Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Y Gwobrau 2020

Mae'r Gwobrau yn cydnabod, yn dathlu ac yn rhannu gwaith rhagorol gan sefydliadau, grwpiau neu dimau ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Beth yw’r Gwobrau?

Yn 2020, bydd y Gwobrau'n cael eu dyfarnu i dimau, grwpiau neu sefydliadau sy'n:

  • cael effaith gadarnhaol ar bobl sy'n derbyn gofal a chymorth
  • datblygu staff cymorth
  • helpu i wella gwasanaethau
  • diwallu anghenion pobl o ran cydraddoldeb, amrywiaeth ac iaith.

Mae ennill gwobr yn arddangos eich llwyddiannau ac yn gyfle i rannu eich arfer gorau a'r hyn rydych wedi'i ddysgu gydag eraill.

Mae eich gwaith yn helpu pobl sy'n derbyn gofal a chymorth i gyflawni'r pethau sydd bwysicaf iddynt hefyd yn cyflwyno delwedd gadarnhaol o ofal cymdeithasol, a'r blynyddoedd cynnar a gofal plant i'r cyhoedd.

Gwobr Gofalwn Cymru

Gwobr sy'n dathlu gweithwyr gofal unigol yng Nghymru sy'n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl yw gwobr Gofalwn Cymru.

Gallen nhw weithio yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol neu statudol, gallen nhw weithio gydag oedolion, plant neu deuluoedd. Y prif beth yw eu bod yn helpu'r unigolion y maent yn gweithio gyda nhw i gyflawni'r hyn sydd o bwys iddynt.

Ceisiadau am y Gwobrau bellach ar gau

Hoffem ddweud diolch yn fawr i bawb a gyflwynodd gais am y Gwobrau 2020 neu a enwebodd weithiwr gofal ar gyfer gwobr Gofalwn Cymru.

Cawsom 163 o gynigion ac enwebiadau, yr uchaf erioed a bron i ddwbl yr 86 a gawsom yn 2018. Byddwn mewn cysylltiad â'r holl brosiectau a gweithwyr gofal sydd ar y rhestr fer cyn y Nadolig.

Categorïau'r Gwobrau

Adeiladu dyfodol disglair gyda phlant a theuluoedd

Dathlu prosiectau sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd i’w helpu i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw

Datblygu ac ysbrydoli gweithlu yfory

Dathlu prosiectau sy’n defnyddio dulliau effeithiol, creadigol ac arloesol o ddatblygu’r gweithlu er mwyn bodloni galw a disgwyliadau’r presennol a’r dyfodol.

Gall y dulliau ymwneud â dysgu, datblygiad a/neu gymwysterau

Gwella gofal a chymorth yn y cartref gyda’n gilydd

Dathlu budd gweithio gyda’n gilydd i gefnogi llesiant pobl sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain

Ffyrdd arloesol ac ysbrydoledig o weithio

Dathlu prosiectau sy’n rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o weithio i gefnogi’r bobl sy’n defnyddio gofal cymdeithasol neu wasanaethau’r blynyddoedd cynnar a gofal plant

Gwrando i a gweithio gyda phobl sy’n byw gyda dementia

Dathlu prosiectau sy’n rhoi pobl sy’n byw gyda dementia wrth galon eu gwaith fel y gall y rhai sy’n byw gyda dementia cyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi gwestiwn Cysylltwch â ni.