Skip to main content
Cymraeg English
Gofalwyr a dynes hŷn gwenu ar eu gilydd
Hyb Gwybodaeth a Dysgu

Telerau ac amodau

Diolch am ymweld a wefan Hyb Gwybodaeth a Dysgu Deddfwriaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru (''y Wefan''). Darllenwch yr amodau a’r telerau hyn (Telerau) yn ofalus, ynghyd â’n Polisi Preifatrwydd, cyn defnyddio’r Wefan, a weithredir gan Gofal Cymdeithasol Cymru ("Gofal Cymdeithasol Cymru ", "ein", "ni" neu "rydym ni"), sy’n Gorff a noddir gan Lywodraeth Cymru. Wrth ddefnyddio ein safle rydych chi, y defnyddiwr ("Chi") yn derbyn ein Hamodau a Thelerau.

Cynhelir y Wefan a’i safleoedd cysylltiedig er mwyn i chi allu eu darllen a’u defnyddio. Trwy gyrchu a defnyddio’r safle, rydych chi’n derbyn yr Amodau a Thelerau hyn, sy’n gymwys o’r dyddiad y’i cyrchwyd hi’n gyntaf.

Rydym yn cadw’r hawl i wneud newidiadau i’r Telerau hyn o dro i dro. Felly, dylech adolygu’r Telerau bob tro rydych yn cyrchu’r Wefan. Os ar unrhyw adeg nad ydych am dderbyn y Telerau, ni allwch ddefnyddio’r Wefan. Diweddarwyd y Telerau hyn ddiwethaf ar Ionawr 2012.

Ymwrthodiad

Diben y deunydd sydd ar y wefan yw darparu gwybodaeth gyffredinol yn unig. Er bod pob ymdrech wedi cael ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd yn gywir, nid yw’n gyfystyr â chyngor cyfreithiol nac unrhyw gyngor proffesiynol arall.

Felly, mae rydym yn ymwrthod rhag pob atebolrwydd a chyfrifoldeb a ddaw wrth i unrhyw un sy’n ymweld â’r wefan ddibynnu ar wybodaeth neu ddeunydd o’r fath.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw dudalennau y cyfeiriwyd atynt trwy ddolen allanol.

Diben y gwefannau neu’r tudalennau y ceir dolen iddynt o’r wefan yw darparu gwybodaeth yn unig ac nid ydynt wedi cael eu hadolygu na’u hardystio gennym. Ni allwn sicrhau y bydd dolenni’r wefan yn gweithio ar bob adeg ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros hygyrchedd y tudalennau cysylltiedig. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau na’r tudalennau y ceir dolen iddynt o’r wefan hon, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw golledion na dyledion a allai godi yn sgil clicio ar ddolenni i wefannau cysylltiedig.

Cwcis

Pan ydych yn defnyddio’r Wefan hon, gallwn ddefnyddio cwcis i gasglu a storio eich gwybodaeth. Cyfeiriwch at ein polisi preifatrwydd a cwcis am fwy o wybodaeth.

Eiddo deallusol

Diogelir y Wefan, gan gynnwys (ond heb ei gyfyngu i) testun, cynnwys, meddalwedd, fideo, cerddoriaeth, sain, graffeg, ffotograffau, darluniau, gwaith celf, enwau, logos, nodau masnach, a deunyddiau eraill ("Gwybodaeth") gan hawlfraint, cronfeydd ddata, nodau masnach a/neu hawliau eiddo deallusol eraill.

Mae’r Wybodaeth yn cwmpasu cynnwys sy’n eiddo i ni ac a reolir ganddo, a chynnwys sy’n eiddo i unrhyw drydydd parti ac a reolir ganddynt ac sydd wedi’i drwyddedu gennym.

Mae’r holl enwau, lluniau a logos sy’n gysylltiedig â ni yn farciau perchnogol i Ofal Cymdeithasol Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti a gyrchir trwy’r Wefan hon heb ganiatâd ymlaen llaw gan y perchennog hawlfraint perthnasol.

Dylai ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio’n logo gael eu cyfeirio at y tîm Cyfathrebu trwy’r manylion cyswllt isod. Rydych yn cytuno i hysbysu ni yn ysgrifenedig yn brydlon os ydych yn ymwybodol o unrhyw achosion o fynediad heb awdurdod i’r Wefan neu ddefnydd ohoni gan unrhyw barti, neu o unrhyw honiad bod y Wefan neu unrhyw ddefnydd o’r Wybodaeth yn ymyrryd â hawlfraint, nodau masnach neu hawliau dan gontract, statudol neu gyfraith gyffredin unrhyw barti.

Hysbysiad hawlfraint

Hawlfraint Gofal Cymdeithasol Cymru yw’r wybodaeth a welir ar y Wefan hon, oni nodir yn wahanol. Rydych yn cytuno i gydymffurfio â phob rhybudd neu gyfyngiad hawlfraint ychwanegol sydd wedi’u cynnwys yn y Wefan. Gallwch chi ailddefnyddio’r wybodaeth sydd ar y wefan hon am ddim mewn unrhyw fformat. Mae ailddefnyddio’n cynnwys copïo, dosbarthu copïau i’r cyhoedd, cyhoeddi, darlledu a chyfieithu i ieithoedd eraill. Mae hefyd yn cynnwys gwaith ymchwil ac astudio anfasnachol. Rhaid ailddefnyddio’n unol â’r amodau canlynol. Rhaid i chi:

  • gydnabod y ffynhonnell a’n hawlfraint pan fyddwch chi’n darparu’r wybodaeth i eraill
  • cadw pob rhybudd hawlfraint wedi’i lawrlwytho neu’i argraffu a pharhau’n rhwym i delerau geiriau a rhybuddion o’r fath
  • peidio â gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw Wybodaeth
  • ailgynhyrchu’r wybodaeth yn gywir
  • peidio â defnyddio’r wybodaeth mewn ffordd gamarweiniol
  • peidio â defnyddio’r wybodaeth yn bennaf at ddibenion hysbysebu neu hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth penodol.

Nid yw’r caniatâd i lawrlwytho ac ailgynhyrchu cynnwys yn berthnasol i unrhyw ddeunydd ar y wefan lle mae’r hawlfraint yn eiddo i drydydd parti. Rhaid cael caniatâd deiliaid yr hawlfraint dan sylw cyn ailgynhyrchu deunydd o’r fath.

Gellir gweld mwy o ganllawiau ar ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus ar Hafan Swyddogol Deddfwriaeth y DU: www.legislation.gov.uk/

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes tâl am ailddefnyddio’r Wybodaeth hon, cyn belled â’i bod yn cael ei hailddefnyddio’n unol â’r amodau uchod. Pe byddid yn mynd yn groes i un o’r amodau a nodwyd uchod wrth ailddefnyddio’r Wybodaeth hon, dylid gwneud cais ysgrifenedig am ganiatâd i’w hailddefnyddio. Byddwn yn ystyried y cais yn ofalus. Cyfeiriwch geisiadau ysgrifenedig at y Rheolwr Cyfathrebu (cyfeiriad isod).

Os hoffech chi wneud cwyn am achos o ailddefnyddio gwybodaeth oddi ar ein Gwefan, dilynwch drefn gwyno’r ar canmoliaeth, pryderon a chwyno.

Hyperddolennu

Nid oes angen i chi ofyn am ein caniatâd i gysylltu’n uniongyrchol â thudalennau sy’n cael eu gweletya ar ein safle. Nid ydym yn gwrthwynebu i chi roi dolen uniongyrchol i’r Wybodaeth ar ein safle. Ond, nid ydym yn caniatáu i’n tudalennau gael eu llwytho mewn fframiau ar eich safle. Dylai ein tudalennau gwe lwytho i mewn i ffenestr gyfan y defnyddiwr. Os hoffai perchnogion pyrth gynnwys ein tudalennau gwe o fewn safleoedd porth cysylltwch â ni.

Defnyddio

Gellir cyrchu’r Wefan dros dro yn unig ac rydych yn cydnabod nad ydych yn cael unrhyw hawliau na thrwyddedau yn y Wefan na thrwy ei gyrchu a/neu’r wybodaeth heblaw am yr hawl gyfyngedig i ddefnyddio’r Wefan yn unol â’r Telerau hyn.

Rydych chi’n cytuno i ddefnyddio’r Wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn modd nad yw’n tresmasu ar hawliau unrhyw drydydd parti, nac yn cyfyngu ar allu unrhyw drydydd parti i ddefnyddio a mwynhau’r Wefan hon, na’i rwystro rhag gwneud hynny. Bydd amod neu waharddiad o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad anghyfreithlon, neu ymddygiad a allai aflonyddu ar rywun, neu achosi gofid neu anhwylustod iddo, trosglwyddo cynnwys aflan neu sarhaus neu darfu ar y llif sgwrsio arferol sydd ar y Wefan hon.

Gwaherddir trosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, aflan, sarhaus neu dramgwyddus trwy’r Wefan hon.

Ni chaniateir camddefnyddio’r Wefan hon trwy gyflwyno, yn fwriadol, firysau, ceffylau Caerdroea, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy’n faleisus neu’n niweidiol i’r dechnoleg. Ni chaniateir ceisio cael mynediad heb awdurdod i’r Wefan neu’r gweinydd y caiff ei storio arno ac ni chaniateir ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu drwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig.

Cyfyngiad rhwymedigaeth

Rydych chi’n cydnabod eich bod yn defnyddio’r Wefan, gan gynnwys y Wybodaeth, ar eich menter eich hun. Os nad ydych chi’n fodlon â’r Wefan, y Telerau neu unrhyw ran o’r Wybodaeth, yr unig ateb yw peidio â defnyddio’r Wefan mwyach. Ar wahân i achosion o dwyll ac anafiadau personol neu farwolaeth sy’n cael eu hachosi gan ein esgeulustod, ni fyddwn yn atebol i chi nac unrhyw drydydd parti am unrhyw niwed uniongyrchol, arbennig, anuniongyrchol, ôl-ddilynol neu gysylltiedig (gan gynnwys colli elw), neu unrhyw niwed arall o unrhyw fath, p’un a yw’n seiliedig ar gontract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod) neu fel arall, hyd yn oed os rydym wedi cael ei rybuddio y gallai hyn ddigwydd.

Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd am fethu â chydymffurfio â’r Telerau hyn lle daw’r methiannau yn sgil amgylchiadau y tu hwnt i’n rheolaeth resymol.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud ein gorau i wirio a phrofi deunydd ar bob cam o’r broses gynhyrchu. Peth doeth bob amser fyddai rhedeg rhaglen gwrthfirysau ar unrhyw ddeunydd a lwythwyd i lawr o’r Rhyngrwyd. Ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol, neu unrhyw achos o darfu arnynt, yn sgil defnyddio deunydd neu lawrlwytho neu ddefnyddio unrhyw ddeunydd a ddaw o’r Wefan.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan ymosodiad gwrthod gwasanaeth gwasgaredig a ddaw yn sgil eich defnydd o’r Wefan ac nid yw’n derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod i’ch data neu’ch system gyfrifiadurol, neu achos o darfu arnynt, a allai ddigwydd yn sgil eich defnydd o’r Wefan.

Terfynu

Os byddwch chi’n torri unrhyw un o’r Telerau hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio’r wefan yn cael ei therfynu’n awtomatig.

Newidiadau i’r wefan

Gallai’r Wefan gynnwys hen ddeunydd ar unrhyw adeg. Rydych chi’n derbyn bod gennym yr hawl i newid cynnwys neu fanylebau technegol unrhyw agwedd ar y Wefan ar unrhyw adeg yn ôl ei ddisgresiwn, er nad oes ganddo ddyletswydd i wneud hynny. Rydych chi hefyd yn derbyn y gallai newidiadau o’r fath olygu na fyddwch chi’n gallu cyrchu’r Wefan.

Ildio hawl

Ni fydd y ffaith ein bod yn hepgor toriad unrhyw ddyletswydd sy’n deillio o’r Telerau hyn yn golygu bod unrhyw doriad arall yn cael ei hepgor, ac ni fydd y ffaith ein bod yn methu â gweithredu unrhyw gamau adfer, neu ond yn cymryd rhai camau adfer, yn golygu ei fod yn ildio unrhyw hawl ar ôl hynny i weithredu’r camau neu i gymryd unrhyw gamau adfer eraill.

Cyffredinol

Ni fydd gan unigolyn nad yw’n barti yn y Telerau hyn unrhyw hawl o dan Ddeddf Contract (Hawliau Trydydd Parti) 1999 i orfodi unrhyw un o’r Telerau hyn.

Os canfyddir bod unrhyw ran o’r Telerau hyn yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n amhosibl ei gorfodi am ba bynnag reswm, bydd y rhan annilys, anghyfreithlon neu amhosib ei gorfodi’n cael ei dileu a bydd y Telerau sydd ar ôl yn parhau i fod mewn grym yn llawn.

Polisi preifatrwydd

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn berthnasol i’ch defnydd chi o’r Wefan ac yn cynnwys gwybodaeth bwysig, gan gynnwys sut rydym yn defnyddio a diogelu’r wybodaeth a gesglir gennym. Gweler gwe-dudalen ein Polisi preifatrwydd a cwcis

Hysbysiad cyfreithiol

Llywodraethir a dehonglir y Telerau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr (fel y cânt eu rhoi ar waith yng Nghymru). Bydd unrhyw ddadl o ran y Telerau hyn yn cael ei ddatrys o dan awdurdodaeth llysoedd Cymru a Lloegr yn unig.

Cysylltu â ni 

Os oes gennych chi gwestiwn am y Telerau hyn neu am y wefan, cysylltwch â ni.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.