Mae gwaith cymdeithasol yn llawn her ond hefyd yn rhoi llawer o foddhad. Dyma wybodaeth ar weithio fel gweithiwr cymdeithasol. Dyma wybodaeth ar yrfa mewn gwaith cymdeithasol.

Beth yw gwaith cymdeithasol?

Mae gwaith cymdeithasol yn golygu:

  • asesu amgylchiadau
  • darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth er mwyn helpu pobl i fod mor annibynnol â phosibl, gan eu diogelu rhag niwed lle bo angen.

Byddwch chi’n canolbwyntio ar sicrhau bod unigolion, teuluoedd a chynhalwyr yn cael cyfle i fynegi’u teimladau a’u safbwyntiau a manteisio ar eu hawliau ar amser pan fo bywyd yn gryn her iddynt.

Byddwch yn gwneud gwaith amrywiol a diddorol fel aelod o dîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig, o sectorau eraill yn aml, fel y sector iechyd, yr heddlu, y sector tai a’r sector addysg.

Gwaith cymdeithasol a chofrestru 

Dim ond pobl â chymhwyster proffesiynol penodol all ddefnyddio’r teitl gweithiwr cymdeithasol. Yn y DU, mae’n rhaid ennill gradd neu radd Meistr mewn gwaith cymdeithasol er mwyn cymhwyso.

Rhaid i weithwyr cymdeithasol wneud cais i gofrestru gyda ni a chadw at y Côd Ymarfer Proffesiynol ar gyfer Gofal Cymdeithasol.

Proffesiwn pobl yw gwaith cymdeithasol. Fodd bynnag, mae angen mwy na diddordeb mewn pobl i fod yn weithiwr cymdeithasol da. Mae galluogi pobl i gael rheolaeth dros eu bywydau yn gofyn am gyfuniad o wybodaeth a’r sgiliau a phriodweddau personol cywir, yn cynnwys bod yn:

  • onest
  • hyblyg
  • gwydn
  • gyfathrebwr heb ei ail
  • aeddfed, gyda gwerthoedd cadarn.

Mae angen i waith cymdeithasol adlewyrchu holl amrywiaeth y gymuned. Ar hyn o bryd, nid oes digon o ddynion, pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol a phobl anabl yn y proffesiwn.

Mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd ar gyfer datblygu gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus, ac mae graddedigion newydd yn dechrau ar gyflog da.