Gwybodaeth a chymorth gyrfaoedd
Os ydych chi'n chwilio am yrfa am oes, sy'n gwneud gwahaniaeth positif, yna gallai swydd ym maes gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant fod ar eich cyfer chi. Mae gennym wybodaeth a chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i'r yrfa iawn.

Gofal cymdeithasol

Mae gofal cymdeithasol yn darparu gofal a chymorth i bobl, fel y gallant fyw eu bywydau mor annibynnol â phosibl. Mae'r galw am weithwyr gofal cymdeithasol yn cynyddu. Mae arnom angen pobl sydd â'r gwerthoedd, y sgiliau a'r wybodaeth gywir i ddarparu gofal a chymorth o ansawdd uchel.

Pam dewis gofal cymdeithasol fel gyrfa?

Yn ogystal â chwrdd ag anghenion pobl, mae gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn werth chweil gan y byddwch yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl eraill.

Mae manteision gweithio ym maes gofal cymdeithasol yn cynnwys:

 • cyfleoedd gwaith i bobl o bob oed
 • gweithio'n llawn amser neu'n rhan-amser yn dibynnu ar eich amgylchiadau
 • gweithio i gefnogi pobl ag anghenion penodol fel dementia, colled synhwyraidd neu bobl ag anableddau dysgu
 • gweithio mewn cartref gofal, y gymuned neu drwy gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain.

Mae llawer o gyfleoedd gwaith i ddewis o'u plith, a all roi heriau diddorol i chi.

Sut i ddechrau a dod o hyd i waith

Ewch i Gofalwn.cymru i weld pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael a chanfod beth sydd gan y rhai sydd eisoes yn gweithio ym maes gofal cymdeithasol i'w ddweud.

Beth am roi cynnig ar ein her fideo ryngweithiol i weld sut beth yw gyrfa mewn gofal cymdeithasol?Ar ddiwedd yr her, cewch broffil personol manwl sy'n dweud wrthych os oes gennych y sgiliau sydd eu hangen.

Blynyddoedd cynnar a gofal plant

Gyda mentrau'r Llywodraeth sy'n gwneud darpariaeth blynyddoedd cynnar a gofal plant yn fwy hygyrch, mae galw cynyddol am weithwyr sydd â'r gwerthoedd a'r sgiliau cywir er mwyn sicrhau gwasanaeth o ansawdd uchel i blant a'u teuluoedd.

Pam dewis blynyddoedd cynnar a gofal plant fel gyrfa?

Mae gweithwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant yn chwarae rhan bwysig wrth helpu plant o'u genedigaeth i oedran ysgol i gyrraedd eu potensial drwy gefnogi eu datblygiad. Fel gweithiwr, bydd eich cyfraniad yn eu helpu i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd.

Mae manteision gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant yn cynnwys:

 • cyfleoedd gwaith i bobl o bob oed
 • gweithio'n llawn amser neu'n rhan-amser yn dibynnu ar eich amgylchiadau
 • gweithio'n agos gyda phlant o bob cefndir a gallu, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau y byddant yn eu defnyddio drwy gydol eu bywydau
 • gweithio mewn ystod eang o leoliadau, fel meithrinfeydd dydd, cylchoedd chwarae, canolfannau plant integredig neu yn eich cartref eich hun fel gwarchodwr plant.

Sut i ddechrau a dod o hyd i waith

Nid oes angen cymwysterau na phrofiad blaenorol arnoch i ddechrau. Mae llawer o swyddi yn rhoi'r dewis i chi hyfforddi yn y gwaith, felly beth am ddefnyddio'ch sgiliau a'ch profiadau presennol i ddilyn gyrfa newydd.

Ewch i Gofalwn.cymru i weld pa gyfleoedd gyrfa sydd ar gael a chael gwybod beth sydd gan y rhai sydd eisoes yn gweithio yn y blynyddoedd cynnar a gofal plant i'w ddweud.

Mae gwahanol ffyrdd o ddechrau arni a dod o hyd i waith. Beth am roi cynnig ar:

Disgwylir i chi ddiweddaru eich gwybodaeth, eich sgiliau a'ch cymhwysedd yn rheolaidd a'u hannog i ennill diplomâu wrth weithio.

Beth am roi cynnig ar ein her fideo ryngweithiol i weld sut beth yw gyrfa mewn gofal cymdeithasol?Ar ddiwedd yr her, cewch broffil personol manwl sy'n dweud wrthych os oes gennych y sgiliau sydd eu hangen.

Gwaith cymdeithasol

Mae gwaith cymdeithasol yn yrfa heriol ond boddhaus sy'n cynnwys gweithio gyda phobl i wella eu bywydau. Mae gwaith cymdeithasol yn ymwneud ag asesu amgylchiadau tra'n darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i gynorthwyo pobl i fod mor annibynnol â phosibl, tra'n eu diogelu rhag niwed pan fo angen.

Pam dewis gwaith cymdeithasol fel gyrfa?

Byddwch yn cymryd rhan mewn gwaith amrywiol a diddorol, gyda'r cyfle i fod yn rhan o dîm ymroddedig o weithwyr proffesiynol, yn aml o sectorau eraill, fel iechyd, yr heddlu, tai ac addysg.

Mae gwaith cymdeithasol yn broffesiwn pobl. Fodd bynnag, mae bod yn weithiwr cymdeithasol da yn cymryd mwy na bod â diddordeb mewn pobl. Mae helpu pobl i reoli eu bywydau yn galw am gyfuniad o wybodaeth, nodweddion personol da a sgiliau sy'n cynnwys bod:

 • yn onest
 • hyblyg
 • gwydn
 • yn gyfathrebwr rhagorol
 • yn aeddfed, gyda gwerthoedd cadarn.

Mae gwaith cymdeithasol yn cynnig ystod eang o gyfleoedd ar gyfer dilyniant gyrfa a datblygiad proffesiynol parhaus, ynghyd â chyflogau cychwynnol da i raddedigion newydd.

Sut i ddechrau a dod o hyd i waith

I ddod yn weithiwr cymdeithasol yn y DU bydd angen i chi feddu ar gymhwyster gwaith cymdeithasol.

Os ydych chi'n ystyried astudio gradd gwaith cymdeithasol neu radd Meistr mewn prifysgol yng Nghymru, mae gennym wybodaeth am y gwahanol fathau o fwrsariaethau a chymorth ariannol arall a allai fod ar gael i chi.

I weithio fel gweithiwr cymdeithasol yng Nghymru bydd angen i chi wneud cais i gofrestru gyda ni.

Ewch i Gofalwn.cymru am fyw o wybodaeth ar waith cymdeithasol.

Cymorth a chyngor i gyflogwyr gofal cymdeithasol

Mae cyflogwyr yn chwarae rhan bwysig yng ngyrfa rhywun sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant. Dyma adnoddau i gefnogi cyflogwyr i ddod o hyd i'r gweithwyr cywir a rhoi'r cyfleoedd dysgu a datblygu sydd eu hangen arnynt.

Dod o hyd i'r gweithwyr iawn

Nod rhaglen llysgenhadon gofal yw codi proffil gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ogystal â'u hyrwyddo fel dewisiadau gyrfa pleserus, boddhaus a llwyddiannus.

Mae prentisiaethau yn gyfuniad o addysg a hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o'r gweithle ac yn darparu ffordd ymarferol a chost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi staff newydd.

Mae profiad gwaith hefyd yn rhoi cyfle i weithwyr ddarganfod mwy am yr hyn sy'n gweithio mewn gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant. Rydym wedi datblygu adnodd profiad gwaith sy'n darparu gwybodaeth am weithleoedd a thasgau addas.

Mae Gofalwn.cymru yn caniatáu i chi ychwanegu manylion eich sefydliad i helpu pobl sy'n chwilio am swyddi mewn gofal yng Nghymru i ddod o hyd i chi.

Datblygiad a dysgu staff

Mae cyfnod sefydlu da, wedi'i strwythuro'n dda yn hanfodol i bob gweithiwr newydd. Mae'n sicrhau bod gweithwyr newydd yn deall pwysigrwydd ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae'n amlygu gwerthoedd craidd ac egwyddorion gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae hefyd yn helpu gweithwyr i setlo a dod yn fwy effeithiol yn eu swyddi.

Mae buddsoddi mewn datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn helpu i ysgogi gweithwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol o ddechrau eu gyrfaoedd. Mae DPP yn arwain at weithwyr cymwys, hyderus a medrus, gan ddarparu gofal a chymorth yn seiliedig ar werthoedd.

Mae angen goruchwyliaeth a gwerthusiad ar pob ymarferydd, boed yn llawn, yn rhan-amser, yn wirfoddolwyr, prentisiaid neu ar leoliad gwaith. Mae'r arweiniad hwn yn rhoi chefnogaeth ar y broses i bawb sy'n gyfrifol am gynnal goruchwyliaeth ac arfarnu gydag ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Adnodd rhyngweithiol yw Camau Cyntaf mewn Rheoli sy'n cefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol sydd newydd mewn swydd. Yma ceir mwy o wybodaeth am yr adnodd a sut y gall eich helpu chi.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 10 Gorffennaf 2019