Skip to main content
Cymraeg English
Menyw yn helpu bachgen llenwi ffurflen
Hyb Gwybodaeth a Dysgu

Polisi preifatrwydd a chwcis

Mae’r polisi hwn yn ymwneud â’r gwasanaethau a ddarperir gan wefan (y Wefan) yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu a ddarperir gennych chi, yn cael ei brosesu gan gennym. At y dibenion hyn, ni yw’r rheolydd data o ran unrhyw ddata personol a gaiff ei gasglu. Rydym wedi gofrestru gyda’r comisiynydd gwybodaeth.

Rydym yn cadw’r hawl i ddiweddaru’r polisi hwn o dro i dro. Trwy adolygu’r polisi bob tro rydych yn defnyddio’r Wefan mae’n sicrhau eich bod yn ymwybodol bob amser o ba wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â thrydydd parti neu adran arall.

Nid yw’r polisi hwn yn cynnwys unrhyw wefannau allanol y gellir eu cyrraedd trwy ddolenni ar y safle hwn. Pan fyddwch chi’n symud i safle arall, dylech chi fod yn ymwybodol bod angen i chi ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw safle sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

Deddfwriaeth

Pan fyddwch chi’n cyflwyno unrhyw wybodaeth bersonol i ni, mae gennym ddyletswyddau cyfreithiol tuag atoch o ran y ffordd yr ydym yn ymdrin â’r data hwnnw. Ni fydd eich manylion personol yn cael eu defnyddio at unrhyw ddiben arall, heblaw ymateb i’ch ymholiad neu gysylltu â chi yn y dyfodol. Gallwch ofyn i ni dynnu eich enw oddi ar ein systemau ar unrhyw adeg.

Bydd unrhyw wybodaeth yn cael ei storio’n unol â Deddf Diogelu Data 1998 ("DPA") a bydd yn cael ei thrin yn berchnogol ac yn gyfrinachol. Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth yr ydym yn ei chasglu gennych. Rydym yn defnyddio technolegau a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn dilyn safonau diogelwch llym i rwystro unrhyw un rhag cael gafael arno heb awdurdod.

Adolygir ein Polisi Diogelu Data yn ffurfiol bob tair blynedd neu pan fydd yn briodol.

Dylid dehongli’r polisi preifatrwydd yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr (fel y cânt eu rhoi ar waith yng Nghymru).

Pa wybodaeth ydym ni’n ei chasglu?

Os ydych chi’n ddefnyddiwr dienw, cyffredinol sy’n aelod o’r cyhoedd, nid yw ein gwefan yn dal na’n storio unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch. Yr unig beth y mae’n ei wneud yw cofnodi eich cyfeiriad IP, sy’n cael ei adnabod yn awtomatig gan ein gweinydd gwe. Gelwir hyn yn ‘ffeil cofnodi’ ac rydym yn ei ddefnyddio i grynhoi ystadegau am ddefnyddwyr y safle.

Bydd y system yn cofnodi ein cyfeiriad e-bost ac unrhyw wybodaeth arall y byddwch chi’n ei rhoi i ni’n wirfoddol, er enghraifft, ar y ffurflen Cysylltu â ni, ar danysgrifiadau cylchlythyrau/hysbysiadau e-bost ac yn y fforymau arlein. Bydd unrhyw wybodaeth o’r fath yn cael ei storio’n unol â’r DPA a bydd yn cael ei thrin yn berchnogol ac yn gyfrinachol. Gellid ei defnyddio i ymateb i’ch ymholiad neu i roi gwybod i chi am ddiweddariadau i’r Wefan hon. Ar wahân lle y nodir isod, ni fyddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol, ac eithrio gyda’ch caniatâd penodol chi.

Mae’n bosibl y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am eich ymweliadau â’n Gwefan. Am fwy o wybodaeth, gweler "Cwcis" isod.

Cwcis

Fel llawer o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis i roi gwell gwasanaeth i chi. Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth a anfonir gan serfiwr gwe i borwr gwe sy’n galluogi’r serfiwr i gasglu gwybodaeth gan y porwr. Fe’u defnyddir yn eang er mwyn rhoi gwell gwasanaeth i chi, i wneud y wybodaeth a arddangosir yn fwy personol i chi , i gyflymu’r broses chwilio ac i’ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i’r Wefan.

Fodd bynnag, rydym angen eich caniatâd i ddefnyddio cwcis. Trwy gyrchu’r Wefan, rydych yn rhoi caniatâd i ni ddefnyddio’r cwcis a restrir yn y tabl isod. Ar hyn o bryd, rydym yn cwblhau mesurau, gan gynnwys archwiliad llawn o’r holl gwcis er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â newidiadau diweddar yn y ddeddfwriaeth sy’n llywodraethu defnyddio cwcis. Rydym yn diweddaru’r Polisi Preifatrwydd hwn unwaith y bydd wedi derbyn canlyniadau’r archwiliad llawn o gwcis.

Cod adnabod Sesiwn

Gosodir y cwci hwn ar eich peiriant pan fyddwch yn llywio i’r Wefan. Fe’i defnyddir i nodi o ble y daw’r cais, a chaiff ei dynnu pan fyddwch yn gadael y Wefan. Mae’n rhoi cod adnabod sesiwn i chi.

Dadansoddi

Defnyddir y cwci hwn er mwyn rhoi rhestr lawn o’r cwcis a ddefnyddir ar y Wefan

Gall unrhyw drydydd parti ddefnyddio’r cwcis canlynol ar y Wefan hefyd. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros swyddogaeth cwcis gan drydydd parti.

Twitter

Twitter sy’n gosod y cwci hwn felly pan fyddwch yn clicio ar y botwm "Twitter Share" mae’n eich adnabod.

Mae’r mwyafrif y porwyr yn ei gwneud yn bosibl i reoli’r cwcis i ryw raddau, trwy osodiadau’r porwr. Am fwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i http://www.allaboutcookies.org.

Fodd bynnag, cofiwch os ydych yn dileu rhai cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhannau o’r Wefan.

Ymholiadau a anfonir trwy e-bost

Dylid nodi bod ymholiadau e-bost ac ymholiadau a anfonir trwy’r wefan yn cael eu hanfon mewn dull anniogel a’u storio all-lein. Rydych chi’n cydnabod eich bod yn defnyddio’r rhyngrwyd a’r wefan ar eich menter eich hun. Ni allen gymryd unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am ddiogelwch gwybodaeth bersonol a drosglwyddir trwy’r rhyngrwyd.

Datgelu

Ni fydd eich manylion personol yn cael eu datgelu fel rheol i aelodau trydydd parti. Mewn rhai amgylchiadau, fodd bynnag, bydd angen i ni ddatgelu eich manylion personol i drydydd parti o bosibl fel y gall ddarparu’r gwasanaeth yr ydych chi wedi gofyn amdano, neu er mwyn ateb cais am wybodaeth. 

Bydd unrhyw wybodaeth amdanoch a fydd yn cael ei throsglwyddo i drydydd parti’n cael ei chadw’n ddiogel gan y parti hwnnw, yn unol â’r DPA, a bydd ond yn cael ei defnyddio i ddarparu’r gwasanaethau neu’r wybodaeth yr ydych chi wedi gofyn amdanynt. Mae gennych chi’r hawl i ofyn am gopi o’ch manylion personol ar unrhyw adeg er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth sydd gennym yn gywir.

Gweithdrefnau

Os oes gennych chi gwestiwn am y Polisi Preifatrwydd hwn neu am y wefan, cysylltwch â ni trwy unrhyw un o’r ffyrdd a restrir isod.

Methu dod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano? Gadewch i ni wybod.

There was a problem sending your information. Please try again.

Diolch am eich neges, byddwn yn dod nôl atoch chi yn fuan.