Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Newyddion

Cerydd i weithiwr cymdeithasol am beidio ag ymchwilio i ddigwyddiad yng nghyswllt person ifanc

22 Awst 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae cyn-weithiwr cymdeithasol o Abertawe wedi cael cerydd am dair blynedd ar ôl i wrandawiad addasrwydd i ymarfer dod i’r casgliad bod ei gamymddygiad wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Cafodd Fraser Scott ei gyhuddo o beidio ag ymchwilio’n llawn i gleisiau oedd gan berson ifanc mewn gofal ar ôl digwyddiad ym mis Hydref 2015.

Ar y pryd, roedd Mr Scott yn cael ei gyflogi gan Gyngor Abertawe fel uwch-weithiwr cymdeithasol a oedd yn gweithio gyda phlant ag anableddau.

Dywedwyd wrth y gwrandawiad bod Mr Scott wedi methu ymweld â’r person ifanc o fewn y cyfnod 24 awr gofynnol ar ôl cael ei hysbysu o’r digwyddiad, a’i fod wedi peidio â gofyn i'r person ifanc a oedd wedi cael ei niweidio, yn ogystal â methu sicrhau bod y person ifanc yn cael ei archwilio gan feddyg.

Hefyd, fe ddywedwyd wrth y gwrandawiad bod Mr Scott wedi methu cynnal asesiad amserol o'r risg o gamdriniaeth neu esgeulustod posibl roedd y person ifanc yn ei hwynebu ar ôl y digwyddiad.

Roedd Mr Scott yn bresennol am ran o'r gwrandawiad pedwar diwrnod yng Ngwesty Novotel yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf ac fe glywodd y pwyllgor dystiolaeth gan bedwar tyst.

Ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth, penderfynodd y pwyllgor fod camymddygiad Mr Scott wedi amharu ar ei addasrwydd i ymarfer.

Gan esbonio ei benderfyniad, dywedodd y pwyllgor: “O ystyried ein canfyddiadau ffeithiol a’r achosion o dorri’r Côd Ymarfer Proffesiynol – sy’n cynnwys mynd yn groes i gredoau sylfaenol y proffesiwn – rydyn ni wedi dod i’r casgliad bod sail dros eich cyhuddo o gamymddwyn, ac mae hyn yn codi amheuaeth ynghylch eich addasrwydd i aros ar y Gofrestr yn ddiamod.”

Penderfynodd y pwyllgor roi cerydd am dair blynedd, sy’n golygu y bydd marc yn erbyn enw Mr Scott ar y Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol am y tair blynedd nesaf yn rhybuddio darpar gyflogwyr am ei fethiannau yn yr achos hwn.

Dywedodd y pwyllgor: “Yn ein barn ni, bydd y cerydd yn rhybuddio unrhyw ddarpar gyflogwr am y pryderon ynghylch eich ymarfer, os byddwch yn dychwelyd i ymarfer.

“Rydyn ni wedi ystyried ein canllawiau yn ofalus ac yn nodi bod yr achos hwn, yn ein barn ni, yn atgyfeiriad cysylltiedig ag un achos o blith nifer mewn gyrfa hir, ac rydyn ni’n teimlo nad oedd eich gweithredoedd yn fwriadol.

“Rydyn ni wedi ystyried eich hanes da ac rydym o’r farn y gallai cerydd gael mwy o effaith arnoch chi na’ch atal rhag gweithio dros dro am gyfnod byr. Rydym wedi dyfarnu mai’r sancsiwn hwn yw’r un priodol a chymesur i'w roi ar waith yn yr achos hwn.”