Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Mae'r fframwaith yn bwriadu darparu cefnogaeth i gynllunio ymateb a gwneud penderfyniadau, er mwyn sicrhau bod digon o ystyriaeth yn cael ei rhoi i werthoedd ac egwyddorion moesegol wrth drefnu a darparu gofal cymdeithasol i oedolion.


Rydyn ni i gyd yn ymwybodol bod gan bandemig Covid-19 oblygiadau sylweddol i'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol sy'n wynebu gwneud penderfyniadau anodd yn ddyddiol.

Mae Llywodraeth y DU wedi nodi fframwaith moesegol ar gyfer cynllunio a darparu gofal cymdeithasol i oedolion yng nghyd-destun Covid-19. Ei nod yw cefnogi gwaith gweithwyr proffesiynol ac eraill sy'n datblygu polisïau ac yn ymateb i'r achosion yn unol â'u codau ymddygiad a'u rheoliadau. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r defnydd o'r fframwaith hwn ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru.

Gall egwyddorion sylfaenol y fframwaith arwain penderfyniadau cynllunio a chefnogaeth, gan sicrhau bod ystyriaethau moesegol yn cael eu hystyried.

Mae gan y fframwaith 8 egwyddor:

  • Parch - cydnabod bod pawb a'u hawliau dynol, dewisiadau personol, diogelwch ac urddas yn bwysig
  • Rhesymoldeb - sicrhau fod penderfyniadau proffesiynol yn rhesymol, yn ymarferol ac wedi'u seilio ar brosesau priodol, y dystiolaeth sydd ar gael a chyfiawnhad clir
  • Lleihau niwed - ymdrechu i leihau faint o niwed corfforol, seicolegol, cymdeithasol ac economaidd y gallai Covid-19 ei achosi i unigolion a chymunedau
  • Cynhwysiant - sicrhau fod pobl yn cael cyfle teg i ddeall sefyllfaoedd a chael eu cynnwys mewn penderfyniadau sy'n effeithio arnyn nhw. Dylai penderfyniadau a chamau gweithredu anelu at leihau anghydraddoldebau
  • Atebolrwydd - dwyn pobl a ninnau i gyfrif am sut a pha benderfyniadau a wneir. Bod yn dryloyw ynghylch pam a phwy sy'n gyfrifol am wneud a chyfleu penderfyniadau
  • Hyblygrwydd - gallu a bod yn barod i addasu i amgylchiadau newydd a hwyluso gweithio ystwyth a chydweithredol
  • Cymesuredd - darparu cefnogaeth sy'n gymesur ag anghenion a galluoedd unigolion, cymunedau a staff
  • Cymuned - ymrwymiad i fynd trwy'r sefyllfa hwn gyda'n gilydd drwy gefnogi a chryfhau ein gilydd a'n cymunedau hyd eithaf ein gallu.

Mae'r fframwaith hwn yn eistedd yng nghyd-destun ehangach Cynllun Gweithredu Coronavirus a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU. Mae'r cynllun gweithredu yn nodi sut mae'r DU wedi paratoi ar gyfer yr achosion ac yn amlinellu'r cyfrifoldebau cenedlaethol a lleol / rhanbarthol dros ymateb pandemig.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.