Dod yn brentis
Rydym eisiau helpu prentisiaid newydd. Yma ceir gwybodaeth am ein prentisiaethau. Mae dod yn brentis yn eich galluogi i gael swydd, ennill cyflog a chael hyfforddiant.

Pam dod yn brentis?

Os ydych chi'n 16+ oed ac yn dymuno gweithio yn y sector gofal cymdeithasol, mae prentisiaeth yn ffordd dda o ddechrau. Gallwch fod yn gyflogedig neu mewn lleoliad gwaith.

Mae prentisiaethau'n cynnig ffordd i chi gael hyfforddiant, datblygu sgiliau newydd a chael cymwysterau wrth ennill.

Ar gyfer beth allaf astudio?

Gallwch ddewis rhwng:

 • Y Brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Y Brentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant.

Mae dwy lefel iddynt:

 • Y Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 
 • Y Brentisiaeth Lefel 3.

Beth yw'r gofynion mynediad?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y prentisiaethau hyn

Fodd bynnag, byddem yn disgwyl i chi weithio yn ôl set allweddol o egwyddorion a gwerthoedd. Er enghraifft, dylech allu dangos:

 • bod gennych ddiddordeb mewn gweithio gyda phlant a/neu oedolion
 • eich bod yn gallu gweithio ym maes gofal
 • eich bod yn hapus i helpu gyda gwahanol ddyletswyddau.

Bydd eich cyflogwr neu eich darparwr hyfforddiant yn rhan o'ch proses ddethol. Gallai hyn gynnwys:

 • cael geirdaon
 • edrych ar eich proffil ysgol
 • edrych ar eich adroddiadau profiad gwaith.

Mae prentisiaethau'n agored i unrhyw un sy'n 16 oed neu drosodd.

Pa gymwysterau fyddaf yn eu cael?

Gyda'r Brentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol gallwch ennill: 

Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)

 1. Diploma Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) yng Nghymru a Gogledd Iwerddon
 2. Sgiliau Hanfodol Cymru:
 • Cyfathrebu Lefel 2,
 • Cymhwyso Rhif Lefel 1 a
 • Llythrennedd Digidol Lefel 1.

Prentisiaeth (Lefel 3)

 1. Diploma Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Oedolion) yng Nghymru a Gogledd Iwerddon
 2. Sgiliau Hanfodol Cymru:
 • Cyfathrebu Lefel 2,
 • Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Llythrennedd Digidol Lefel 2.

Gyda'r Brentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant gallwch ennill:

Prentisiaeth Sylfaen (Lefel 2)

 1. Diploma Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)
 2. Sgiliau Hanfodol Cymru:
 • Cyfathrebu Lefel 2,
 • Cymhwyso Rhif Lefel 1
 • Llythrennedd Digidol Lefel 1

Prentisiaeth (Lefel 3)

 1. Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Cymru a Gogledd Iwerddon)
 2. Sgiliau Hanfodol Cymru:
 • Cyfathrebu Lefel 2,
 • Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Llythrennedd Digidol Lefel 2

Faint o amser fydd yn ei gymryd?

Bydd gennych Gynllun Prentisiaeth Unigol.

Bydd yr amser y byddwch yn ei gymryd yn cael ei gynllunio gan ystyried:

 • yr hyn yr ydych yn ei wybod yn barod
 • y cymwysterau sydd gennych yn barod
 • unrhyw brofiad sydd gennych ym maes gofal cymdeithasol
 • faint o gymorth y mae ei angen arnoch.

Dylai Prentisiaethau Sylfaen Lefel 2 gymryd o leiaf 12 mis. Dylai Prentisiaethau Lefel 3 gymryd o leiaf 20 mis.

Ble all fy arwain?

Gall Prentisiaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar Lefel 2 neu Lefel 3 arwain at swydd fel:

 • gweithiwr cymorth iechyd a gofal cymdeithasol
 • gweithiwr gofal
 • cynorthwyydd neu swyddog gwasanaethau dydd
 • uwch weithiwr cymorth
 • cydgysylltydd gwasanaeth
 • uwch weithiwr gofal
 • cynorthwyydd therapi galwedigaethol
 • cynorthwyydd lleoli oedolion / cysylltu bywydau
 • gofalwr lleoli oedolion.

Gall Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar Lefel 2 neu Lefel 3 arwain at swydd fel gweithiwr neu gynorthwyydd mewn unrhyw un o'r rhain:

 • canolfannau plant
 • crèches
 • meithrinfeydd
 • lleoliadau cyn-ysgol / cylchoedd chwarae
 • canolfannau gofal dydd
 • cartrefi gwarchodwyr plant eu hunain;
 • ysgolion estynedig
 • gwasanaethau cymunedol
 • ysgolion.

Ble i fynd nesaf?

I gael mwy o wybodaeth am brentisiaethau ewch i wefannau'r Cymru Llywodraeth a Gyrfa Cymru.

Diweddarwyd diwethaf: 13 Hydref 2017