Newyddion

Cyhoeddi enillwyr y Gwobrau 2018!

13 Medi 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cynllun i leihau risg o gamfanteisio’n rhywiol ar bobl ifanc, raglen newid ddiwylliannol i wella bywydau pobl hŷn mewn cartrefi gofal a menter sy’n arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y plant a dynnwyd oddi wrth eu teuluoedd ymysg enillwyr y Gwobrau 2018.

Mae'r gwobrau, sy’n digwydd bob dwy flynedd, ac a drefnir gan Gofal Cymdeithasol Cymru gyda chymorth partneriaid a noddwyr, yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu arfer ragorol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru.

Cyflwynwyd cyfanswm o saith gwobr mewn seremoni wobrwyo fawreddog yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Fe'u dyfarnwyd i sefydliadau a thimau o bob rhan o Gymru yr oedd eu prosiectau wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau'r bobl yr oeddent yn eu cefnogi ac a oedd wedi canolbwyntio ar ddysgu a datblygu eu staff a gwella eu gwasanaethau.   

Dywedodd Huw Irranca-Davies, y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: “Mae Gwobrau cenedlaethol gofal cymdeithasol yn ddathliad o’r holl waith ffantastig sy’n cael ei wneud gan gymaint o bobl o fewn y sector. Mae’n gyfle i rannu esiamplau o ymarfer rhagorol, sydd yn ei dro yn gallu ysbrydoli pobl eraill i wella a gall ddenu ac ysgogi eraill i weithio o fewn y maes allweddol hon.

“Roedd yn galonnog i weld cymaint o brosiectau rhagorol ymhlith y teilyngwyr. Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd yn rhan o’r Gwobrau, dylech chi fod yn falch iawn o’ch cyflawniadau.”

Dywedodd Arwel Ellis Owen OBE, Cadeirydd panel beirniadu'r Gwobrau a Gofal Cymdeithasol Cymru: "Rydyn ni wrth ein bodd bod y nifer uchaf erioed o geisiadau eleni wedi arwain at sefyllfa lle mae'r cystadleuwyr yn y rownd derfynol yn dangos yn glir faint o ymarfer rhagorol sy'n digwydd ym maes gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Unwaith eto, rydym wedi bod wrth ein boddau nid yn unig o ran nifer, ond safon y ceisiadau. Mae'n dangos sawl enghraifft wych o ofal rhagorol sydd gennym yng Nghymru. Mae hefyd yn amlygu'r ffocws cryf ar wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n derbyn gofal a chymorth, ac ar ddarparu cyfleoedd dysgu a datblygu i staff. 

"Byddwn yn awr yn canolbwyntio ar geisio rhannu arfer ardderchog enillwyr a'r cystadleuwyr eraill, fel y gall y gwobrau chwarae rhan ymarferol bwysig yn y gwaith o helpu i wella gwasanaethau a chael effaith gadarnhaol ar y rhai sy'n derbyn gofal a chymorth ar draws y gwlad," ychwanegodd Arwel.

O’r 15 a gyrhaeddodd y rownd derfynol, enillwyr Gwobrau 2018 yw:

Gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddinasyddion (noddir gan Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru)

Enillydd:

Cyngor Bro Morgannwg – am ei brosiect sy’n gwella llesiant pobl hŷn trwy wella’r cydweithio rhwng gweithwyr cymdeithasol, asiantaethau gofal cartref a phreswylwyr, i wneud yn siŵr fod gan breswylwyr reolaeth dros eu gofal a’u cymorth.

Cymeradwyaeth uchel:

PSS Shared Lives Wales – am brosiect lle mae oedolion sy’n agored i niwed yn symud i fyw at ofalwyr proffesiynol sydd wedi cael eu recriwtio’n arbennig ac wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol, sy’n agor eu cartrefi iddynt ac yn rhoi cymorth iddynt 24 awr y dydd mewn amgylchedd teuluol. 

Dulliau effeithiol o ddiogelu (noddir gan Blake Morgan)

Enillydd:

Gwasanaethau Casnewydd i Blant a Barnardo’s – am eu prosiect Gwasanaethau Cymorth Integredig i Deuluoedd, sy’n arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y plant a dynnwyd oddi wrth eu teuluoedd ac yr aethpwyd â nhw i ofal. Mae’r cynllun yn darparu cymorth amlasiantaethol dwys ar gyfer teuluoedd “sy’n agos at fod angen gofal” ac yn helpu gwella rhianta.

Cymeradwyaeth uchel:

Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru – am ei fenter Protocol Hunanesgeuluso, a ddatblygwyd i atal anaf difrifol neu hyd yn oed farwolaeth pobl y mae’n ymddangos eu bod yn esgeuluso eu hunain, gan gefnogi eu hawl i gael eu trin â pharch ac urddas a “chynorthwyo i adnabod sefyllfaoedd o hunanesgeuluso”.

Cyngor Sir Benfro – am ei brosiect Gwarcheidwaid Diogelu Pobl Ifanc, lle mae pobl ifanc yn helpu pobl ifanc eraill i ddeall materion diogelu a chadw eu hunain rhag niwed. Hefyd, mae’r grŵp wedi cynnal dwy gynhadledd ar ddiogelu i ddarparu hyfforddiant a hyrwyddo diogelu ymhlith grŵp mawr o bobl ifanc o bob cwr o Sir Benfro.  

Canlyniadau gwell trwy ddysgu a gweithio gyda’n gilydd (noddir gan Deloitte)

Enillydd:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – am ei brosiect sydd wedi’i anelu at ostwng risg camfanteisio’n rhywiol ar bobl ifanc. Mae ei waith ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Heddlu Gogledd Cymru wedi darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer staff ac wedi sefydlu fforwm amlasiantaethol misol i rannu gwybodaeth am gyflawnwyr risg uchel a phobl ifanc sy’n agored i niwed.

Cymeradwyaeth uchel:

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro – at ddibenion gwaith Bwrdd Rhaglen Ataliadau Sir Benfro, partneriaeth amlasiantaeth dan arweiniad y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Hamdden a'r Pennaeth Cydgomisiynu Strategol sy'n arwain y gwaith o ddatblygu gweledigaeth, fframwaith strategol a chynllun cyflawni ym maes ataliadau.  Mae gan Sir Benfro weledigaeth o fodel ataliadau sy’n canolbwyntio ar 'bobl’ a fydd yn sicrhau bod lles ac annibyniaeth oedolion, gofalwyr, plant a theuluoedd yn cael ei hyrwyddo a’i hybu drwy ailgynllunio a datblygu'r gwasanaeth.   Ystyria’r bartneriaeth fod cysylltiad annatod rhwng 'cyngor, cymorth a gwybodaeth’ (CCG) ac 'ataliadau’ ac felly, mae wedi eu dwyn ynghyd ar ffurf un rhaglen o weithgareddau. 

Gwasanaeth Dydd Sant Ioan/Cyngor Abertawe – am ei Fenter Gardd Gymunedol, sy’n dod â phreswylwyr â dementia a grwpiau ymylol at ei gilydd, gan gynnwys oedolion ag anabledd dysgu a phobl o elusennau i’r digartref, ac elusennau cyffuriau ac alcohol.  Mae hyn yn galluogi i “berthnasoedd cyfoethog a pharhaus ar y ddwy ochr” ddatblygu.

Defnyddio data ac ymchwil i gefnogi atal, ymyrraeth gynnar ac effeithiolrwydd

Enillydd:

Cyngor Sir Benfro – am ei brosiect i leihau faint o amser y mae’n rhaid i bobl aros am ofal a chymorth. Mae wedi newid y diwylliant pan fydd dau aelod o staff yn darparu gofal i bobl hŷn ac anabl yn eu cartrefi eu hunain. Fe wnaeth therapydd galwedigaethol profiadol helpu magu hyder y gofalwyr mewn defnyddio technegau ac offer eraill gyda defnyddwyr gwasanaeth, sy’n golygu nad oes prinder staff mwyach.

Datblygu gweithlu hyderus a chynaliadwy (noddir gan GMB)

Enillydd:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – am brosiect “llawn dychymyg” sy’n helpu gweithwyr cymdeithasol newydd i ddechrau eu gyrfaoedd yn y ffordd orau posibl. Cânt gymorth, addysgu a mentora trwy gyfuniad o weithdai a digwyddiadau hyfforddi mewnol gyda siaradwyr allanol, yn ogystal â sesiynau mentora unigol a grŵp.       

Cymeradwyaeth uchel:

Right at Home, Caerdydd a Chasnewydd – am brosiect sy’n darparu llwybr gyrfa cynhwysfawr ac arloesol ar gyfer gweithwyr gofal, gan roi cyfleoedd hyfforddi “arloesol” iddynt mewn meysydd gofal arbenigol, gwobrau a chydnabyddiaeth unigol, cymorth arbenigol â datblygiad personol a phroffesiynol, a gofal bugeiliol o ansawdd da yn y gymuned.

Canlyniadau rhagorol i bobl o bob oed trwy fuddsoddi mewn dysgu a datblygu staff (noddir gan Y Brifysgol Agored Cymru)

Enillydd:

Cyngor Sir y Fflint – am raglen newid diwylliannol i wella bywydau pobl hŷn mewn cartrefi gofal. Neilltuir swyddog monitro ym mhob cartref gofal sy’n gweithio gyda staff i ymgorffori ymarfer “sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn”. Hefyd, caiff staff eu paru â phreswylwyr ar sail diddordebau a rennir, a dewisiadau diwylliannol ac iaith, gan wella eu synnwyr o lesiant ymhellach. 

Cymeradwyaeth uchel:

Care Without Compromise, Castell-nedd – am ei brosiect sy’n cynorthwyo pobl ag anableddau dysgu mewn “lleoliad preswyl unigryw”. Mae staff yn cynorthwyo preswylwyr ar gyfer adsefydlu ac annibyniaeth, sy’n golygu eu bod yn treulio mwy o amser yn y gymuned ac yn mynd ymlaen i fyw mewn tai â chymorth, byw yn annibynnol â chymorth cartref, neu’n dychwelyd i fyw yn agosach at eu teuluoedd.

Atebion arloesol a chreadigol – rhannu eich profiadau

Enillydd:

Cyngor Sir Fynwy – am ei brosiect My Mates, sy’n gweddnewid bywydau pobl ag anabledd dysgu trwy eu helpu i wneud ffrindiau a byw “ag angerdd a diben”. Mae My Mates yn helpu ei aelodau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol, gwneud ffrindiau ac o bosibl meithrin perthnasoedd personol agos, tra’n cael cynnig cyngor a gwybodaeth mewn amgylchedd cefnogol

Cymeradwyaeth uchel:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - am ei fenter Cadw’n Iach Gartref. Mae’r prosiect yn helpu lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty ac yn cynyddu trefniadau rhyddhau’n gynnar trwy gludiant, addasiadau ymateb cyflym a gwasanaeth gweithiwr achos.