Newyddion

Adnodd newydd i helpu i godi ymwybyddiaeth o ofalwyr

02 Tachwedd 2018
Gofal Cymdeithasol Cymru

Gyda thros 370,000 o ofalwyr yng Nghymru a thri o bob pump yn darparu gofal i rywun ar ryw adeg yn eu bywydau, gofalwyr sy'n darparu y rhan fwyaf o'r cymorth a roddir i bobl yn ein cymdeithas.

Mae’n hanfodol bod y gofalwyr newydd hyn yn cael eu hadnabod cyn gynted â phosibl fel eu bod yn gwybod ble y gallant ddod o hyd i wybodaeth, cymorth a chefnogaeth. Bydd gwneud hynny yn cael effaith sylweddol ar eu bywydau a'r rôl bwysig y maent yn ei chyflawni.

Mewn partneriaeth â GIG Cymru, rydym wedi datblygu adnodd E-ddysgu Ymwybyddiaeth o Ofalwyr, a bydd yn helpu godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ofalwyr.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr archwilio rhai pynciau allweddol sy'n ymwneud â gofalu, megis:

  • pwy sy'n ofalwr
  • y mathau o gymorth y mae gofalwyr yn ei ddarparu
  • yr effaith y gall rôl gofalu ei gael
  • yr hyn sydd ei angen ar ofalwyr
  • hawliau gofalwyr, y gyfraith a lle i gael gwybod pa gymorth sydd ar gael iddynt.

Yn dilyn cwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr lawrlwytho dystysgrif i gefnogi eu datblygiad personol parhaus.

Bydd y cwrs yn cymryd tua 45 munud i'w gwblhau.

Gallwch chi gwblhau'r adnodd ar wefan ddysgu'r GIG.