Cefnogi cyflogwyr i ddefnyddio prentisiaethau
Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr. Rydym ni am iddyn nhw gael y gorau o brentisiaethau ac mae gennym ganllawiau i'w cefnogi.

Cyflogwyr sy'n hyrwyddo prentisiaethau

Mae gennym dîm o gyflogwyr sy'n hyrwyddo prentisiaethau mewn iechyd a gofal cymdeithasol a'r sector plant a blynyddoedd cynnar.

Eu rôl yw:

 • rhoi gwybod i gyflogwyr am brentisiaethau
 • cynyddu cyfranogiad
 • rhannu arfer da.

Os hoffech chi siarad gyda chyflogwr sy'n hyrwyddo neu ddod yn un cysylltwch â sandie.grieve@socialcare.wales i gael manylion pellach.

Cyflogi prentis

Mae cyflogi prentis yn gallu helpu i ddatblygu gweithlu gofal cymdeithasol medrus a chymwysedig.

Mae prentisiaid yn cael cyflog fel cyflogeion eraill. Mae'n seiliedig ar eu hoedran, profiad, sgiliau a gallu. Mae rhai prentisiaid ar leoliad gwaith ac yn cael lwfans hyfforddi.

Gallai eich cyfrifoldebau fel cyflogwr gynnwys:

 • recriwtio prentis - efallai y byddai darparwr hyfforddiant yn gallu helpu
 • talu i brentis sydd mewn cyflogaeth lawn-amser
 • hyfforddiant ar gyfer y swydd
 • sicrhau bod y prentis yn cael amser i ddysgu
 • adolygu ei gynnydd.

Beth yw ein rôl ni?

Rydym yn sicrhau bod ein holl brentisiaethau'n dilyn:

 • 'Glasbrint' prentisiaethau Llywodraeth Cymru
 • Rheolau'r Cynghorau Sgiliau Sector ar gyfer cynnwys.

Pan fyddwn yn datblygu prentisiaethau newydd neu'n gwerthuso rhai presennol, byddwn yn ymgynghori â chyflogwyr. 

Mae hyn yn ein helpu i adnabod sgiliau y mae eu hangen yn y gweithlu ac i weld sut y gall prentisiaeth ddiwallu'r angen.

Beth sydd ynddo i mi?

Gall prentisiaethau eich helpu chi a'ch gweithlu trwy:

 • Wella cynhyrchiant - mae prentisiaethau'n arfogi pobl â'r sgiliau a'r wybodaeth i wneud eu swydd yn well.
 • Gwella cymhelliant - gall prentisiaethau ei gwneud yn haws recriwtio a chadw pobl sydd am ddysgu.
 • Rhoi hyfforddiant perthnasol - mae prentisiaethau wedi'u bwriadu i ddiwallu anghenion eich busnes yn awr ac yn y dyfodol
 • Osgoi prinder sgiliau – mae prentisiaethau'n eich galluogi i ennill sgiliau arbenigol, cael hyfforddiant newydd i ddiweddaru eich gwybodaeth a dilyn safonau.

Ble i fynd nesaf?

I gael mwy o wybodaeth am brentisiaethau ewch i wefannau'r Cymru Llywodraeth a Gyrfa Cymru.

Diweddarwyd diwethaf: 13 Hydref 2017