Gyrfa ym maes gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant

Yma mae gwybodaeth a chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i'r yrfa iawn ym maes gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Gyrfa mewn gofal cymdeithasol

Mae a wnelo gofal cymdeithasol â rhoi gofal a chymorth i bobl fel eu bod yn gallu byw eu bywydau mor annibynnol â phosibl.

Pam dewis gofal cymdeithasol?

Mae’r galw am weithwyr gofal cymdeithasol yn tyfu. Rydym angen pobl sydd â’r gwerthoedd cywir, y sgiliau cywir a’r wybodaeth gywir i roi gofal a chymorth o safon uchel.

 • Mae cyfleoedd gwaith i bobl o bob oed.
 • Gallech weithio’n llawn-amser neu’n rhan-amser gan ddibynnu ar eich amgylchiadau.
 • Gall olygu cefnogi pobl ag anghenion megis dementia, nam ar y synhwyrau neu anableddau dysgu.
 • Gallech weithio mewn cartref gofal, yn y gymuned neu drwy gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain.
 • Mae llawer o gyfleoedd gwaith cyffrous a heriol i ddewis ohonynt.

Yn ogystal â diwallu anghenion pobl, mae gweithio yn y sector gofal cymdeithasol yn yrfa sy’n rhoi boddhad mawr lle’r ydych yn gwneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl eraill. 

Gyrfa mewn blynyddoedd cynnar a gofal plant

Mae ymarferydd blynyddoedd cynnar a gofal plant yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu plant o enedigaeth hyd at oed ysgol gyrraedd eu llawn botensial trwy annog eu datblygiad.

Pam dewis y blynyddoedd cynnar a gofal plant?

Gyda mentrau’r Llywodraeth yn gwneud darpariaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant yn fwy hygyrch, mae galw cynyddol am weithwyr â’r gwerthoedd a’r sgiliau cywir a all ddarparu gwasanaeth o safon uchel ar gyfer plant, eu teuluoedd a gofalwyr.

Mae gweithio gyda phlant yn gallu cynnig gyrfa â hwyl, mwynhad a boddhad swydd. Gall eich cyfraniad chi i’w datblygiad eu helpu i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

 Mae manteision eraill yn cynnwys:
 • cyfleoedd gwaith i bobl o bob oed
 • gweithio’n llawn-amser neu’n rhan-amser gan ddibynnu ar eich amgylchiadau
 • cydweithio’n agos gyda phlant o bob cefndir a gallu, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau y byddant yn eu defnyddio trwy gydol eu bywyd.
Gallech weithio:
 • mewn meithrinfa ddydd
 • mewn cylch chwarae
 • mewn cylch meithrin
 • mewn canolfan blant integredig
 • yn eich cartref eich hun fel gwarchodwr plant.

Sut i ddechrau arni a dod o hyd i waith

Nid oes angen cymwysterau na phrofiad blaenorol arnoch i weithio mewn gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar. Mae llawer o swyddi’n rhoi’r opsiwn i chi hyfforddi yn y gweithle, felly beth am ddefnyddio sgiliau a phrofiadau a all fod gennych yn barod a’u cymhwyso i yrfa newydd. 

Pan ydych yn gweithio yn y sector mae disgwyl i chi ddiweddaru eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch cymhwysedd yn rheolaidd, a byddwch yn cael eich annog i ennill diploma Lefel 2 neu Lefel 3 tra byddwch mewn cyflogaeth. 

Y diplomâu hyn yw'r unig gymwysterau sy'n rhoi y sgiliau a'r wybodaeth rydych eu hangen i weithio ym maes gofal cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth am gymwysterau gofal cymdeithasol.

Mae gwahanol ffyrdd o ddod o hyd i waith, cael profiad a deall yn well sut beth yn union yw gweithio ym maes gofal.

Beth am roi cynnig ar:

 • siarad gydag anogwr swyddi yn y Ganolfan Byd Gwaith
 • dod yn brentis
 • cysylltu â chyflogwr yn y sector gofal cymdeithasol neu’r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn eich ardal
 • gwirfoddoli
 • ymgeisio am leoliad profiad gwaith.

Ydych chi’n addas ar gyfer gyrfa mewn gofal cymdeithasol neu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant?

Mae eich gwerthoedd a’ch agwedd yn bwysig yn y math yma o waith.

Os ydych yn dal yn ansicr a yw’r math yma o waith yn iawn i chi, beth am roi cynnig ar ein her fideo ryngweithiol i weld sut beth yw gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol neu’r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant. Ar ddiwedd yr her, byddwch yn cael proffil personol sy’n dweud wrthych a ydych yn addas.

Rhowch gynnig arni!

Gwybodaeth a chymorth mewn perthynas â gyrfaoedd

Ceir cymwysterau penodol sy’n ofynnol ac a argymhellir ar gyfer gweithio yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant. Mae rhagor o wybodaeth am y cymwysterau a dogfennau ategol eraill i’w cael ar y dudalen cymwysterau.

Mae llawer o ffyrdd y gallwch wella ac ehangu eich gwybodaeth i ddatblygu eich gyrfa. Bwriwch olwg ar y dudalen Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) i gael rhagor o wybodaeth.

Bydd eich Canolfan Byd Gwaith leol yn gallu rhoi cymorth ac arweiniad pellach mewn perthynas â dod o hyd i swyddi ac ymgeisio amdanynt.

Os ydych yn dal mewn addysg, siaradwch gyda’ch ymgynghorydd gyrfaoedd a fydd yn rhoi rhagor o wybodaeth a chyngor i’ch rhoi ar ben ffordd.

Pob lwc!

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 21 Mawrth 2019