Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Recriwtio staff

Pandemig coronafeirws (Covid-19) yw her iechyd a gofal cymdeithasol fwyaf ein hoes. Mae'r nifer o bobl sydd angen cymorth wedi cynyddu a mae yna effaith sylweddol ar argaeledd staff oherwydd bod rhai staff wedi gorfod hunanynysu neu yn sâl eu hunain. Yn y cyfnod eithriadol hwn, mae angen i'r sector fod yn hyblyg, gan ddarparu capasiti ar fyr rybudd a recriwtio staff ychwanegol i sicrhau y gellir parhau i ddarparu gwasanaethau. Bwriad y canllaw hwn yw helpu darparwyr gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig presennol.

Awgrymiadau

 • Nodwch y ffordd orau o adleoli eich capasiti staffio presennol a lle mae gennych fylchau
 • Rhannwch eich swyddi gwag ar Twitter gyda #GofalwnCymru a byddant yn cael eu rhannu ag unigolion sy'n chwilio am yrfa mewn gofal
 • Ochr yn ochr â'ch proses ymgeisio; gofynnwch i unigolion ymgymryd â Gofal yn Galw – ffordd o asesu sy’n seiliedig ar werthoedd i nodi a oes ganddynt y gwerthoedd i weithio mewn gofal
 • Cynhaliwch gyfweliadau dros y ffôn neu drwy alwad fideo
 • Sicrhewch eich bod yn gyfarwydd â'r canllawiau gwirio DBS ac ID diwygiedig
 • Cynlluniwch broses sefydlu sy’n gymesur i ddechreuwyr newydd - mae adnoddau rhad ac am ddim ar gael i'ch helpu i wneud hyn.

Rheoli recriwtio

Bydd recriwtio yn ystod y pandemig yn wahanol i nifer o sefydliadau ac mae’n bosibl iddo gael ei bennu yn ôl adnoddau a gweithdrefnau mewnol wrth ddyrannu gweithwyr i wahanol rolau.

Dylai gwasanaethau cofrestredig fynnu bod unrhyw weithwyr neu wirfoddolwyr newydd, p'un ai a ydynt yn cael eu hadleoli neu'n newydd i rôl ofalu, yn llenwi ffurflen gais. Rhaid i hyn gynnwys hunan-ddatganiad ynglŷn ag unrhyw hanes iechyd, rheoliadol neu droseddol perthnasol, ynghyd â phrofiad a chymwysterau blaenorol. Mae canllawiau gwirio ID newydd yn caniatáu mwy o ddefnydd o gyfleusterau fideo-gynadledda yn ystod y camau ymgeisio ac wrth weld tystysgrif DBS ymgeisydd (newydd neu gyfredol).

Mwy o wybodaeth am newidiadau i wirio ID DBS.

Yna dylai cyflogwyr gynnal asesiad risg i benderfynu ar y defnydd mwyaf priodol o unigolion a sicrhau bod gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn cael eu lledaenu'n fwyaf effeithiol er mwyn diwallu anghenion pobl yn y gwasanaeth.

Ystyriwch:

 • Pa werthoedd rydych chi’n chwilio amdanynt
 • Pa sgiliau sydd eu hangen
 • Pa wybodaeth sydd ei hangen
 • Oes angen profiad
 • Pa gymorth sydd ei angen arnynt

Tra bod parhad gofal yn bwysig i bobl, disgwylir i ailddyrannu rolau ac adleoli gweithwyr i swyddi rheng flaen fod yn broses ddeinamig a fydd yn effeithio ar y gofal a’r cymorth y mae pobl yn ei dderbyn. Gwasanaethau sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau ynglŷn â recriwtio a’r adleoli gorau posibl mewn sefyllfa sy'n newidol.

Hysbysebu swyddi a dod o hyd i ymgeiswyr

Mae Gofalwn Cymru yn adnodd ar-lein i gyflogwyr a darpar weithwyr. Fel cyflogwr gallwch gofrestru ar wefan Gofalwn Cymru. Defnyddiwch y safle fel rhan o’ch adnoddau recriwtio.

Yn ogystal, wrth ymateb i Covid-19, rydym wedi lansio porth swyddi newydd drwy i gefnogi cyflogwyr i hysbysebu'r nifer uchel o swyddi gwag y mae'r sector yn eu hwynebu ar hyn o bryd. I gynnwys unrhyw swyddi gwag yn y porth swyddi newydd, postiwch y canlynol ar eich sianel Twitter:

 • Teitl swydd
 • Awdurdod lleol (os yw’r rôl yn cynnwys mwy nag un, dylech gynnwys pob un)
 • Disgrifiad byr o’r rôl
 • #SwyddiGofalwnCymru.

O fewn Gofalwn Cymru gallwch hefyd gael mynediad i adnodd ar-lein am ddim o'r enw Gofal yn Galw: Gyrfa i Chi? Mae’n ffordd o asesu sy’n seiliedig ar werthoedd sy'n helpu pobl i ddarganfod sut beth yw gweithio yn y sector ac i brofi a ydyn nhw'n addas ar ei gyfer.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r adnodd hwn fel rhan o'ch proses recriwtio a dethol gan ei fod yn rhoi adroddiad i'r ymgeisydd y gallant ei rannu â chi fel rhan o'u cais / cyfweliad.

Defnyddio ‘Gofal yn Galw’ wrth recriwtio a dethol

 1. Ymgyfarwyddwch â’r adnodd ac edrychwch beth sydd gan y safle i’w gynnig.
 2. Gofynnwch i ymgeiswyr gwblhau’r her fel y gallant ystyried eu dealltwriaeth o weithio yn y sector a'u haddasrwydd.
 3. Anogwch ymgeiswyr i ddod â'u proffil ‘Gofal yn Galw’ gyda nhw i’r cyfweliad er mwyn i chi allu ei ddefnyddio fel ffocws i’r drafodaeth.

Neu efallai yr hoffech:

4. Cynnwys ‘Gofal yn Galw’ yn eich proses ddethol drwy ofyn i ymgeiswyr y rhestr fer gwblhau’r her cyn iddyn nhw ddod i’r cyfweliad, neu gall fod ar gael iddyn nhw ei wneud ar y dydd.

Facebook

Mae Facebook yn cael ei ddefnyddio’n aml hefyd i hysbysebu swyddi ac mae’n gyfrwng cymdeithasol sy’n gallu cefnogi’r broses o hysbysebu swyddi yn gyflym ac yn hawdd. Gellid ei ddefnyddio hefyd i gyfeirio darpar ymgeiswyr at adnoddau Gofalwn Cymru. Gallwch hefyd ddefnyddio dolen Twitter #SwyddiGofalwnCymru i hyrwyddo’r porth.

Cyfeiriwch ffrind/teulu

Mae ystadegau yn dangos bod cyfeiriadau gan ffrindiau a theulu yn arwain at gyfraddau cadw uwch ar gyfer dechreuwyr newydd felly meddyliwch am gynnwys staff a gofyn iddynt siarad â ffrindiau a theulu am gyfleoedd i weithio i'ch sefydliad. Byddant yn adnabod pobl a allai fod yn chwilio am waith ar hyn o bryd neu'n awyddus i gefnogi'r sector gofal cymdeithasol yn ystod y cyfnod hwn.

Pan dderbynnir ceisiadau, os yn bosibl gofynnwch i'ch tîm adnoddau dynol wirio'r ceisiadau yn y lle cyntaf ac yna eu trosglwyddo i'r rheolwr perthnasol, yn seiliedig ar sgiliau a chymwyseddau'r ymgeisydd. Hefyd, cofiwch ddilyn polisïau a gweithdrefnau adnoddau dynol mewnol eich sefydliad eich hun.

Gwirfoddolwyr

Gallech ystyried sut i gael mynediad at fudiadau gwirfoddol sydd eisoes wedi recriwtio staff a gwirfoddolwyr ac sydd ar hyn o bryd yn edrych am ffyrdd i'w cadw yn ystod y cyfnod ansicr hwn yn sgil amharu ar eu gwasanaethau arferol.

Mae Canllawiau gwirfoddoli mewn lleoliadau gofal cymdeithasol ar gael. Mae'n cynnwys cyngor ar addasu rolau, recriwtio gwirfoddolwyr newydd yn ddiogel a gwybodaeth allweddol sydd angen i chi ei wybod am wirfoddoli gyda phobl sy’n agored i niwed.

Cyfweliadau

Gwnewch yn siŵr bod staff profiadol y gellir ymddiried ynddynt yn cynnal cyfweliadau ac os ydych chi'n cyfweld â nifer fawr o bobl gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddigon o gapasiti i reoli'r llwyth gwaith.

Er mwyn sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau'r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, dylech osgoi cyfweld unigolion wyneb yn wyneb. Ystyriwch ddefnyddio offer cynadledda ffôn neu fideo fel Skype, Whatsapp neu Zoom (edrychwch ar eich polisïau TGCh i sicrhau defnydd priodol).

Mae Neil Eastwood wedi datblygu'r adnodd i reolwyr gofal cymdeithasol ynglyn awgrymiadau ar gyfer cyfweliadau ar y ffôn a cyfweliadau fideo.

Am wybodaeth bellach ewch i wefan Neil Find and keep the best.

Cofiwch wirio a dilyn canllawiau llywodraeth ar gadw pellter pryd bynnag y bo hynny'n bosibl.

Gwiriadau DBS a geirda

Mae diogelwch a lles y rhai sy'n derbyn gwasanaethau yn hollbwysig. Rydym yn deall bod adnoddau yn dynn yn ystod y cyfnod hwn, fodd bynnag, gall peidio â chynnal gwiriadau priodol arwain at ganlyniadau dinistriol i unigolion sy'n derbyn gwasanaeth ac i'r rhai sy'n darparu gwasanaethau, felly mae'n bwysig nad yw diogelwch yn cael ei gyfaddawdu.

Mae trefniadau dros dro wedi’u rhoi ar waith i ddarparu gwiriadau DBS a gwiriadau carlam brys o’r Rhestrau Gwaharddedig Oedolion a Phlant yn rhad ac am ddim. Mae hefyd canllawiau ar gyfer ceisiadau ar gael.

Argymhellir yn gryf y dylid defnyddio'r Gwasanaeth Diweddaru DBS, lle mae gan yr ymgeisydd danysgrifiad eisoes.

Gellir dod o hyd i newidiadau deddfwriaethol i gynorthwyo'r sector gofal cymdeithasol yng Nghymru ar wefan Arolygiaeth Gofal Cymru CIW).

Os oes unrhyw amheuaeth, gofynnwch i naill ai Arolygiaeth Gofal Cymru neu'ch comisiynydd

Cofrestru

Ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol rheng flaen, gan amlaf ceir cyfnod o chwe mis ar ôl dechrau gweithio er mwyn cofrestru. Yn unol â'r Bil Coronafeirws brys, cynyddwyd hyn i hyd at 12 mis ar ôl i'r gyflogaeth ddechrau.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â newidiadau dros dro i’r gofynion cofrestru.

Sefydlu

Mae'n bwysig bod unigolion yn cael sesiwn sefydlu, hyfforddiant, goruchwyliaeth a chefnogaeth ddigonol wrth ddysgu i gyflawni eu dyletswyddau a chyflawni eu tasgau yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys cyflogwyr a sefydliadau sy'n nodi'r isafswm o ran gofynion hyfforddi a dysgu ar gyfer rolau unigol ac yn cyflwyno proses sefydlu effeithiol. Ystyriwch gyfeillio aelodau newydd o staff gydag aelodau staff profiadol sy’n gallu eu cefnogi ac ateb unrhyw gwestiynau wrth iddynt ddatblygu yn eu rôl newydd.

Mae Fframwaith Sefydlu Cymru yn cynnwys amrywiaeth o adnoddau i helpu rheolwyr i ddarparu proses sefydlu o ansawdd uchel i aelodau newydd o staff (rydym yn sylweddoli efallai na fydd yn bosibl cwblhau'r fframwaith llawn ar hyn o bryd, serch hynny, dylech fan lleiaf ystyried aelodau staff newydd sy'n ymgymryd â Dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru, sef adnodd ar-lein rhad ac am ddim sy’n seiliedig ar ddwy ran gyntaf. Yn ogystal, gweler isod ddolen i amrywiaeth o adnoddau a ddatblygwyd gan ardaloedd awdurdodau lleol a chyflogwyr i gefnogi aelodau staff newydd a rhai sy'n dychwelyd i'r sector gofal cymdeithasol. Bydd hwn hefyd yn cael ei ddiweddaru pan fydd adnoddau newydd ar gael.

Adnoddau defnyddiol

Gweler isod amrywiaeth o adnoddau recriwtio a ddatblygwyd gan ardaloedd awdurdodau lleol a chyflogwyr i gefnogi’r sector gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig.

Bydd hwn hefyd yn cael ei ddiweddaru pan fydd adnoddau newydd ar gael.

Birdie Care – Covid-19: Cyngor ymarferol ar gyfer recriwtio yn ystod yr argyfwng hwn (Saesneg yn unig).

Partneriaeth Dadblygu’r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Caerffili a Blaenau Gwent – adnoddau ar fideo ar YouTube (fideos Saesneg yn unig):

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.