Sue Evans
Prif Weithredwr

Yn dilyn gyrfa amrywiol ym myd diwydiant ac yn y sector adwerthu, cymerodd Sue seibiant o waith cyflogedig i ddod yn ofalwr ac yn rhiant llawn-amser. Yna fe ailgydiodd yn ei haddysg uwch a bu'n gweithio gyda nifer o fudiadau gwirfoddol.

Ymunodd Sue â'r GIG ym 1992, gan symud o Feddygaeth Iechyd y Cyhoedd i amryw swyddi rheoli. Daeth profiad Sue yn y sector gwirfoddol â hi at flaen y gad o ran diwallu anghenion plant, pobl ifanc ac oedolion ag anableddau. Fe daniodd hyn ei diddordeb mewn gyrfa ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a thai. Roedd ei rolau blaenorol yn y GIG yn canolbwyntio ar gynllunio, comisiynu a darparu gwasanaethau iechyd (sylfaenol, cymunedol, acíwt a thrydyddol) yn Ne Ddwyrain Cymru, gyda diddordeb arbennig yn y rhyngwyneb rhwng y GIG a sefydliadau allanol.

Rhwng 2006 a 2012, fy ymgymerodd Sur ag ystod o rolau fel Cyd-gyfarwyddwr a hithau'n gyfrifol am gynllunio, comisiynu a chyflawni gweithredol ar gyfer ystod o wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a thai. Roedd hyn yn cwmpasu rôl Cyfarwyddwr Statudol Gwasanaethau Cymdeithasol, a gadwodd fel Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen tan fis Gorffennaf 2016, pan ddaeth hi’n Brif Weithredwr Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae gan Sue ddiddordeb brwd mewn hyrwyddo pwysigrwydd rôl gofal cymdeithasol i helpu i ddiogelu a gwella bywydau pobl, trwy rymuso yn ogystal â chymorth. Mae Sue yn awyddus i ddefnyddio'i phrofiad hi ei hun o fod yn ofalwr di-dâl er mwyn helpu i sicrhau bod gofal cymdeithasol ledled Cymru yn canolbwyntio ar y dinesydd. 

Gerry Evans
Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Dirprwy Brif Weithredwr / Cofrestrydd Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae gan Gerry Evans dros 20 mlynedd o brofiad mewn prosiectau ymchwil a datblygu sy'n canolbwyntio ar waith gyda phobl hŷn, pobl ag anableddau dysgu a darpariaeth gofal cymdeithasol a'r gwasanaeth iechyd ehangach. Mae Gerry wedi cyhoeddi darnau helaeth ar faterion sy'n ymwneud â gofal cymdeithasol ac iechyd ac mae wedi ymgymryd â phrosiectau yn y DU ac Ewrop. Ymunodd â'r Cyngor Gofal gyntaf fel Cyfarwyddwr Safonau a Rheoleiddio yn 2002.

Yn ei rôl bresennol mae Gerry yn gyfrifol am reoleiddio'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru a rheoleiddio hyfforddiant gwaith cymdeithasol. Mae hefyd yn cadeirio byrddau rhaglenni ar reoleiddio'r gweithlu, datblygu gofal cymdeithasol a datblygu rheolwyr gofal cymdeithasol. Mae Gerry yn cynrychioli Gofal Cymdeithasol Cymru ar wahanol brosiectau cenedlaethol ac yn cydgysylltu â chyrff eraill yn y DU a Chymru ynghylch datblygu polisi.

Yn ogystal â hynny, Gerry yw'r Cofrestrydd penodedig a ddiffinnir yn y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru). Bydd hefyd yn gyfrifol am ddatblygu'r drefn o reoleiddio hyfforddiant ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol ac am swyddogaethau ymchwil, data a gwybodaeth Gofal Cymdeithasol Cymru.

Joanne Oak
Cyfarwyddwr Gweithrediadau a Gwasanaethau Corfforaethol

Mae Jo yn gyfrifydd cymwysedig ac yn aelod o Gymdeithasol Cyfrifwyr Cymwysedig Siartredig. Mae ganddi dros 19 mlynedd o brofiad yn gweithio mewn cyllid a strategaeth ar draws sefydliadau cyhoeddus a thrydydd sector. Ei swydd cynt fu'n Gyfarwyddwr Busnes i Ganolfan Cyd-weithio Cymru. Chwaraeodd hi ran bwysig yno wrth yrru'r sefydliad drwy gyfnod o dwf a thrawsnewid. Tyfan nhw o drosiant o £1.1 miliwn a 15 staff i £8 miliwn a 60 staff.

Mae gan Jo angerdd ac ymroddiad i wneud gwahaniaeth ar gyfer canlyniadau gwell i ddinasyddion Cymru. Yn ei swydd bresennol fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Strategaeth mae gan Jo gyfrifoldeb dros Gyllid, TG, Llywodraethu a Gwasanaethau Corfforaethol. Yn fwy diweddar mae Jo wedi bod yn arwain y rhaglen newid strategol corfforaethol, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, partneriaid sector a staff i baratoi Cyngor Gofal Cymru i esblygu i Ofal Cymdeithasol Cymru.

Mae Jo wrth ei bodd i weithio i sefydliad gyda gwerthoedd a chyfrifoldeb dros sicrhau safonau uchel ar draws gwasanaethau cymdeithasol.

Sarah McCarty
Cyfarwyddwr Gwella a Datblygu

Dechreuodd Sarah ei gyrfa fel gweithiwr ieuenctid yng Nghymru. Bu'n gweithio mewn amrywiaeth o leoliadau statudol a gwirfoddol yn arbennig gyda phobl ifanc agored i niwed, ac o ran cefnogi cyfranogiad pobl ifanc. Roedd yn un o aelodau sefydlu Cynulliad Plant a Phobl Ifanc Cymru gynt ac aeth ymlaen i ddal swyddi mewn awdurdodau lleol ym maes gwaith ieuenctid a chynllunio busnes ehangach, a gwella gwasanaethau, a hithau'n meddu ar Radd Meistr mewn Rheoli Strategol.

Aeth Sarah ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Gweithredol Sgiliau ar gyfer Gofal a Datblygu lle bu'n gweithio i'r bartneriaeth sy'n weithredol ar lefel y DU gyfan o 2005. Daeth yn Gyfarwyddwr yn 2008 gan ehangu gwaith y Cyngor Sgiliau Sector i fynd i'r afael ag ystod eang o heriau o ran y gweithlu a wynebir gan y sector. Yn ystod y cyfnod hwn bu hefyd yn gwirfoddoli fel Cadeirydd Elusen sy'n cefnogi pobl ifanc yn ogystal â bod yn ymwelydd annibynnol.

Ymunodd Sarah â Gofal Cymdeithasol Cymru fel Cyfarwyddwr ym mis Ebrill 2016. Mae'n awyddus i ychwanegu ei phrofiad a'i harbenigedd o ran gweithio mewn partneriaeth, cefnogi gwelliant a datblygu'r gweithlu. Mae Sarah yn dysgu Cymraeg ac mae'n edrych ymlaen at roi'r hyn y mae wedi'i ddysgu ar waith.