Jump to content
Sut i godi pryder

Gall unrhyw un godi pryder gyda ni, cyn belled â'u bod yn rhoi'r manylion sydd eu hangen arnom i'w ystyried ymhellach.

Os ydych yn pryderu y gallai plentyn neu oedolyn agored i niwed fod mewn perygl o niwed

Dylech gysylltu â'ch adran gwasanaethau cymdeithasol yn ardal eich awdurdod lleol i roi gwybod am y pryderon hyn. Fel arall, gallwch ddefnyddio’r ddolen Llywodraeth Cymru hon i wneud eich adroddiad i’r bwrdd rhanbarthol diogelu plant neu oedolion.

Os ydych am wneud cwyn am wasanaeth gofal cofrestredig

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy'n rheoleiddio'r gwasanaethau hyn. Byddwch yn gallu chwilio am fanylion cyswllt y gwasanaeth a chofrestru pryder trwy wefan Arolygiaeth Gofal Cymru.

Gallwch hefyd gysylltu â'r gwasanaeth cofrestredig yn uniongyrchol i fynegi eich pryder ac efallai y gallant ddatrys y broblem.

Os ydych am wneud cwyn am gysylltiad y gwasanaethau cymdeithasol â'ch teulu

Gwasanaethau cymdeithasol Awdurdodau Lleol sy’n gyfrifol am asesu’r gofynion ar gyfer defnyddwyr gofal a chymorth a threfnu i’r rhain gael eu darparu. Gall hyn gynnwys dyrannu gweithiwr cymdeithasol i'ch teulu chi neu'ch teulu. Dylech gysylltu â nhw’n uniongyrchol os oes gennych unrhyw bryderon a byddwch yn gallu cyrchu eu gweithdrefn gwyno ffurfiol. Nid oes gan Gofal Cymdeithasol Cymru unrhyw awdurdod yn y maes hwn.

Os ydych yn anhapus â chanlyniad eu proses gwyno efallai y gallwch godi hyn gydag Ombwdsmon Cymru. Mae’n bosibl y byddwn yn gallu edrych ar elfennau o’ch cwyn y mae’r awdurdod lleol wedi’u cadarnhau.

Os ydych am wneud datgeliad gwarchodedig am eich cyflogwr

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn sefydliad dynodedig a restrir o dan Orchymyn Personau Rhagnodedig 2014. Mae hyn yn golygu y gall unrhyw weithiwr yn y sector gofal cymdeithasol gyflwyno adroddiad i ni, a elwir yn ‘chwythu’r chwiban’ os ydynt yn amau bod camweddau yn eu sefydliad.

Os hoffech siarad â ni a throsglwyddo gwybodaeth i ni am gamweddau yn y sector gofal cymdeithasol, cysylltwch â ni ar aiy@gofalcymdeithasol.cymru . Gallwn sicrhau eich bod yn aros yn ddienw.

Mae Protect yn elusen chwythu'r chwiban a all roi cyngor i chi.

Cyhoeddwyd gyntaf: 5 Gorffennaf 2022
Diweddariad olaf: 7 Chwefror 2023
Lawrlwythwch y dudalen yma fel PDF (30.2 KB)
Efallai na fydd y ffeil hon yn gyfan gwbl hygyrch