Rhaglen llysgenhadon gofal

Nodau'r rhaglen yw codi proffil y sector gofal cymdeithasol a'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ogystal â'u hyrwyddo fel dewisiadau gyrfa sy'n rhoi mwynhad, boddhad a llwyddiant. Mae llysgenhadon yn helpu addysgu pobl am y gwahanol ddewisiadau gyrfa sydd ar gael a'r cyfleoedd ar gyfer datblygu.

Beth yw llysgennad gofal a phwy all ddod yn un?

Cyflogwyr sy'n gweithio yn y sector gofal cymdeithasol a'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yw llysgenhadon gofal. Pobl sydd â'r angerdd a'r brwdfrydedd i rannu eu profiadau gydag eraill a dod â'u gyrfaoedd yn fyw er mwyn cyfleu'r hyn sydd gan y sector gofal i'w gynnig ydynt. Mae angen i llysgenhadon fod yn ymrwymedig ac yn hyderus a gallu cyfathrebu'n dda gyda chynulleidfa eang.

Beth mae llysgenhadon gofal yn ei wneud?

Mae llysgenhadon gofal yn gweithio gydag ystod eang o bobl megis y rhai nad ydynt o bosibl wedi ystyried gweithio yn y sector gofal cymdeithasol neu'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant; y rhai a all fod â'u bryd ar newid gyrfa, yn ogystal â disgyblion mewn ysgolion a myfyrwyr mewn colegau.

Gallai hyn gynnwys:
 • Cyflwyniadau i ddisgyblion mewn ysgolion neu fyfyrwyr mewn colegau
 • Sgyrsiau neu drafodaethau anffurfiol
 • Presenoldeb mewn ffeiriau gyrfaoedd neu swyddi, digwyddiadau neu gynadleddau

Hyd yma, mae dros 100 o lysgenhadon gofal yng Nghymru wedi ymweld ag ysgolion a cholegau, wedi mynychu ffeiriau recriwtio a chynadleddau. Maent hefyd wedi cynnal ffug gyfweliadau gyda phobl ifanc, a recordio podlediadau ar gyfer sefydliadau fel Canolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru.

Recriwtio llysgenhadon gofal

Mae cefnogaeth cyflogwyr yn hanfodol er mwyn i'r prosiect hwn lwyddo trwy adnabod ac enwebu staff addas i ddod yn llysgenhadon gofal gwirfoddol.

Mae'r ymrwymiad sydd angen gan gyflogwyr yn golygu cytuno i ryddhau llysgenhadon gofal i gyflawni eu dyletswyddau yn ôl y gofyn. Uchafswm o ddwywaith y mis am uchafswm o 3 awr yr ymweliad fyddai hyn. Gallai fod yn llai.

Anogir cyflogwyr i gefnogi'r rhaglen hon i godi proffil y sector ac i wneud yn siwr fod gweithlu digonol ar gyfer y dyfodol.

Manteision cefnogi'r cynllun

Mae'r rhain yn cynnwys:

 • codi proffil eich sefydliad fel cyflogwr o ansawdd
 • datblygu a cymhelli eich staff
 • gwneud cyfraniad cadarnhaol i ddatblygiad gweithlu'r dyfodol.
Cefnogi recriwtio

Mae'r rhaglen llysgenhadon gofal felly'n offeryn recriwtio effeithiol a phwerus ac yn ceisio gwneud yn siwr fod y sector yn parhau i ddenu'r bobl gywir â'r nodweddion cywir.

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Llysgennad Gofal?

Oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Llysgennad Gofal? 

Ydych chi’n falch o fod yn weithiwr gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant?

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch eich gwaith?

Ydych chi wedi meddwl am fod yn Llysgennad Gofal?

Yr ydym yn recriwtio nawr... 

Nod y rhaglen Llysgenhadon Gofal yw codi proffil y sector gofal cymdeithasol a'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ogystal â'u hyrwyddo fel dewisiadau gyrfa sy'n rhoi mwynhad, boddhad a llwyddiant. Mae llysgenhadon yn helpu addysgu pobl am y gwahanol ddewisiadau gyrfa sydd ar gael a'r cyfleoedd ar gyfer datblygu.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu symbylu ac ysbrydoli pobl i ystyried gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant fel gyrfa pleserus a buddiol.

Gallai gynnwys:

 • Siarad â myfyrwyr mewn ysgolion neu golegau yn eich ardal
 • Cynnal sgyrsiau neu drafodaethau anffurfiol
 • Mynychu digwyddiadau gyrfa a chynadleddau

Gall Llysgenhadon Gofal for ar unrhyw lefel gyrfa ond rhaid iddyn nhw fod yn ymroddedig, yn hyderus ac yn gyfathrebwyr da â chynulleidfa eang.  Mae’r rôl hon yn un wirfoddol, felly bydd angen I chi gael cefnogaeth eich cyflogwr.

Beth yw’r buddion I chi?

 • Datblygu hyder a sgiliau ar gyfer eich datblygiad proffesiynol parhaus
 • Ychwanegiad cadarnhaol at eith CV
 • Hyrwyddo gyrfaoedd gofal cymdeithasol, a helpu I recriwtio gweithwyr y dyfodol

Ddiddordeb? 

Os hoffech wybod mwy cysylltwch â Laura Pinney Laura.Pinney@gofalcymdeithasol.cymru

Archebwch lysgennad gofal

Os hoffech arbenigedd llysgennad gofal yn eich digwyddiad neu'ch sesiwn, cwblhewch y ffurflen archebu sydd wedi'i hatodi gan roi cymaint o wybodaeth â phosibl am eich gofynion. Mae hyn yn helpu i neilltuo'r llysgennad mwyaf priodol o ran profiad i'ch sesiwn.

Unwaith y bydd llysgennad wedi bod i'ch sesiwn, mae'n ofynnol cwblhau ffurflen adborth.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 26 Ebrill 2019