Skip to main content
Hygyrchedd y safle

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Yma fe welwch ddolenni i wefannau defnyddiol gydag adnoddau ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu, maent yn cynnwys syniadau ar gyfer cysylltu pobl a ffyrdd o helpu i gynnal pellter cymdeithasol.


Anabledd Dysgu Cymru

Mae Anabledd Dysgu Cymru yn cyhoeddi a diweddaru adnoddau ar gyfer Covid-19 ar ran benodol o’u gwefan. Mae'r wefan yn cynnwys ystod eang o ganllawiau a chyngor, gan gynnwys:

• canllawiau hawdd eu darllen a phosteri ar gyfer gwahanol agweddau ar Covid-19
• fideos ar gyfer golchi dwylo

Am wybodaeth bellach, ewch i Anabledd Dysgu Cymru - Coronafeirws: adnoddau i bobl gydag anabledd dysgu.

KeepSafe

Datblygwyd gwefan KeepSafe er mwyn darparu gwybodaeth ac arweiniad hawdd ei ddarllen am coronafeirws. Mae’r wefan yn cynnwys adnoddau i egluro pynciau sy’n gysylltiedig â Covid-19 gan gynnwys:

 • pellterau cymdeithasol
 • sut i gadw’n ddiogel
 • offer amddiffyn
 • Cyfarpar Diogelu Personol (PPE)
 • osgoi sgamiau
 • bod ar eich pen eich hun.

Mae gan y wefan hefyd dudalen o weithgareddau a awgrymir ar gyfer aros gartref, gan gynnwys:

 • cardiau ar gyfer cyfarfodydd fideo
 • sut i sefydli sgwrs fideo ar ffôn neu lechen
 • sut i ddefnyddio ‘Zoom’
 • siopa ar-lein
 • awgrymiadau ar gyfer iechyd meddwl.

Am wybodaeth bellach, ewch i Keep safe from Coronavirus.

Learning Disability England

Mae gan Learning Disability England hefyd wefan ar adnoddau. Mae’r dudalen ar weithgareddau a chysylltu pobl yn arbennig o ddefnyddiol, gan gynnwys cerddoriaeth fyw trwy ‘Gig Buddies’ a ‘Stay Up Late’, gwersi dawns a thechnoleg i gadw mewn cysylltiad â’i gilydd.

Am wybodaeth bellach, ewch i Learning Disability England - Keeping Informed and In Touch during Coronavirus.

Prifysgolion Glasgow, Lancaster a Warwick

Mae Prifysgol Glasgow, ynghyd ȃ Phrifysgol Lancaster a Phrifysgol Warwick, wedi cyhoeddi cyfres o lyfrynnau hunangymorth dan arweiniad rhagorol i gefnogi pobl ag anableddau dysgu / deallusol ysgafn i gymedrol yn ystod Covid-19.

Gellir defnyddio'r llyfrynnau gyda chefnogaeth aelodau'r teulu, ffrindiau, gwirfoddolwyr a gofalwyr ac maent hefyd yn addas ar gyfer gweithwyr cymdeithasol a phobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol. Mae fersiynau ar-lein ac wedi'u hargraffu ar gael. Ymhlith y pynciau cyfredol mae:

 • ymdopi â theimlo yn isel
 • cael noson dda o gwsg
 • bod yn egnïol ac aros yn iach - ‘Gallwch chi wneud hyn!’
 • datrys problemau - ‘Trefnwch hi’
 • ymdopi â phryder.

Am wybodaeth bellach, ewch i Scottish Commission for Learning Disability - Covid-19 guided self help booklet series.

Learning Disability Professionals Senate

Mae Learning Disability Professionals Senate wedi cyhoeddu dau ganllaw ddefnyddiol I bobl ag andableddau dysgu, a’u teuluoed:

 1. Resources to support families/carers of people with learning disabilities through the Coronavirus restrictions
 2. Resources to use with people with learning disabilities through the Coronavirus restrictions.

The Palliative Hub

Mae’r The Palliative Hub, sefydliad yn Iwerddon, wedi bod yn cynnal gweminarau i helpu gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn argyfwng Covid-19. Mae’r weminar o’r 9fed o Ebrill, Managing isolation during COVID-19 crisis: practical approaches, yn cynnig llawer o syniadau defnyddiol ar gyfer cefnogi pobl.

Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw hawdd ei ddarllen dilynol i wasanaethau fferyllol yn ystod yr argyfwng.

Canllawiau i ymwelwyr

Mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â'r sector gofal cymdeithasol, wedi datblygu Ymweliadau i gartrefi gofal: canllawiau i ddarparwyr. Mae'r canllaw yn rhoi awgrymiadau ynghylch beth dylai ei ystyried wrth gynorthwyo pobl i ailgysylltu'n ddiogel â theuluoedd, ffrindiau a gweithwyr proffesiynol, tra bo cyfyngiadau ar waith.