Dim ond ar gyfer myfyrwyr gradd Meistr mewn Gwaith Cymdeithasol y dyfarnwyd bwrsariaeth gwaith cymdeithasol iddynt y mae'r lwfansau hyn. Gall myfyrwyr israddedig gael gwybodaeth am lwfansau ar wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru.

Grantiau a Lwfansau a Asesir yn ôl Incwm (IAGA)

Fel myfyriwr gradd Meistr efallai y byddwch yn gallu hawlio'r canlynol

  • Grant Oedolyn Dibynnol – £2,645
  • Lwfans Rhieni sy'n Dysgu – £1,505
  • Grant Gofal Plant.

Mae hyn yn dibynnu a yw incwm eich aelwyd islaw'r lefel y penderfynwyd arni gennym ni.

Myfyrwyr ag oedolyn dibynnol

Mae rhai myfyrwyr yn gyfrifol yn ariannol am oedolyn dibynnol. Priod, partner sifil neu bartner sy'n cyd-fyw yw hyn fel arfer. Os ydych chi, bydd y swm y ddyfernir yn dibynnu ar incwm y ddau ohonoch. Pan fyddwch yn ymgeisio, bydd angen i chi roi manylion eich amgylchiadau a gwybodaeth am y person dibynnol.

Rhieni sy'n astudio

Mae rhai myfyrwyr yn gyfrifol yn ariannol am blant dan 16 neu, dan 18 mewn addysg lawn-amser. Os ydych chi, gallwn gyfrannu tuag at gostau llyfrau ac offer yn ystod y flwyddyn. Mae'r swm a ddyfernir yn dibynnu ar eich incwm chi ac incwm eich dibynyddion.

Os oes gennych blant mewn gofal plant cofrestredig neu gymeradwy, efallai y byddwch yn gallu cael y grant gofal plant. Mae'r swm ar sail asesiad incwm a gallwch gael:

  • un plentyn – hyd at £8,330 y flwyddyn
  • dau blentyn neu fwy – hyd at £14,285 y flwyddyn.

Lwfans Myfyrwyr Anabl (LMA)

Gall myfyrwyr anabl wneud cais am lwfans tuag at gostau sy'n gysylltiedig ag astudio.

Mae hyn yn cynnwys costau offer arbenigol neu helpwr anfeddygol. Dim ond i fyfyrwyr a fydd â chostau ychwanegol oherwydd anabledd neu anhawster dysgu y mae'r lwfans ar gael.

Bydd cymhwystra'n cael ei asesu. Caiff yr asesiad ar gyfer LMA ei gynnal gan berson â phrofiad arbenigol. Caiff ei gynnal mewn canolfan asesu annibynnol neu ym mhrifysgol neu goleg yr ymgeisydd.

Nod yr asesiad hwn yw paru anghenion yr ymgeisydd â chyfleusterau sydd ar gael ar y cwrs.

Os byddwch yn ymgeisio am y LMA, bydd angen i chi gynnwys tystiolaeth o'ch anabledd. Gall y dystiolaeth hon fod ar ffurf llythyr gan feddyg neu arbenigwr.

Os nad ydych wedi cael unrhyw ddiagnosis ffurfiol, bydd angen i chi gael un cyn ymgeisio am LMA. Ni allwn dalu costau diagnosio eich anabledd.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych gwestiynau neu os ydych yn dymuno ymgeisio am grantiau a lwfansau ar sail asesiad incwm neu'r LMA cysylltwch â ni 

Os yw'n briodol, byddwn yn anfon gwahoddiad atoch i ddefnyddio'r ffurflenni cais o fewn eich cyfrif cyfrif GCCarlein.

Y dyddiad cau yw 1 Hydref 2019.