Mae LCDY yn rhoi cymorth gyda chostau lleoliad. Gall pob myfyriwr gwaith cymdeithasol sy'n cael y fwrsariaeth gael y lwfans hwn ar gyfer lleoliadau. Mae myfyrwyr rhan-amser yn cael y LCDY ar gyfer unrhyw flwyddyn pan fo ganddynt leoliad. Bydd y LCDY cychwynnol yn dibynnu ar hyd a lefel eich lleoliad.

Ad-dalu costau uwchlaw'r LCDY

Os byddwch yn canfod bod y costau teithio ar gyfer eich lleoliad yn uwch na'r LCDY gallwch gael ad-daliad.

I hawlio ad-daliad mae'n rhaid i chi ddangos sut y gwarioch eich LCDY ar y lleoliad. I hawlio costau ychwanegol, mae'n rhaid i chi gyflwyno tystiolaeth a dangos sut y maent yn berthnasol i'r lleoliad.

Gallwch hawlio am gostau teithio cyhoeddus neu breifat, costau parcio neu dreuliau llety.

Gweler ein cynllun teithio i gael gwybod mwy:

Sut i gwblhau ffurflen hawlio costau teithio

I hawlio treuliau teithio sydd uwchlaw'r LCDY, gwblhau a chyflwyno'r ffurflen hawlio costau teithio.

Ar y daflen treuliau dyddiol mae'n rhaid i chi gwblhau un rhes ar gyfer pob diwrnod yn ystod eich lleoliad. Dechreuwch â'r diwrnod cyntaf. Bydd hyn yn helpu i ddangos sut y gwnaethoch wario'r LCDY yn ogystal â phrofi costau ychwanegol.

Rydym yn asesu eich cais o fewn 20 niwrnod gwaith. Byddwn yn anfon neges e-bost i roi gwybod i chi a yw wedi bod yn llwyddiannus a phryd y bydd taliad yn cael ei wneud.

Ceisiadau dreuliau llety

Os yw lleoliad mor bell i ffwrdd fel nad yw'n fforddiadwy nac yn synhwyrol teithio bob dydd, efallai y byddwch yn gallu hawlio costau llety.

Mae'n rhaid i chi allu dangos bod angen y costau hyn arnoch i wneud eich lleoliad.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr gael ein cytundeb ni cyn llofnodi unrhyw gytundebau rhent neu aros mewn llety gwely a brecwast. I wneud hyn mewngofnodwch ar eich cyfrif GCCarlein i gwblhau a chyflwyno'r ffurflen gais ar gyfer llety. 

Rydym yn talu'r LCDY cyntaf gyda'ch rhandaliad bwrsariaeth. Byddwch yn cael hwn yn y tymor pan fydd y lleoliad yn cychwyn. 

Mae ein tîm ariannu myfyrwyr a grantiau yn asesu unrhyw ffurflenni hawlio costau teithio wedi'u cwblhau. Byddwn yn talu unrhyw ad-daliad i mewn i'ch cyfrif banc o fewn 20 niwrnod gwaith.