Digwyddiad

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol Cymru

11 - 13 Medi 2018
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, Caerdydd
Sefydliad Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru & Gofal Cymdeithasol Cymru

Eleni am y tro cyntaf rydyn ni’n cyd-drefnu’r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol (y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol oedd yr enw blaenorol arni) gydag ADSS Cymru. Cynhelir y gynhadledd, sydd wedi’i hanelu at yr uwch-wneuthurwyr penderfyniadau a’r arweinwyr mewn gofal cymdeithasol, ymarferwyr rheng flaen ac ymchwilwyr, yn y Coleg Cerdd a Drama Brenhinol yng Nghaerdydd rhwng 12-13 Medi.

Eleni, ochr yn ochr â’r arlwy traddodiadol o sesiynau llawn, siaradwyr gwadd a gweithdai, byddwn hefyd yn cynnal cyfres o sesiynau parth dysgu. Bydd y sesiynau byr, arloesol a llawn gwybodaeth yma, fydd yn rhedeg ochr yn ochr â’r brif gynhadledd, yn cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol parhaus ac yn rhoi cyfle i ymarferwyr:

·      drafod polisi ac ymarfer cyfredol ar ofal cymdeithasol

·      dysgu am ddatblygiadau newydd a rhai i ddod

·      rhannu enghreifftiau o arloesi ac ymarfer da.

Gall gweithiwr gofal cymdeithasol cofrestredig fynychu’r sesiynau parth dysgu hyn am bris hyrwyddol cyfyngedig o £15 yr hanner diwrnod, sy’n cynnwys lluniaeth. Hefyd, bydd eu presenoldeb yn cyfrif tuag at eich hyfforddiant a dysgu ôl-gofrestru.

Gall ymarferwyr ddewis o blith ystod o sesiynau dysgu yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, o atal cam-drin pobl hŷn, i wella profiadau plant sy’n derbyn gofal, i weithio gyda phobl ag awtistiaeth.

Yn ogystal, bydd y tocyn yn rhoi cyfle i ymarferwyr ddarganfod rhagor am agweddau gwahanol ar ofal, gan ddwsinau o arddangoswyr, a dysgu am ymchwil cyfredol ac ymarfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth, a rhannu profiadau â chydweithwyr yn y sector.

Gallwch lawrlwytho fersiwn drafft o raglen y parth dysgu isod (nodwch mai’r fersiwn drafft ond ar gael yn Saesneg, ond bydd y fersiwn terfynol ar gael yn Gymraeg hefyd). Yna gallwch ddod o hyd i fanylion am y nifer o wahanol sesiynau sydd ar gael, gan gynnwys gwybodaeth am y pynciau, y cyflwynwyr a’r amseroedd.

I archebu lle ar gyfer y sesiynau parth dysgu, ewch i: www.ticketsource.co.uk/nscc18

NODER: Os ydych chi’n dymuno mynychu’r gynhadledd gyfan, gan gynnwys yr holl sesiynau llawn, gweithdai, y parth dysgu a mwy, bydd angen tocyn gwahanol arnoch chi. Mae gwybodaeth am y gynhadledd gyfan a dolen i brynu tocyn ar ei chyfer ar gael yn: nscc.cymru

Rydyn ni’n chwilio am arddangoswyr a noddwyr ar gyfer y gynhadledd eleni. Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi neu arddangos yn y gynhadledd, gallwch lawrlwytho’r pecynnau isod.