Arweiniad gyrfa ar gyfer cyflogwyr, ysgolion a cholegau addysg bellach

Fel cyflogwr ym maes gofal cymdeithasol mae gennych rôl bwysig i'w chyflawni yn ystod gyrfa rhywun sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Yma fe gewch wybodaeth sy'n egluro sut i recriwtio gweithwyr gofal a sut i'w helpu eu datblygiad.

Recriwtio'r bobl gywir

Pedwar awgrym a chyngor defnyddiol ynghylch sut i ddod o hyd i'r gweithwyr cywir i'ch sefydliad.

Rhaglen Llysgenhadon Gofal Cymru

Ydych chi wedi meddwl am roi cyfle i'ch staff ddod yn llysgenhadon gofal?

Rhaglen yw hon sydd wedi'i bwriadu i godi proffil y sector gofal cymdeithasol a'r sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ogystal â'u hyrwyddo fel dewisiadau gyrfa sy'n rhoi mwynhad, boddhad a llwyddiant. Mae clywed gweithwyr sydd eisoes yn gweithio yn siarad am eu profiadau yn gallu helpu darpar ymgeiswyr i ddeall sut brofiad yw gweithio ym maes gofal go iawn. Mae hefyd yn gyfle i hyrwyddo eich busnes mewn modd cadarnhaol ac mae'n dangos eich bod yn buddsoddi yn eich gweithwyr.

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen llysgenhadon gofal.

Prentisiaethau

Ydych chi wedi ystyried cyflogi prentis yn y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant neu'r sector iechyd a gofal cymdeithasol?

Cyfuniad o addysg a hyfforddiant yn y gwaith ac i ffwrdd o'r gwaith yw prentisiaeth, ac mae'n ffordd ymarferol a chost-effeithiol o recriwtio a hyfforddi staff newydd.

I gael rhagor o wybodaeth beth am fwrw golwg ar y dudalen prentisiaeth.

Hefyd, mae gennym fenter hyrwyddwyr prentisiaethau sydd wedi'i bwriadu i annog a chynyddu cyfranogiad a rhannu arfer da o ran prentisiaethau. Os hoffech siarad gyda hyrwyddwr am ei brofiad neu ddod yn hyrwyddwr, beth am fwrw golwg ar ein taflen.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn gyfle da i weithwyr gael gwybod yn well sut beth yw gweithio ym maes gofal mewn gwirionedd. Rydym wedi datblygu adnodd profiad gwaith sy'n egluro pa weithleoedd a thasgau sy'n addas.

Gofal yn Galw: Gyrfa i CHI?

Gellir defnyddio'r her fideo ryngweithiol hon fel rhan o'ch prosesau recriwtio. Ar ddiwedd yr her, bydd darpar ymgeiswyr yn cael proffil personol manwl a fydd yn dweud wrthynt hwy ac wrthych chi a ydynt yn addas i weithio yn y sector.

Cadw a datblygu staff

Dyma rai awgrymiadau ar gyfer cadw aelodau o staff a datblygu eu hanghenion o ran hyfforddiant.

Sefydlu

Bydd rhaglen sefydlu dda'n sicrhau bod gweithwyr newydd yn deall pwysigrwydd ymarfer sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn a'r gwerthoedd sy'n tanategu gwaith ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, a hynny o'r dechrau un. Canfuwyd hefyd y bydd rhaglen sefydlu a strwythurwyd yn dda'n helpu gweithwyr i ymgartrefu'n dda ac i ddod yn fwy effeithiol yn eu gwaith yn gynharach.

I gael rhagor o wybodaeth ac ystod o adnoddau gweler ein tudalennau sefydlu.

Goruchwylio ac arfarnu

Caiff ansawdd y gofal a roddir ei wella pan fo gan weithwyr fynediad at gymorth proffesiynol a threfniadau rheoli perfformiad strwythuredig, cynhwysfawr.

Gweler ein adnodd goruchwyliaeth ac arfarnu da.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)

Mae dysgu a datblygu'n broses barhaus ac yn sicrhau bod pawb a gyflogir mewn gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant yn gweithio'n ddiogel.

Mae buddsoddi mewn dysgu a datblygu parhaus yn helpu i gymell gweithwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu datblygiad proffesiynol o ddechrau eu gyrfa. Mae DPP yn arwain at weithwyr cymwysedig, hyderus a medrus sy'n rhoi gofal a chymorth sy'n seiliedig ar werthoedd.

Ceir rhagor o wybodaeth ar ein tudalen DPP.

Camau Cyntaf mewn Rheoli

Mae'r adnodd Camau Cyntaf mewn Rheoli wedi'i fwriadu i gefnogi rheolwyr gofal cymdeithasol sy'n newydd yn y swydd. I gael rhagor o wybodaeth gweler y dudalen Camau Cyntaf mewn Rheoli.

Gwybodaeth i ysgolion a cholegau

Fel cynghorwyr gyrfaoedd ac athrawon mae gennych rôl bwysig pan yn rhoi gwybodaeth gywir a chyfoes i'ch disgyblion a'ch myfyrwyr am y dewisiadau gyrfa sydd ar gael ym maes gofal cymdeithasol.

I amlygu'r ystod o swyddi sydd ar gael, fe ymwelon ni â nifer o weithwyr gofal ifainc ledled Cymru ac fe ofynnon ni iddynt ddweud wrthym am eu rolau ym maes gofal a pha rannau o'u gwaith y maent yn eu mwynhau fwyaf.

Mae rhagor o fideos ar gael ar ein sianel YouTube.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni

Diweddarwyd diwethaf: 05 Ebrill 2019