Categorïau’r Gwobrau

Yn 2018, bydd y Gwobrau yn cynnwys wyth categori. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio mewn mwy nac un categori, bydd angen i chi gyflwyno ffurflen gais wahanol ar gyfer pob categori. Mae’r enghreifftiau ar gyfer pob un o’r categorïau isod i ddibenion enghreifftiol yn unig ac ni ddylent gyfyngu ar eich cais.

Gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddinasyddion

 • modelau lle y mae pobl sy’n derbyn gofal a chymorth, eu teuluoedd a’u cymunedau’n gweithio gyda’i gilydd i lunio a darparu’r gofal a’r cymorth sydd eu hangen
 • dysgu a datblygu, yn cael eu harwain gan bobl sy’n derbyn gofal a chymorth neu ofalwyr, sydd wedi cael effaith sylweddol ar staff sy’n darparu gofal a chymorth.
 • gofal a cymorth yn cael eu siapio gan y rhai sy’n eu defnyddio, fel eu bod yn cwrdd â’u hanghenion yn well.

Canlyniadau gwell drwy ddysgu ar y cyd a chydweithio

 • enghreifftiau o foderneiddio’r gweithlu ar draws ffiniau sefydliadol i wella canlyniadau
 • gofal a chymorth gwell a chynaliadwy oherwydd gweithio cymunedol. 
 • dysgu neu hyfforddiant ar draws ffiniau proffesiynol sydd wedi golygu bod gwahanol wasanaethau’n cydweithio’n effeithiol yn y gymuned
 • gofal a chymorth gwell a chynaliadwy oherwydd gweithio cymunedol.

Dulliau gweithredu effeithlon o ran diogelu

 • tystiolaeth o’r ffordd y mae dioddefwyr camdriniaeth wedi helpu i wella ymarfer
 • enghreifftiau o wasanaethau newydd sydd wedi atal neu leihau niwed, neu wedi darparu gwell cymorth i bobl sydd wedi cael eu niweidio.
 • sut y mae dysgu a datblygu amlbroffesiwn wedi gwella sgiliau diogelu.

Datblygu gweithlu hyderus a chynaliadwy

 • enghreifftiau o welliant o ran recriwtio a/neu gadw staff ym maes gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol, neu'r blynyddoedd cynnar a gofal plant
 • cynlluniau llwyddiannus sydd wedi annog pobl i ddewis gwaith cymdeithasol, gofal cymdeithasol neu'r blynyddoedd cynnar fel gyrfa
 • datblygiadau sy’n helpu ymarferwyr ychwanegu at eu cymwysterau a’u sgiliau presennol
 • enghreifftiau o gynlluniau wedi’u hanelu at gyrraedd grwpiau sydd ddim yn cael eu cynrychioli’n ddigonol. 

Canlyniadau rhagorol ar gyfer pobl o bob oed drwy fuddsoddi mewn dysgu a datblygu staff

 • enghreifftiau o’r ffordd y mae buddsoddi mewn dysgu a datblygu staff wedi arwain at well gofal a chymorth ar gyfer pobl o bob oed, boed gartref neu mewn lleoliadau eraill
 • ffyrdd newydd o weithio gan staff sy’n cefnogi byw’n annibynnol a llesiant
 • tystiolaeth o ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth mewn rheolwyr newydd neu reolwyr presennol.

Defnyddio technoleg newydd i wella gwasanaethau

 • lle y mae technoleg newydd wedi helpu i wella ansawdd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd y gofal a’r cymorth a ddarperir
 • ffyrdd y mae technoleg newydd wedi cael ei chyflwyno i bobl sy’n derbyn gofal a chymorth i wella’u hannibyniaeth a’u llesiant
 • dysgu a datblygu sydd wedi gwneud gweithwyr yn fwy medrus o ran defnyddio technoleg newydd yn eu gwaith bob dydd.

Defnyddio data ac ymchwil i gefnogi atal, ymyrraeth gynnar ac effeithlonrwydd

 • sut y mae tystiolaeth o’r hyn sydd ei angen wedi cael ei ddefnyddio i atal galw neu wedi golygu ymyrraeth gynnar i leihau galw
 • sut y mae gwybodaeth o ymchwil ynghylch beth sy’n gweithio’n dda wedi cael ei defnyddio i wella gofal a chymorth
 • enghreifftiau o sut y mae pobl sy’n derbyn gofal a chymorth wedi cyfrannu at ymchwil
 • y ffyrdd y mae casglu data wedi cael ei wella, i helpu gyda chynllunio gwasanaeth neu weithlu
 • enghreifftiau o’r ffordd y mae lleisiau dinasyddion  yn cael eu casglu i gyfrannu tuag at ddylunio gofal a chymorth.

6. Atebion arloesol a chreadigol – rhannu eich profiadau

 • enghreifftiau o ffyrdd newydd o ymarfer yn cael eu profi a sut yr ydych yn darganfod a ydynt yn gweithio ai peidio
 • enghreifftiau o ffyrdd creadigol o wella llesiant a’r hyn a ddysgwyd hyd yma
 • tystiolaeth am y ffordd y mae ymarfer wedi newid oherwydd nad yw'r ffordd bresennol o weithio yn cynhyrchu’r canlyniadau a ddisgwylid 
 • tystiolaeth o gefnogi pobl sy’n derbyn gofal a chymorth i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddynt.
Diweddarwyd diwethaf: 15 Tachwedd 2017