Newyddion

Cwrdd Elsie, 81 oed, y gweithiwr gofal cartref cyntaf i ymuno â'n Cofrestr

29 Mehefin 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Y gweithiwr gofal cartref cyntaf i gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru yw Elsie Kyte, menyw wyth deg un oed o Gaerdydd.

Golygir hyn mae Elsie, sy'n gweithio i 3D Care Cardiff, yw'r person hynaf erioed i ymuno â'r Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru. Mae hi'n un o dros 300 o weithwyr gofal cartref sydd wedi dechrau cais i gofrestru ers agor y Gofrestr i’r grŵp yma o weithwyr ym mis Ebrill.

Mae Elsie yn weithiwr cymorth profiadol sy'n mwynhau ei rôl yn 3D Care Cardiff yn fawr. 

"Byddwn i byth wedi tybio mai fi fyddai'r gweithiwr gofal cartref cofrestredig cyntaf. Rwy'n caru fy ngwaith ac mae fy nghyflogwyr yn wirioneddol gefnogol. Maent am i ni i gyd gofrestru a gwneud yn siŵr ein bod yn ymgeisio cyn gynted â phosibl.

"Mae'n braf cael y gydnabyddiaeth nawr. Dechreuais fy ngyrfa mewn manwerthu a gweithiais fy ffordd o fod yn gynorthwy-ydd siop i fod yn reolwr. Bu’n rhaid i mi ymddeol yn gynnar yn 50 mlwydd oed i ofalu am fy ngŵr, fy mam a fy mrawd. Cyn bo hir, gwnes i sylweddoli fy mod yn colli gweithio ac fy mod angen seibiant o'r tŷ felly dechreuais wneud chydig oriau o waith yn y cartref gofal ar draws y ffordd. 

"Roedd Debbie, sydd nawr yn fy nghyflogi i, yn rhan o'r tîm oedd yn dod i'r tŷ i ofalu am fy ngŵr. Fe berswadiodd fi i roi cynnig ar ofal cartref. Roedd hynny dros 30 mlynedd yn ôl -tydwi heb edrych yn ôl ers hynny."

Mae Elsie o'r farn bod ei hoedran yn helpu i feithrin perthynas â'r unigolion y mae'n eu cefnogi.

"Mae gan lawer o'n cleientiaid ddementia, mae rhai ohonynt yn iau na fi. Maent yn teimlo'n gyfforddus pan dwi’n dod mewn i'w cartref gan fy mod yn rhywun y gallant uniaethu gyda. Rwy'n eu deall, mae ganddom brofiadau cyffredin y gallwn barablu ‘mlaen amdanynt. Maent yn mwynhau'r ymweliadau ac rwy'n mwynhau sgwrsio â nhw."

"Rwyf hefyd yn mwynhau gweithio gyda chydweithwyr iau. Mewn gofal cartref, mae angen bod yn barod am pob mathau o bethau a cael eich hyfforddi i ddelio â’r annisgwyl. Weithiau, gall rhai sefyllfaoedd gwaith fod yn heriol i weithwyr newydd. Gallaf roi cyngor ar alwadau anodd pan yn gweithio mewn pâr, a chefnogi cydweithwyr sydd â llai o brofiad.

"Rwy'n mwynhau bod yn rhan o'r tîm. Dwi ddim yn gwneud y gwaith trymach y dyddiau hyn, ond i gydbwyso pethau, rwy'n helpu allan yn y swyddfa. Rwy'n dysgu sgiliau cyfrifiadurol ac yn dod i adnabod cleientiaid ar yr un pryd." 

Fe wnaeth ei phrofiad yn y swyddfa 3D Care helpu Elsie gyda'r cais ar-lein i gofrestru.

Meddai Ronnie Wells, Rheolwr Cofrestredig 3D Care:

"Credwn ei bod hi'n bwysig iawn i'n staff gofrestru. Mae'n rhoi statws iddynt. ‘Rwy’n gyfarwydd â'r broses a'r manteision cysylltiedig gan fy mod i hefyd wedi cofrestru.

"Mae Elsie yn ased i'r tîm, ond ro'n i'n gwybod nad oedd hi'n hyderus ar y cyfrifiadur. Mae gen i hefyd aelod o staff a anwyd tu allan i’r DU felly pan gysylltodd Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnig helpu cyflogwyr i gofrestru eu staff, neidiais ar y cyfle. 

"Daeth Dean John i mewn a chymryd y tîm trwy'r broses mewn bore. Roedd yn hawdd iawn. Bellach mae gennym bedwar o weithwyr cofrestredig a gobeithio na fydd yn hir cyn i'r holl dîm ymuno.

"Rydym yn gwerthfawrogi ein staff a'r bobl rydym yn eu cefnogi. Rydym yn ymfalchïo mewn hyfforddi staff i safonau uchel ac rydym am ddangos eu hymrwymiad iddynt trwy dalu eu ffi gofrestru i'w hannog i gofrestru yn gynnar. "

Sefydlwyd 3D Care Cardiff yn 2006 ac mae nhw’n cyflogi tua 30 o staff. Cyn dechrau hyfforddi, mae gweithwyr newydd yn cael diwrnod blasu i sicrhau eu bod yn meddu ar y gwerthoedd cywir i weithio yn y sector ac fod yn gwaith yn apelio atynt.

I ymuno â'n Cofrestr, mae'n rhaid i bob ymgeisydd ddangos eu bod yn dilyn safonau'r Côd Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol (y Côd) ac yn dangos eu bod yn addas i weithio (addas i ymarfer).

Mae Elsie yn profi nad ydych byth yn rhy hen i ofalu os gallwch chi ddangos eich bod chi'n ffit ac yn gallu gwneud y gwaith. 

Dywedodd: "Mae'n teimlo'n dda ennill arian i ychwanegu at fy mhensiwn, ond, y peth gorau am fy swydd yw cwrdd â phobl. Mae gwybod y gallaf helpu eraill yn rhoi boddhad i mi, ac mae’n braf teimlo fy mod yn gwneud gwahaniaeth. Rwy'n hoffi cadw'n brysur, byddai bod gartref bob dydd yn ddiflas." 

Mae cofrestru yn rhan o'n hymrwymiad parhaus i broffesiynoli'r gweithlu gofal cymdeithasol a chodi statws gweithwyr. Bydd yn rhoi hyder i bobl sy'n derbyn gofal, a'u teuluoedd, fod gan y gweithwyr y sgiliau a'r cymwysterau i wneud eu gwaith mewn modd proffesiynol, tosturiol. Mwy o wybodaeth am gofrestru gweithwyr gofal cartref

Gall gweithwyr gofal cartref sy'n chwilio am arweiniad ymarferol gyda’i gwaith o ddydd i ddydd lawrlwytho'r canllaw ymarfer sy'n benodol i'w swydd.