Newyddion

Adnodd newydd i wella ymarfer dementia i’w lansio ym mis Hydref

08 Hydref 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Rydym yn lansio adnodd dementia ar-lein ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol ym mis Hydref. Bydd yr adnodd yn cefnogi ymarfer da mewn gofal dementia drwy gasglu gwybodaeth angenrheidiol, astudiaethau achos, data ac ymchil.

Mae’r adnodd yn crynhoi: 

  • gwybodaeth am arwyddion, symptomau, a gwahanol mathau o ddementia
  • enghreifftiau o sut mae ymarfer da yn medru gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl sy’n byw gyda dementia
  • mynediad at yr ymchil diweddaraf
  • dolenni defnyddiol i bobl ganfod mwy o wybodaeth. 

Mae partneriaeth gyda gweithwyr rheng-flaen, rheolwyr ac academyddion o ledled y sector wedi helpu dyluno’r adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol ym mhob cam o’i ddatblygiad. 

Dywedodd Leighton Yeoman, Uwch Gynorthwy-ydd Gofal a brofodd yr adnodd: “Mae hwn yn adnodd sy’n hawdd i’w ddefnyddio ac yn rhywbeth y gallem drafod mewn sesiynau goruchwylio i atgyfnerthu a datblygu ein gwybodaeth dementia. Mae’n gryno, clir ac uniongyrchol.” 

Dywedodd ein Prif Weithredwr, Sue Evans: “Rydym yn gwybod y bydd y nifer o bobl gyda dementia yng Nghymru’n mynd i gynyddu. Bydd yr adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol yn helpu cefnogi’r gweithlu yng Nghymru i ddiwallu’r her honno.

 “Tra bydd pethau’n newid yn anochel tasae dementia ar berson, gall newidiadau syml helpu wynebu rhai o’r symptomau, newidiadau a heriau. 

“Yn y gorffennol canolbwyntiodd y model meddygol yn bennaf ar y cyflwr a ffyrdd o reoli symptomau, fel arfer drwy feddyginiaeth. Mae wedi bod newid sylweddol mewn meddylfryd a chydnabyddir gofal ar sail y person cyfan fel ymarfer da nawr. Mae hyn lle rydyn ni’n gweld y person gyntaf, nid y dementia. 

“Rydym yn gwybod bod pobl sy’n defnyddio gofal a chymorth eisiau parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain os gallant. Gall yr adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol eu helpu troi hwn yn reality drwy arfogi gweithwyr gofal proffesiynol â’r wybodaeth a sgiliau i gefnogi pobl i fyw’n ddiogel yn eu cartrefi a chymunedau eu hunain.” 

Mae’r adnodd dementia ar gyfer gweithwyr gofal proffesiynol yn rhan o gasgliad o adnoddau gwybodaeth i gefnogi gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r adnodd hwn yn canolbwyntio ar gefnogi pobl gyda dementia yn eu cartrefi a byddwn yn ehangu i feysydd eraill o ofal dementia dros amser. Bydd y ddau adnodd nesaf yn cefnogi taliadau uniongyrchol a gofal preswyl i blant. Cadwch olwg ar ein gwefan am fwy o wybodaeth wrth i’n gwaith fynd yn ei flaen.