Gweithiwr gofal a fenyw hŷn yn gwenu
 
Rheoleiddio ac arolygu
 

Trosolwg

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016

Derbyniodd Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol a daeth yn gyfraith ar 18 Ionawr 2016.

Darllenwch y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru).

Mae fersiwn hawdd ei deall o’r Ddeddf ar gael yma i’w lawrlwytho ac mae crynodeb o’r Ddeddf ar gyfer pobl ifanc ar gael yma hefyd.

Mae’r Ddeddf yn adeiladu ar lwyddiant rheoleiddio yng Nghymru ac yn sicrhau bod ansawdd gwasanaethau a gwella yn rhan annatod o’r broses reoleiddio. Mae’n cryfhau trefniadau amddiffyn i’r rhai sydd eu hangen, mae’n sefydlu system reoleiddio sy’n cyd-fynd â Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, ac yn creu system reoleiddio sy’n canolbwyntio ar bobl sydd angen gofal a chymorth, a’r gweithlu gofal cymdeithasol.

Mae’r Ddeddf yn darparu’r fframwaith statudol ar gyfer rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r Ddeddf yn:

 • Diwygio’r broses o reoleiddio gofal cymdeithasol yng Nghymru drwy sicrhau bod pobl sy’n derbyn gofal a chymorth yn ganolog i’r broses.
 • Diwygio’r broses o reoleiddio’r gweithlu gofal cymdeithasol.
 • Ail-enwi Cyngor Gofal Cymru ac Asiantaeth Gwella'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn Gofal Cymdeithasol Cymru, gan roi pwerau newydd iddynt o fis Ebrill 2017.
 • Diwygio’r broses o arolygu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol.
 • Darparu ymateb cadarn i’r gwersi a ddysgwyd o fethiannau blaenorol yn y system.

Egwyddorion

Mae pum egwyddor yn sail i’r system rheoleiddio ac arolygu newydd:

 • Adlewyrchu’r newidiadau a ddaeth yn sgil Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
 • Sicrhau bod pobl yn ganolog i’w gofal a’u cymorth.
 • Datblygu dull Cymreig cydlynol a chyson.
 • Mynd i’r afael â methiant darparwyr.
 • Ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i fodelau gwasanaeth newydd ac unrhyw bryderon am ansawdd gofal a chymorth.

Troi’r Bil yn Ddeddf

Dilynwch hynt y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), o’i chyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol ar 23 Chwefror 2015 i bryd daeth hi’n Ddeddf ar ôl derbyn Cydsyniad Brenhinol ar 18 Ionawr 2016. Yma, cewch weld y Memorandwm Eglurhad, sy’n rhoi esboniad bras o’r ddeddfwriaeth, gan gynnwys y rhannau gwahanol i gyd.

Gorchmynion Dechreuad

Y Gorchymyn Dechreuad diweddaraf o ran y Ddeddf yw'r Gorchymyn Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 (Cychwyn Rhif 5, Arbedion a Darpariaethau Trosiannol) 2017

O Ebrill 2018 mae hwn yn i rym y darpariaethau angenrheidiol yn Rhan 1 o'r Ddeddf ynglŷn â chofrestru a rheoleiddio cartrefi gofal; llety diogel; canolfanau preswyl i deuluoedd a gwasanaethau cymorth yn y cartref yng Nghymru. Mae hyn yn dod â chynod 2 o weithredu'r Ddeddf i ben. 

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i ddarparwyr o ran cofrestru gwasanaethau o dan y Ddeddf

Bydd ceisiadau i gofrestru yn agor o 1 Chwefror 2018. 

Mae'r Gorchymyn Rhif 5 hefyd yn cynnwys manylion am bedwar gorchymyn dechreuad blaenorol: 

 • Daeth Rhif 1 ag adrannau 67, 68, 73(1) a (2) a 75 yn rhannol i rym ar 11 Gorffennaf 2016 
 • Daeth Rhif 2 ag adrannau 185 a atodlen 3 yn rhannol i rym ar 6 Ebrill 2016
 • Daeth Rhif 3 ag Rhannau 2 i 10 o'r Ddeddf i grym 3 Ebrill 2017, gydag eithriadaol cyfyngedig. Daeth hyn â'r sustem newydd o reoleiddio'r gweithlu i rym, fel sy'n ofynnol gan y Ddeddf. Daeth hyn â rhan 1 o weithredu'r Ddeddf. 
 • Daeth Rhif 4 ag adrannau 56(1) a (2) o'r Ddeddf i rym o 4 Medi 2017. Rhoddodd hon adran 114A i mewn i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, sy'n delio gydag adroddiadau blynyddol awdurdodau lleol ar eu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol.    

Cynhyrchir nodyn cyfarwyddyd ar yr arbedion a darpariaethau trosiannol o fewn gorchymyn Rhif 3. 

Diweddariad ar weithrediad y deddfwriaeth

Ar 14 Rhagfyr 2016, cyhoeddodd y Gweinidog ddatganiad ysgrifenedig yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf ag Aelodau Cynulliad am gynnydd y Ddeddf a chyhoeddodd y bydd y Ddeddf nawr yn cael ei rhoi ar waith mewn tri cham, yn hytrach na dau.

 • Roedd Cam un yn cynnwys rheoliadau yn ymwneud a'r system newydd o gofrestru gweithlu a rheoleiddio sy'n ofynnol o dan y Ddeddf, a weithredir gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Daeth y rheoliadau hyn i rym ar 3 Ebrill 2017.
 • Bydd y fframwaith statudol newydd ar gyfer rheoleiddio darparu gofal cymdeithasol mewn lleoliadau gofal yn y cartref a gofal preswyl i oedolion, lleoliadau gofal preswyl plant, llety diogel i blant a chanolfannau preswyl i deuluoedd lleoliadau yng Nghymru yn dod i rym ym mis Ebrill 2018 (cam dau).
 • Bydd y fframwaith statudol newydd ar gyfer rheoleiddio darparu gofal cymdeithasol ym maes asiantaethau gwirfoddol mabwysiadu ac asiantaethau cymorth mabwysiadu, gwasanaethau maethu, gwasanaethau lleoli oedolion (cysylltu bywydau), cynlluniau gwyliau ar gyfer plant anabl a gwasanaethau eiriolaeth yng Nghymru yn dod i rym ym mis Ebrill 2019 (cam tri).
Cynnwys wedi diweddaru ar 05 Mai 2017
 
 

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.