Cyllid bwrsariaeth gwaith cymdeithasol
I gael bwrsariaeth gennym mae'n rhaid i chi fodloni tri amod sylfaenol. Os ydych yn eu bodloni ac wedi cael cynnig gan brifysgol yng Nghymru, yna gall y brifysgol eich enwebu ar gyfer ein bwrsariaeth.

Beth yw'r amodau?

  • rydych yn byw yng Nghymru (gweler Atodiad 2 o'r Cynllun Bwrsariaeth Gwaith Cymdeithasol am arweiniad pellach)
  • fyddwch chi ddim yn cael unrhyw gymorth ariannol i hyfforddi gan gyflogwr
  • byddwch yn astudio ar gyfer gradd neu Radd Meistr mewn gwaith cymdeithasol yng Nghymru a gymeradwyir gennym ni.

Pa fwrsariaethau sydd ar gael?

Y fwrsariaeth nad yw ar sail asesiad incwm os ydych yn astudio ar gyfer y radd yw:

  • £7,500 (£2,500 y flwyddyn am dair blynedd) neu
  • £5,000 (£2,500 y flwyddyn am ddwy flynedd) ar gyfer myfyrwyr llawn-amser y Brifysgol Agored.

Y fwrsariaeth nad yw ar sail asesiad incwm os ydych yn astudio ar gyfer Gradd Meistr yw:

  • £13,280 (£6640 y flwyddyn am ddwy flynedd).

Rydyn ni'n argymell eich bod yn talu £3,390 bob blwyddyn tuag at eich ffioedd dysgu.

Sut i ymgeisio am fwrsariaeth

Mae 224 o fwrsariaethau gwaith cymdeithasol ar gael. Mae nifer penodedig yn cael ei roi i bob rhaglen gwaith cymdeithasol. Y rheswm dros hyn yw er mwyn sicrhau bod y drefn yn deg.

Mae rhaglenni gwaith cymdeithasol yn enwebu detholiad o fyfyrwyr. Maen nhw'n anfon y rhestr ynghyd â manylion cyswllt at ein tîm ariannu a grantiau myfyrwyr. Yna rydym yn gwahodd myfyrwyr i gwblhau'r cais ar eu cyfrif GCCarlein.

Mae ceisiadau'n agor o ganol mis Mehefin 2019. 

Rydym ni'n asesu'r holl geisiadau, ac yn cyfathrebu'n uniongyrchol gyda chi. Byddwn yn anfon neges e-bost atoch o fewn 20 niwrnod gwaith i gyflwyno cais cyflawn. Bydd yn rhoi gwybod i chi a ydych wedi bod yn llwyddiannus ac yn cynnwys gwybodaeth am restrau taliadau.

Sylwer:

  • Mae'n rhaid i chi gofrestru gyda ni fel darpar weithiwr cymdeithasol cyn i chi gael bwrsariaeth
  • nid yw enwebiad yn gwarantu y byddwch yn cael cyllid bwrsariaeth
  • mae'n rhaid i ni asesu pob cais.

Am fwy o wybodaeth gweler

Adnewyddu eich bwrsariaeth ar ddiwedd eich blwyddyn gyntaf

Bydd Tîm Ariannu Myfyrwyr a Grantiau yn anfon neges e-bost at fyfyrwyr sy'n adnewyddu ym mis Awst 2018.

Byddant yn eich gwahodd i mewngofnodi i'ch cyfrif GCCarlein, cwblhau a chyflwyno'r ffurflen 'adnewyddu bwrsariaeth'.

Y dyddiad cau ar gyfer adolygu yw 1 Medi 2019.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 21 Mawrth 2019