Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Atal gweithiwr cymdeithasol dros dro am fethu ag asesu’n ddigonol y risgiau i bobl ifanc agored i niwed

15 Ebrill 2019
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gweithiwr cymdeithasol o Ben-y-bont ar Ogwr wedi cael ei atal am 12 mis gydag amodau ar ôl i wrandawiad ganfod bod camymddygiad a diffyg cymhwysedd yr unigolyn hwnnw wedi amharu ar ei haddasrwydd presennol i ymarfer.

Cyfaddefodd Patricia Jones, a gafodd ei chyflogi fel gweithiwr cymdeithasol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr am dros 10 mlynedd, ei bod wedi methu ag asesu’n ddigonol y risgiau a wynebwyd gan nifer o bobl ifanc agored i niwed, rhwng mis Chwefror 2014 a mis Mawrth 2015.

Fel uwch weithiwr cymdeithasol, roedd Ms Jones yn gyfrifol am sgrinio atgyfeiriadau a wnaed i’r adran gwasanaethau cymdeithasol a chlywodd y gwrandawiad ei bod, mewn pedwar achos, wedi methu ag asesu’r risg i’r bobl ifanc dan sylw.

Mewn tri achos, yn hytrach na gwneud ymholiadau pellach neu atgyfeirio’r achosion ar gyfer asesiad, caeodd Ms Jones yr achosion heb weithredu arnynt, a hynny’n amhriodol.

Roedd y pedwerydd achos yn cynnwys tri brawd neu chwaer, ond dim ond ar gyfer un ohonynt yr agorodd Ms Jones yr achos, ar ôl methu ag asesu'r risg i’r ddau arall.

Daeth yr honiadau yn erbyn Ms Jones i’r amlwg yn sgil cwynion gan weithwyr proffesiynol o sefydliadau allanol.

Gan esbonio pam bod addasrwydd Ms Jones i ymarfer wedi cael ei amharu, dywedodd y pwyllgor: “Fe wnaethom ni asesu’n ofalus faint o ddealltwriaeth roeddech chi wedi’i dangos yn eich sylwadau ysgrifenedig a’ch tystiolaeth lafar.

“Roeddem yn poeni nad oeddech chi’n deall yn llwyr effaith eich camau gweithredu ar unigolion, eich cydweithwyr ac enw da’r awdurdod lleol a’r proffesiwn.

“Nid oeddem yn hyderus y gallem ddibynnu ar uniondeb eich cymeriad pe baech yn dychwelyd i weithio fel gweithiwr cymdeithasol ar hyn o bryd.”

Penderfynodd y pwyllgor atal Ms Jones rhag gweithio fel gweithiwr cymdeithasol cofrestredig yng Nghymru am 12 mis gydag amodau.

Gan esbonio ei benderfyniad i atal Ms Jones dros dro, dywedodd y pwyllgor: “Rydym wedi dod i’r casgliad bod y gorchymyn hwn yn cydbwyso’r angen i ddiogelu'r cyhoedd â’r angen i sicrhau eich bod chi’n cael cyfle i ddychwelyd i ymarfer unwaith y byddwch chi wedi gwneud iawn am y niwed a nodwyd gennym.”

Dechreuodd cyfnod yr ataliad dros dro ar 4 Ebrill 2019 a bydd mewn grym tan 3 Ebrill 2020.

Dim ond pan fydd Ms Jones yn bodloni’r amodau a bennwyd gan y pwyllgor, yn foddhaol, y bydd yn cael dychwelyd i’r Gofrestr. Mae’r amodau hyn yn cynnwys cael hyfforddiant ar gyfer amddiffyn plant agored i niwed a diogelu aml-asiantaeth.

Cynhaliwyd y gwrandawiad tri diwrnod yn ein swyddfa yng Nghaerdydd rhwng 2-4 Ebrill 2019.