Skip to main content
Hygyrchedd y safle
Cyn-enillwyr y Gwobrau

Mae’r Gwobrau yn cydnabod, dathlu a rhannu ymarfer rhagorol ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant yng Nghymru. Darllenwch fwy am ein henillwyr a theilyngwyr ysbrydoledig.

Gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddinasyddion - noddir gan Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru

Enillydd: Cyngor Bro Morgannwg

Am ei brosiect sy’n gwella llesiant pobl hŷn trwy wella’r cydweithio rhwng gweithwyr cymdeithasol, asiantaethau gofal cartref a phreswylwyr, i wneud yn siŵr fod gan breswylwyr reolaeth dros eu gofal a’u cymorth.

Cymeradwyaeth uchel: PSS Shared Lives Wales

Am brosiect lle mae oedolion sy’n agored i niwed yn symud i fyw at ofalwyr proffesiynol sydd wedi cael eu recriwtio’n arbennig ac wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol, sy’n agor eu cartrefi iddynt ac yn rhoi cymorth iddynt 24 awr y dydd mewn amgylchedd teuluol.

Dulliau effeithiol o ddiogelu - noddir gan Blake Morgan

Enillydd: Gwasanaethau Casnewydd i Blant a Barnardo’s 

Am eu prosiect Gwasanaethau Cymorth Integredig i Deuluoedd, sy’n arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y plant a dynnwyd oddi wrth eu teuluoedd ac yr aethpwyd â nhw i ofal. Mae’r cynllun yn darparu cymorth amlasiantaethol dwys ar gyfer teuluoedd “sy’n agos at fod angen gofal” ac yn helpu gwella rhianta.

Cymeradwyaeth uchel: Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru 

Am ei fenter Protocol Hunanesgeuluso, a ddatblygwyd i atal anaf difrifol neu hyd yn oed farwolaeth pobl y mae’n ymddangos eu bod yn esgeuluso eu hunain, gan gefnogi eu hawl i gael eu trin â pharch ac urddas a “chynorthwyo i adnabod sefyllfaoedd o hunanesgeuluso”.

Cymeradwyaeth uchel: Cyngor Sir Benfro 

Am ei brosiect Gwarcheidwaid Diogelu Pobl Ifanc, lle mae pobl ifanc yn helpu pobl ifanc eraill i ddeall materion diogelu a chadw eu hunain rhag niwed. Hefyd, mae’r grŵp wedi cynnal dwy gynhadledd ar ddiogelu i ddarparu hyfforddiant a hyrwyddo diogelu ymhlith grŵp mawr o bobl ifanc o bob cwr o Sir Benfro.  

Canlyniadau gwell trwy ddysgu a gweithio gyda’n gilydd - noddir gan Deloitte

Enillydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 

Am ei brosiect sydd wedi’i anelu at ostwng risg camfanteisio’n rhywiol ar bobl ifanc. Mae ei waith ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Heddlu Gogledd Cymru wedi darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer staff ac wedi sefydlu fforwm amlasiantaethol misol i rannu gwybodaeth am gyflawnwyr risg uchel a phobl ifanc sy’n agored i niwed.

Cymeradwyaeth uchel: Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro 

Am waith y Bwrdd Rhaglen Ataliadau Sir Benfro, partneriaeth amlasiantaeth dan arweiniad y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Hamdden a'r Pennaeth Comisiynu Strategol ar y Cyd, sy'n arwain y gwaith o ddatblygu gweledigaeth, fframwaith strategol a chynllun cyflawni ym maes ataliadau. 

Mae gan Sir Benfro weledigaeth o fodel ataliadau sy’n canolbwyntio ar bobl a fydd yn sicrhau bod llesiant ac annibyniaeth oedolion, gofalwyr, plant a theuluoedd yn cael ei hyrwyddo a’i hybu drwy ailgynllunio a datblygu'r gwasanaeth. Ystyria’r bartneriaeth fod cysylltiad annatod rhwng cyngor, cymorth a gwybodaeth (CCG) ac ataliadau, ac felly, mae wedi eu dwyn ynghyd ar ffurf un rhaglen o weithgareddau. 

Cymeradwyaeth uchel: Gwasanaeth Dydd Sant Ioan/Cyngor Abertawe 

Am ei Fenter Gardd Gymunedol, sy’n dod â phreswylwyr â dementia a grwpiau ymylol at ei gilydd, gan gynnwys oedolion ag anabledd dysgu a phobl o elusennau i’r digartref, ac elusennau cyffuriau ac alcohol. Mae hyn yn galluogi i “berthnasoedd cyfoethog a pharhaus ar y ddwy ochr” ddatblygu.

Defnyddio data ac ymchwil i gefnogi atal, ymyrraeth gynnar ac effeithiolrwydd

Enillydd: Cyngor Sir Benfro 

Am ei brosiect i leihau faint o amser y mae’n rhaid i bobl aros am ofal a chymorth. Mae wedi newid y diwylliant pan fydd dau aelod o staff yn darparu gofal i bobl hŷn ac anabl yn eu cartrefi eu hunain. Fe wnaeth therapydd galwedigaethol profiadol helpu magu hyder y gofalwyr mewn defnyddio technegau ac offer eraill gyda defnyddwyr gwasanaeth, sy’n golygu nad oes prinder staff mwyach.

Datblygu gweithlu hyderus a chynaliadwy - noddir gan GMB

Enillydd: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Am brosiect “llawn dychymyg” sy’n helpu gweithwyr cymdeithasol newydd i ddechrau eu gyrfaoedd yn y ffordd orau posibl. Cânt gymorth, addysgu a mentora trwy gyfuniad o weithdai a digwyddiadau hyfforddi mewnol gyda siaradwyr allanol, yn ogystal â sesiynau mentora unigol a grŵp.       

Cymeradwyaeth uchel: Right at Home, Caerdydd a Chasnewydd 

Am brosiect sy’n darparu llwybr gyrfa cynhwysfawr ac arloesol ar gyfer gweithwyr gofal, gan roi cyfleoedd hyfforddi “arloesol” iddynt mewn meysydd gofal arbenigol, gwobrau a chydnabyddiaeth unigol, cymorth arbenigol â datblygiad personol a phroffesiynol, a gofal bugeiliol o ansawdd da yn y gymuned.

Canlyniadau rhagorol i bobl o bob oed trwy fuddsoddi mewn dysgu a datblygu staff - noddir gan Y Brifysgol Agored Cymru

Enillydd: Cyngor Sir y Fflint 

Am raglen newid diwylliannol i wella bywydau pobl hŷn mewn cartrefi gofal. Neilltuir swyddog monitro ym mhob cartref gofal sy’n gweithio gyda staff i ymgorffori ymarfer “sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn”. Hefyd, caiff staff eu paru â phreswylwyr ar sail diddordebau a rennir, a dewisiadau diwylliannol ac iaith, gan wella eu synnwyr o lesiant ymhellach. 

Cymeradwyaeth uchel: Care Without Compromise, Castell-nedd 

Am ei brosiect sy’n cynorthwyo pobl ag anableddau dysgu mewn “lleoliad preswyl unigryw”. Mae staff yn cynorthwyo preswylwyr ar gyfer adsefydlu ac annibyniaeth, sy’n golygu eu bod yn treulio mwy o amser yn y gymuned ac yn mynd ymlaen i fyw mewn tai â chymorth, byw yn annibynnol â chymorth cartref, neu’n dychwelyd i fyw yn agosach at eu teuluoedd.

Atebion arloesol a chreadigol – rhannu eich profiadau

Enillydd: Cyngor Sir Fynwy 

Am ei brosiect My Mates, sy’n gweddnewid bywydau pobl ag anabledd dysgu trwy eu helpu i wneud ffrindiau a byw “ag angerdd a diben”. Mae My Mates yn helpu ei aelodau i gymryd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol, gwneud ffrindiau ac o bosibl meithrin perthnasoedd personol agos, tra’n cael cynnig cyngor a gwybodaeth mewn amgylchedd cefnogol

Cymeradwyaeth uchel: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Am ei fenter Cadw’n Iach Gartref. Mae’r prosiect yn helpu lleihau derbyniadau diangen i’r ysbyty ac yn cynyddu trefniadau rhyddhau’n gynnar trwy gludiant, addasiadau ymateb cyflym a gwasanaeth gweithiwr achos.

Diweddarwyd diwethaf: 09 Hydref 2019