Newyddion

Adeiladu gofal gwledig yn adeiladu ar gyfer y tymor hir

11 Medi 2017
Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae darparu gwasanaethau cymdeithasol o ansawdd uchel fel adeiladu cartref cadarn ar gyfer y tymor hir. Mae hynny'n ôl Dylan Owen, pennaeth trawsnewidiad gofal cymdeithasol i oedolion ym Mhowys.

Roedd Mr Owen yn siarad mewn digwyddiad Gofal Cymdeithasol Cymru ynghylch heriau darparu gofal cymdeithasol gwledig yn Sioe Frenhinol Cymru ar 26 Gorffennaf 2017.

Yn ystod y drafodaeth, dywedodd Mr Owen fod cynghorau'n ymdrechu i ddarparu gofal a chefnogaeth i bobl trwy adeiladu strwythurau sy'n ddigon cryf i aros yn eu lle ar gyfer y tymor hir, yn annibynnol ar gefnogaeth y cyngor.

Siaradodd Mr Owen hefyd am yr her o ddarparu gofal cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig, lle mae'r costau 25 y cant yn uwch, gan ddweud "mae cymunedau wrth wraidd llesiant, yn enwedig yng nghefn gwlad."

Ond roedd yn cydnabod "na allwch gomisiynu cymuned" a bod angen i gynghorau gwledig weithio ochr yn ochr â grwpiau gwirfoddol a gofalwyr di-dâl.

Dywedodd Mary Wimbury, prif weithredwr dros dro Fforwm Gofal Cymru, sy'n cynrychioli darparwyr gofal preifat, fod angen mwy o hyblygrwydd i ddarparu gofal cymdeithasol effeithiol i bobl mewn ardaloedd gwledig. Dywedodd hefyd bod rheoliadau yn aml yn gwneud gofal cymdeithasol yng nghefn gwlad yn fwy heriol.

Yn ystod y digwyddiad, gwrandawodd cynulleidfa fawr o wleidyddion cenedlaethol a lleol blaenllaw, sefydliadau gwledig dylanwadol, darparwyr gofal, undebau llafur ac academyddion i dystiolaeth gan bobl sy'n darparu gofal di-dâl yng nghefn gwlad Cymru.

Clywodd y cyfarfod hefyd gan Lilly Warren, aelod o Fforwm Engage 50 Plus yn Llanfair-ym-muallt, sy'n rhoi cyfle i bobl ddweud eu dweud am wasanaethau i bobl hŷn. Siaradodd am yr heriau a'r bendithion o ofalu am ei gŵr, a galwodd ar gynghorau gwledig i warchod llyfrgelloedd symudol a gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus.

Siaradodd Elonwy Williams, swyddog lles y Sefydliad Amaethyddol Brenhinol Frenhinol yng ngorllewin Cymru, yn y digwyddiad a dywedodd fod llawer o ffermwyr yn wynebu unigrwydd a phroblemau iechyd meddwl.

Wrth gloi, dywedodd Dylan Owen mai pwrpas gwasanaethau cyhoeddus oedd rhoi rhyddid i bobl fel y gallent fyw eu bywydau yn annibynnol. Cymharodd ei waith i adeiladwyr sy'n defnyddio sgaffaldiau i adeiladu cartref a dyfynnwyd y bardd Seamus Heaney, a ddywedodd: "efallai y byddwn yn gadael i'r sgaffaldiau syrthio, yn hyderus ein bod wedi adeiladu ein wal."

Cynhaliwyd y cyfarfod yn garedig gan Undeb Amaethwyr Cymru yn eu pafiliwn.