Newyddion

Croesawu Cymru Iachach

11 Mehefin 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn croesawu cyhoeddiad 'Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol' gan Lywodraeth Cymru heddiw.

Rydym yn falch iawn o ymrwymiad y cynllun i edrych ar gyllid gofal cymdeithasol ac iechyd.

Y cynllun yw ymateb 'Llywodraeth Cymru i’r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru', a gyhoeddwyd ym mis Chwefror. Wnaeth yr adolygiad galw am bedwar amcan ar gyfer y system iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru, y cyfeirir ato fel y Nod Pedwarplyg.

Pedwar amcan y Nod Pedwarplyg, a ffurfiodd y cynllun a gyhoeddwyd heddiw, yw:

  • gwella iechyd y boblogaeth
  • gwella ansawdd gofal i unigolion
  • cyfoethogi llesiant y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol
  • cynyddu’r gwerth a gyflawnir gyda chyllid iechyd a gofal.

Meddai Sue Evans, ein prif weithredwr: “Rydym yn croesawu cyhoeddiad y cynllun heddiw, ac yn benodol ei ymrwymiad i edrych ar gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol ac iechyd.

“Rydym yn edrych ymlaen at ymateb i’r comisiwn sy’n cael ei grybwyll yn y cynllun, a gweithio’n agos gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru i ddatblygu strategaeth newydd ar y cyd ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol, mewn partneriaeth â’r GIG a’r llywodraeth leol.

“Mae staff ymroddedig, medrus ac argyhoeddedig wrth wraidd darpariaeth gofal a chymorth o safon uchel. Rydym yn barod yn gweithio gyda’n partneriaid i ddiwygio cymwysterau a hyfforddiant iechyd a gofal cymdeithasol i sicrhau bod gan y gweithlu'r sgiliau a’r wybodaeth sydd angen arnynt i ddarparu gofal a chymorth sy’n cwrdd ag anghenion pobl Cymru.

“Rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio’n agos gyda’n partneriaid yn y sector gofal a sectorau eraill i gyflawni gweledigaeth hir dymor y cynllun o ddull holl system, di-dor i ofal cymdeithasol, iechyd a llesiant.”