Digwyddiad

Ysbrydoli gwasanaethau cyhoeddus i gyflawni annibyniaeth a lles trwy uchelgais ddigidol

05 - 14 Mehefin 2018 , 9:30am - 1:00pm
Swyddfa Archwilio Cymru

Pa mor uchelgeisiol all eich sefydliad bod o ran defnyddio technoleg i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell?

Os ydych yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau i gefnogi unigolion ym maes gofal cymdeithasol, addysg, hamdden a llesiant, yna mae'r seminar am ddim hon ar eich cyfer chi.

Ym myd cyfnewidiol technoleg ddigidol, mae deall a gwneud y defnydd gorau o declynnau newydd wrth sicrhau bod gan bobl yng Nghymru y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fanteisio ar ryngweithio digidol cadarnhaol yn holl bwysig. O'r 'pethau bychan' fel Wi-Fi mewn mannau cyhoeddus a hyfforddi staff i fagu eu hyder, i ddeallusrwydd artiffisial, dysgu peiriannau a hyd yn oed drôns.

Mewn partneriaeth â'r Lab, Cymunedau Digidol Cymru a CLlLC bydd cynadleddwyr yn dysgu sut y gall defnyddio technoleg ddigidol mewn gwasanaethau cyhoeddus helpu i wella bywydau pobl mewn ffyrdd na allem bron byth eu dychmygu.

#WAODigidol18

I bwy mae'r seminar

Mae'r seminar hon ar gyfer rheolwyr a swyddogion llywodraeth leol, iechyd, yr heddlu, tân ac achub, parciau cenedlaethol, cyrff datganoledig, cartrefi nyrsio a phreswyl i oedolion a phlant, cymdeithasau tai, y trydydd sector, elusennau a mentrau cymdeithasol sy'n gyfrifol am y canlynol:

  • cynllunio'r ffordd y darperir gwasanaethau;
  • darparu gwasanaethau; a
  • chomisiynu gwasanaethau

Ble a phryd

0930 – 1300 Dydd Mawrth 5 Mehefin 2018 Stadiwm SWALEC, Caerdydd

0930 – 1300 Dydd Iau 14 Mehefin 2018 Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy LL26 0DF

Cofrestru

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer eich tocyn AM DDIM.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.