletin Gofal Cymdeithasol Cymru!

Y rhifyn hwn rydym yn eich gwahodd chi i ddathlu eich llwyddiant yng Ngwobrau 2018. Rydym hefyd yn cyflwyno ein gweledigaeth bum mlynedd ar sut i wneud gwahaniaeth positif i ofal yng Nghymru; diweddariad ar ein hymgynghoriad ‘Trawsnewid Gofal yn y 21ain Ganrif’; a gwahoddiad i rannu eich storiau positif am ofal cymdeithasol. Bydd hefyd ddolenni i golofn ddiweddaraf ein prif weithredwr Sue Evans ar gyfer y ‘Western Mail’ a nifer o ddyddiadau i’ch dyddiadur. 

Dathlu eich llwyddiant yn Y Gwobrau 2018

A ydych chi’n gweithio ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru? Ac a ydych yn darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel neu’n gwybod am dîm, grŵp neu sefydliad sy’n eu darparu?  Rydym yn chwilio am fentrau sy’n darparu gofal rhagorol ledled Cymru i gystadlu yn Y Gwobrau 2018.

Mae’r Gwobrau, a gynhelir bob dwy flynedd, yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu ymarfer rhagorol yng Nghymru, ac rydym yn awr yn derbyn enwebiadau ar gyfer wyth categori’r gwobrau. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw 5pm ar 9 Chwefror 2018 a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yn Neuadd y Ddinas yng Nghaerdydd ar 13 Medi 2018.

I gael gwybodaeth a phecyn ymgeisio, ewch i gofalcymdeithasol.cymru/gwobrau2018. Rhannwch hyn ag unrhyw un a allai fod â diddordeb, yn eich barn chi.

Cynllun newydd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yng Nghymru

Lansiwyd cynllun newydd pum mlynedd i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru gan ein bwrdd. Mae’r cynllun strategol yn amlinellu ein gweledigaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf, beth rydym yn anelu at ei gyflawni, beth fydd ein ffocws a sut byddwn yn gweithio gyda’r sector gofal cymdeithasol a sector y blynyddoedd cynnar, y cyhoedd a Llywodraeth Cymru i gyflawni ein huchelgais.

Darllenwch fwy am y cynllun

Diweddariad ar ymgynghori ynghylch gweddnewid gofal

Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ynghylch Gweddnewid Gofal yn yr 21ain Ganrif. Cawsom nifer fawr o ymatebion, ac rydym yn awr yn ystyried eich adborth ac yn trafod ei oblygiadau gyda Llywodraeth Cymru. Cadwch eich llygaid ar ein gwefan dros yr wythnosau nesaf am ein hymateb ffurfiol i’r ymgynghoriad.

Helpwch ni i rannu hanesion cadarnhaol am ofal cymdeithasol

Rydym yn chwilio am bobl i ymddangos mewn fideos byr sy’n dangos manteision gweithlu gofal cymdeithasol cofrestredig a phroffesiynol. 

A allwch chi ddweud wrthym sut rydych chi, fel gweithiwr, wedi elwa ar fod wedi cofrestru? Neu, efallai fod gennych awgrymiadau ymarferol i bobl sydd ar fin cofrestru? A ydych chi’n rheolwr sy’n gallu siarad am y modd y mae cofrestru wedi cael effaith gadarnhaol ar eich gwasanaeth? Efallai eich bod yn adnabod rhywun sy’n derbyn gofal a chymorth a hoffai rannu’r hyn y mae cael cymorth gan bobl gofrestredig yn ei olygu iddyn nhw?

Os hoffech rannu eich hanes cadarnhaol am y broses gofrestru, ffoniwch ni ar 02920 780633 neu anfonwch neges e-bost at: elin.lenny@gofalcymdeithasol.cymru. Bydd y fideos yn ymddangos ar ein gwefan a’n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.

Byw’r bywyd sy’n bwysig i chi

Yn ei cholofn ddiweddaraf ar gyfer y Western Mail, bu ein Prif Weithredwr Sue Evans yn siarad am ein cynllun strategol, yn ogystal â’n hymgynghoriadau diweddar ar weddnewid gofal yn yr 21ain ganrif a’r strategaeth ymchwil a datblygu genedlaethol ar gyfer Cymru.

Darllenwch ei cholofn

Diwygio cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol

Mae ad-drefniad mawr o gymwysterau i bobl sydd am ddilyn gyrfaoedd ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant wedi’i gyhoeddi. Bydd cyfres o hyd at 20 cymhwyster newydd yn disodli mwy na 240 o’r rhai presennol yn y newidiadau mwyaf i gymwysterau erioed yn y sector yng Nghymru. Bydd y cymwysterau newydd yn cael eu haddysgu o fis Medi 2019, gyda’r rhai cyntaf yn cael eu dyfarnu yn 2020. Mae’n dilyn adolygiad a gyhoeddwyd yn 2016 gan y rheoleiddiwr annibynnol, Cymwysterau Cymru.

Darllenwch fwy am y diwygiad 

Digwyddiadau cymwysterau 

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau am ddim ochr yn ochr â Cymwysterau Cymru am gymwysterau yn seiliedig ar gymhwysedd rhwng 14 Tachwedd 2017 a 27 Mawrth 2018. Mae’r digwyddiadau, a fydd yn cael eu cynnal ledled Cymru, wedi’u hanelu at y rheiny mewn rôl sicrhau ansawdd ym maes iechyd, gofal cymdeithasol, gofal plant a chwarae.  Bydd City & Guilds a CBAC yn bresennol hefyd – nhw yw’r cyrff dyfarnu a fydd yn darparu’r gyfres newydd o gymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Darllenwch fwy am y digwyddiadau

Cael dweud eich dweud ar arweiniad ymarfer drafft ar gyfer gweithwyr cartref

Hoffem gael eich barn ar arweiniad newydd rydym wedi’i ddatblygu ar gyfer gweithwyr gofal cartref. Nod yr arweiniad drafft yw cynorthwyo gweithwyr gofal a rhoi arweiniad iddynt yn eu gwaith. Ochr yn ochr â’r Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol, mae’n disgrifio’r safonau a ddisgwylir gan weithwyr gofal cartref ac yn anelu at roi hyder iddynt yn eu cymhwysedd a’u hymarfer. Rydym am wneud yn siŵr fod y gweithlu’n teimlo bod y cynnwys yn briodol, felly hoffem glywed gan bobl sy’n gweithio ym maes gofal cartref a’u rheolwyr amdano.

Darllenwch fwy am yr ymgynghoriad

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn llysgennad gofal?

A ydych chi’n falch o fod yn weithiwr gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant? A ydych chi’n frwdfrydig ynglŷn â’ch gwaith? A ydych chi wedi ystyried bod yn llysgennad gofal? Rydym yn recriwtio nawr…

Nod y rhaglen llysgenhadon gofal yw codi proffil gofal cymdeithasol, a’r blynyddoedd cynnar a gofal plant, a’u hyrwyddo fel dewisiadau difyr, boddhaus a llwyddiannus i bawb o ran gyrfa. Mae llysgenhadon yn helpu i addysgu pobl am wahanol ddewisiadau gyrfa a chyfleoedd dilyniant sydd ar gael.

Darllenwch fwy am ddod yn llysgennad gofal

Wythnos Diogelu Genedlaethol

Mae’r Wythnos Diogelu Genedlaethol yn dechrau ddydd Llun, 13 Tachwedd 2017. Yn ystod yr wythnos, bydd digwyddiadau i’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl.

Mae’r wythnos yn dechrau â chynhadledd am ddim ar 13 Tachwedd am Ddiogelu mewn Chwaraeon a gynhelir gan y Bwrdd Diogelu Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Bydd y diwrnod yn ystyried sut i hyrwyddo chwaraeon a gweithgareddau corfforol tra’n gwneud yn siŵr fod y rheiny sy’n cymryd rhan yn ddiogel. Bydd hefyd yn amlygu rôl atal niwed a chamdriniaeth, ac yn cynnwys sgyrsiau a chyfleoedd i rwydweithio.

Darllenwch fwy am y gynhadledd diogelu 

App ffôn i brofi gwybodaeth am ddiogelu

Rydyn ni’n bwriadu lansio app ffôn symudol sy’n profi gwybodaeth gweithwyr gofal am sut i gadw pobl yn ddiogel yn hwyrach yr wythnos hon, fel rhan o Wythnos Diogelu. Datblygwyd yr app i helpu gweithwyr cyflogedig a gwirfoddolwyr sy’n darparu gwasanaethau gofal i oedolion a phlant i brofi eu dealltwriaeth o brif cysyniadau diogelu.

Mae’r app ‘Cwis diogelu’ yn ddefnyddiol i weithwyr profiadol sydd angen gloywi eu gwybodaeth, ac i weithwyr newydd sydd am brofi a gwella eu gwybodaeth drwy nodi meysydd y maent yn wan ynddynt. Bydd yn adnodd goruchwylio defnyddiol i reolwyr hefyd. Cadwch lygad ar ein gwefan am fwy o wybodaeth am sut i lawrlwytho’r app.

Mae addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru yn cael ei hadolygu

Hoffem gael eich barn i helpu i ni ffurfio ein hadolygiad o addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru, a gynhelir y flwyddyn nesaf. Rydym yn awyddus iawn i glywed gan fyfyrwyr gwaith cymdeithasol, gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso, yn ogystal â phobl sy’n derbyn gofal a chymorth, eu teuluoedd a’u gofalwyr. Mae angen i ni gael eich adborth i wneud yn siŵr fod addysg gwaith cymdeithasol yn paratoi pobl ar gyfer heriau’r dyfodol. 

Rydym yn edrych ar y canlynol:

  • sut caiff myfyrwyr newydd eu dewis ar gyfer y rhaglen gymhwyso
  • sut mae myfyrwyr yn gwneud cynnydd trwy’r rhaglen gymhwyso, yn enwedig ar ddechrau eu dysgu
  • sut i wneud yn siŵr fod cynnwys y rhaglen yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau cywir ar gyfer ymarfer proffesiynol
  • sut i wneud yn siŵr fod gweithwyr cymdeithasol yn gwneud y defnydd gorau o ymchwil yn eu hymarfer
  • gofynion y rhaglen atgyfnerthu ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso, i wneud yn siŵr ei bod yn ychwanegu at y sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar gyfer ymarfer da. 

Gallwch ddilyn y drafodaeth a chymryd rhan ar Twitter yn #socialworkreview.

Gwerthuso rhaglenni hyfforddi trydedd flwyddyn ar gyfer gweithwyr cymdeithasol

Mae rhaglenni hyfforddi ar gyfer gweithwyr cymdeithasol yn helpu i wella sgiliau, dealltwriaeth a hyder, ond nid yw cyfran uchel ohonynt yn eu gorffen. Dyma brif ganfyddiadau gwerthusiad annibynnol o drydedd flwyddyn y fframwaith Dysgu ac Addysg Proffesiynol Parhaus (DAPP) a gynhaliwyd gan Cordis Bright ar ein rhan.

Darllenwch fwy am y gwerthusiad

Pecyn canllawiau newydd i gefnogi gweithio gyda phobl hŷn

Rydym wedi cyhoeddi pecyn canllawiau newydd i gynorthwyo’r sector â helpu pobl hŷn i aros yn annibynnol yn eu cymunedau am gyfnod hwy. Mae’r pecyn canllawiau wedi’i anelu at ymarferwyr sy’n gweithio gyda phobl hŷn yn y gymuned, yn ogystal â chynllunwyr a chomisiynwyr gwasanaethau gofal a chymorth. Mae’n amlinellu cyfres o sbardunau, cwestiynau myfyriol ac enghreifftiau ymarferol y gellir eu defnyddio ochr yn ochr â fframweithiau a ffyrdd o weithio sy’n bodoli eisoes.

Darllenwch fwy am y pecyn

Mae adroddiad newydd ar reolwyr cartrefi gofal oedolion ar gael

Yn ôl adroddiad newydd am reolwyr cartrefi gofal oedolion yng Nghymru, mae’r rheolwr cartref gofal oedolion cyffredin yn 49 oed, yn wyn ac yn fenyw. Mae dros draean ohonynt yn meddu ar rywfaint o allu yn y Gymraeg, ac mae’r mwyafrif ohonynt yn gweithio yn y sector preifat ac wedi bod yn eu swydd bresennol ers mwy na phum mlynedd.

Darllenwch fwy am yr adroddiad

Gweithdai meithrin gofal a chymorth gyda’n gilydd

Rydym yn cynnal cyfres o weithdai rhwng 13 Tachwedd ac 13 Rhagfyr i helpu pobl i wella’r ffordd y maent yn datblygu gofal a chymorth gwell mewn ffordd gyd-gynhyrchiol. Mae’r gweithdai hyn wedi’u cynllunio i gynnig cyngor ac atebion ymarferol gan bobl sy’n brofiadol yn y maes.

Darllenwch fwy am y gweithdai

Fframwaith gyrfaoedd ar gyfer therapyddion galwedigaethol yn dod cyn bo hir

Bydd fframwaith gyrfaoedd newydd ar gyfer therapyddion galwedigaethol yn cael ei lansio ddydd Iau nesaf. Mae’r fframwaith newydd yn darparu arweiniad ar gyfer therapyddion galwedigaethol sy’n gweithio yn y maes gofal cymdeithasol yng Nghymru. Ei nod yw cefnogi eu datblygiad a gwneud yn siŵr ein bod yn manteisio ar eu sgiliau a’u bod yn darparu gwasanaethau effeithiol. Fe’i datblygwyd gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol, Llywodraeth Cymru a ni. Bydd y fframwaith ar gael ar ein gwefan ar 16 Tachwedd.