Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19
Cofrestru yn ystod Covid-19

Atebion i gwestiynau a allai fod gennych chi ynglŷn â sut rydyn ni’n parhau i gofrestu gweithwyr yn ystod yr achos coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Gall pobl dal cofrestru gyda ni fel arfer?

Gallant.

Mae ein system gofrestru ar-lein, GCCarlein, ar gael ar gyfer ceisiadau ond efallai na fyddwn yn gallu eu prosesu mor gyflym ag arfer. Os yw ceisiadau'n anghyflawn, byddwn yn e-bostio neu'n ffonio ymgeiswyr i roi gwybod iddynt pa wybodaeth ychwanegol sydd ei hangen arnom.

Os ydych chi'n dychwelyd i ymarfer i ddarparu cefnogaeth yn ystod yr amseroedd hyn, cysylltwch â ni ar ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru, fel y gallwn eich cynorthwyo.

Beth os ydw i newydd ddechrau gweithio fel gweithiwr gofal ac angen cofrestru?

Fel arfer, mae gan weithwyr gofal cymdeithasol chwe mis o'u dyddiad cychwyn cyn bod angen iddynt gofrestru gyda ni. Rydym yn sylweddoli na fydd cofrestru yn flaenoriaeth i weithwyr a gwasanaethau sy'n ymateb i heriau cyfredol, felly byddwn yn rhoi mwy o amser i bobl gofrestru, hyd at flwyddyn o'u dyddiad cychwyn.

Gall gweithwyr gofal cymdeithasol, nad oes ganddynt un o'r cymwysterau a restrir ar gyfer eu rôl ar y Fframwaith Cymwysterau, wneud cais i gofrestru os ydynt yn cwblhau'r Fframwaith Sefydlu Cymru ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Neu os ydyn nhw'n cwblhau Gwobr Egwyddorion a Gwerthoedd Gofal Cymdeithasol Cymru yn llwyddiannus cyn pen 12 mis ar ôl dechrau gweithio. Yna byddai'n rhaid iddynt gwblhau'r cymwysterau sydd eu hangen ar gyfer y rôl honno o fewn tair blynedd cyntaf eu cyfnod cofrestru.

Beth os ydw i’n weithiwr gofal cartref sydd heb gofrestru eto? A allaf i ymarfer o hyd?

Gallwch.

Fel arfer, byddai gan weithwyr gofal cartref chwe mis o’u dyddiad cychwyn i gofrestru gyda ni. Rydyn ni’n sylweddoli na fydd cofrestru’n flaenoriaeth i weithwyr a gwasanaethau wrth iddyn nhw ymateb i’r heriau presennol, felly byddwn ni’n rhoi mwy o amser i bobl gofrestru, hyd at flwyddyn o’u dyddiad cychwyn, os oes angen. Disgwylir i gyflogwyr ddilyn y canllawiau diweddaraf ar gyfer recriwtio staff.

Os nad yw gweithwyr profiadol sydd gyda’r cymwysterau perthnasol wedi cofrestru (erbyn y dyddiad cau 1 Ebrill 2020), byddwn yn rhoi mwy o amser iddyn nhw oherwydd y sefyllfa bresennol.

Byddwn ni hefyd yn ymestyn ein dull cymhwysedd wedi’i gadarnhau i gofrestru ar gyfer gweithwyr gofal cartref. Mae hyn yn golygu y gall gweithwyr sydd wedi dychwelyd i’r gwaith neu weithwyr sydd wedi ymddeol yn ddiweddar, sydd heb y cymwysterau perthnasol, cofrestru unwaith y bydd eu cymhwysedd wedi’i gadarnhau gan eu rheolwr.

​ Beth am reolwyr a'u cofrestriad?

Gall rheolwyr gofal cymdeithasol gofrestru gyda chymhwyster lefel 5 addas.

Rydym hefyd wedi cyflwyno llwybr newydd trac-cyflym i gofrestru i reolwyr nad oes ganddynt gymhwyster addas ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu y gallwch chi gofrestru os oes gennych gymhwyster lefel 3 neu 4 perthnasol ac wedi dechrau eich lefel 5.

Cytunwyd ar drefniadau newydd hefyd ar gyfer gweithwyr cymdeithasol, nyrsys a therapyddion galwedigaethol a fydd nawr yn gallu cofrestru fel rheolwr gofal cymdeithasol mewn gofal cartref, canolfannau teulu preswyl neu leoliadau cartrefi gofal. Mae gwybodaeth pellach ar gael ar ein tudalennau cofrestru.

Gall gweithwyr cymdeithasol o Lloegr weithio yng Nghymru?

Ni fyddwn yn cymryd unrhyw gamau rheoleiddio yn erbyn gweithwyr cymdeithasol sy'n gweithio i awdurdodau lleol yng Nghymru ond sydd wedi'u cofrestru fel gweithwyr cymdeithasol mewn rhannau eraill o'r DU. Yn yr achosion hyn, byddem yn gofyn i awdurdodau lleol sicrhau nad yw'r unigolyn yn destun unrhyw orchymyn neu atal dros dro gan eu corff cofrestru.

Beth os ydw i'n weithiwr gofal cymdeithasol sydd wedi ymddeol ac eisiau dychwelyd i ymarfer i helpu i ddelio â'r argyfwng presennol?

Os ydych chi wedi ymddeol yn ddiweddar fel gweithiwr gofal cymdeithasol ac yn dal y gofynion ar gyfer eich rôl, yna byddwn yn rhoi eich cofrestriad ar trac-cyflym.

Beth os ydw i'n gyn-weithiwr cymdeithasol sydd eisiau dychwelyd i ymarfer i helpu yn yr argyfwng presennol?

Rydym wedi sefydlu cofrestr dros dro ar gyfer gweithwyr cymdeithasol oedd wedi'u gofrestru gyda ni o'r blaen ac sy'n dymuno dychwelyd i'r rheng flaen. Darganfyddwch fwy am gofrestru dros dro.

A yw’r Gofrestr yn dal yn agor ar gyfer cofrestriad gwirfoddol i weithwyr cartrefi gofal i oedolion a gweithwyr cymorth canolfannau preswyl i deuluoedd?

Gallwch, mae’r Gofrestr ar agor, ond rydyn ni’n sylweddoli efallai na fydd yn flaenoriaeth yn y misoedd i ddod. Cynlluniwyd i gofrestru fod yn wirfoddol tan Hydref 2022, ond efallai y byddwn ni’n rhoi mwy o amser nes iddo ddod yn orfodol.

Yn ddiweddar rydym hefyd wedi agor y Gofrestr i sawl grŵp rheolwr newydd.

Beth os na allaf i gwblhau’r dyfarniad Egwyddorion a Gwerthoedd, ac yna na allaf i wneud cais i gofrestru?

Byddwn yn dealladwy gyda unigolion na allant gwblhau'r gofynion hyn a rhoi mwy o amser i'r rhai gall fod ei angen.

​ Beth os na allaf i gwblhau fy ngofynion hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru?

Byddwn yn cadw pawb ar y gofrestr sydd eisiau aros yn eu rôl a rhoi amser iddynt wneud i fynu am eu gofyniad hyfforddiant a dysgu ôl gofrestru yn eu cyfnod cofrestru nesaf.

Beth os oes gen i gwestiynau am gofrestru?

E-bostiwch ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru a byddwn ni’n ceisio ymateb cyn gynted â phosib.

Cysylltu â ni

Os oes gennych gwestiwn neu os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn edrych amdano, cysylltwch â ni.