Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Covid-19: Gwybodaeth, arweiniad ac adnoddau i'ch cefnogi trwy'r pandemig

Tudalen hafan Covid-19

Gall person cofrestredig gael amodau dros dro ar eu cofrestriad os oes angen er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig.

Gelwir yr amodau dros dro hyn yn orchmynion cofrestru amodol dros dro.

Gall person cofrestredig barhau i weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo amod ar waith. Ni all gorchmynion cofrestru amodol dros dro fod am fwy na 18 mis, cânt eu hadolygu'n rheolaidd wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Lois Heighway Demack Bracegirdle
Rhif cofrestru:
W/1033807
Cyflogwr:
HCL Social Care
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 1
Amodau ar waith o:
01/10/2021
Yn dod i ben:
31/03/2023

Amodau ar waith

1. "Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn 7 diwrnod i unrhyw benodiad proffesiynol rydych yn ei dderbyn neu'n ymgymryd ag ef ar hyn o bryd a darparu manylion cyswllt eich cyflogwr, asiantaeth neu unrhyw sefydliad y mae gennych gontract neu drefniant gydag ef i ddarparu gwasanaethau gwaith cymdeithasol, boed yn dâl neu'n wirfoddol.

2. Rhaid i chi ganiatáu i Gofal Cymdeithasol Cymru gyfnewid gwybodaeth gyda'ch cyflogwr, asiantaeth neu unrhyw sefydliad y mae gennych gontract neu drefniant gydag ef i ddarparu gwaith cymdeithasol neu wasanaethau addysgol, ac unrhyw fentor neu oruchwylydd gweithle y cyfeirir ato yn yr amodau hyn.

3. a) Ar unrhyw adeg rydych yn darparu gwasanaethau gwaith cymdeithasol, sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, rhaid i chi gytuno i benodi mentor a all fod yn rheolwr llinell i chi ac a gymeradwyir gan Ofal Cymdeithasol Cymru y mae'n ofynnol i chi gyfarfod ag ef bob mis.

b) Ni ddylech ddechrau/ailgychwyn y gwaith nes bod y trefniadau hyn wedi'u cymeradwyo gan Ofal Cymdeithasol Cymru.

c) Rhaid i chi ganiatáu i'ch mentor a Gofal Cymdeithasol Cymru gyfnewid gwybodaeth.

4. Rhaid i chi ddarparu adroddiadau gan eich mentor i Ofal Cymdeithasol Cymru bob mis yn ymwneud â'ch ymddygiad; gallu/perfformiad; ymarfer a/neu lwyth gwaith; a'ch lles.

5. Rhaid i chi roi gwybod i Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn 7 diwrnod ar ôl cael hysbysiad o unrhyw achos disgyblu ffurfiol a gymerir yn eich erbyn o'r dyddiad y daw'r amodau hyn i rym.

6. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn 7 diwrnod ar ôl cael hysbysiad o unrhyw ymchwiliadau neu gwynion a wneir yn eich erbyn o'r dyddiad y daw'r amodau hyn i rym.

7. Rhaid i chi roi gwybod i Gofal Cymdeithasol Cymru os ydych yn gwneud cais am gyflogaeth / hunangyflogaeth gwaith cymdeithasol (cyflogedig neu wirfoddol) y tu allan i Gymru o fewn 7 diwrnod i ddyddiad y cais.

8. Rhaid i chi roi gwybod i Gofal Cymdeithasol Cymru os ydych wedi cofrestru neu wedi gwneud cais wedyn i gofrestru gydag unrhyw reoleiddiwr arall yn y DU, rheoleiddiwr tramor neu awdurdod perthnasol o fewn 7 diwrnod i ddyddiad y cais (ar gyfer cofrestru yn y dyfodol) neu 7 diwrnod o'r dyddiad y daw'r amodau hyn i rym (ar gyfer cofrestru presennol).

9. Rhaid i chi hysbysu, o fewn 7 diwrnod o'r dyddiad y daw'r amodau hyn i rym, fod eich cofrestriad yn ddarostyngedig i'r amodau a restrir yn 1 i 8 uchod, os yw'n briodol:

• Unrhyw sefydliad neu berson sy'n cyflogi neu'n contractio gyda chi i ymgymryd â gwasanaethau gwaith cymdeithasol boed yn gyflogedig neu'n wirfoddol.

• Unrhyw wasanaeth locwm, asiantaeth neu wasanaeth y tu allan i oriau rydych wedi cofrestru gyda neu'n gwneud cais i gofrestru gydag ef er mwyn sicrhau cyflogaeth neu gontractau i ymgymryd â gwasanaethau gwaith cymdeithasol boed yn rhai cyflogedig neu'n wirfoddol (ar adeg y cais).

• Unrhyw ddarpar gyflogwr a fyddai'n cyflogi neu'n contractio gyda chi i ymgymryd â gwasanaethau gwaith cymdeithasol boed yn dâledig neu'n wirfoddol (ar adeg y cais).

• Unrhyw sefydliad, asiantaeth neu gyflogwr lle rydych yn defnyddio'ch cymhwyster gwaith cymdeithasol mewn rôl gwaith cymdeithasol nad yw'n gymwysedig, boed yn dâl neu'n wirfoddol.

· Unrhyw sefydliad addysgol lle rydych yn ymgymryd â chwrs sy'n gysylltiedig â gwaith cymdeithasol neu ofal cymdeithasol, neu unrhyw sefydliad o'r fath yr ydych yn gwneud cais iddo i ddilyn cwrs o'r fath (ar adeg gwneud cais).

Rhaid i chi anfon tystiolaeth ysgrifenedig o'ch cydymffurfiaeth â'r amod hwn at Ofal Cymdeithasol Cymru o fewn 7 diwrnod i'r dyddiad y daw'r amodau hyn i rym.

10. Rhaid i chi hysbysu unrhyw gyflogwr newydd am unrhyw gyfyngiadau neu argymhellion sy'n gysylltiedig â'ch ymarfer."

Enw:
Margaret Ellen Spencer
Rhif cofrestru:
W/2045438
Cyflogwr:
Nash Corporate Services Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
27/10/2021
Yn dod i ben:
26/04/2023

Amodau ar waith

Hysbysiad

1. Rhaid i chi hysbysu'r unigolion a'r sefydliadau canlynol bod gennych amodau a osodwyd ar eich cofrestriad o dan weithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru a datgelu copi o'r amodau iddynt:

a. unrhyw sefydliad neu berson sy'n eich cyflogi, yn contractio gyda chi neu'n eich defnyddio i wneud gwaith cymdeithasol neu waith gofal cymdeithasol;

b. unrhyw asiantaeth gofal cymdeithasol rydych chi wedi cofrestru gyda hi neu'n gwneud cais i fod wedi'ch cofrestru gyda hi (adeg y cais);

c. unrhyw ddarpar gyflogwr gofal cymdeithasol (ar adeg eich cais).

2. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru cyn pen pum diwrnod gwaith ar ôl derbyn unrhyw apwyntiad gofal cymdeithasol (p'un a yw'n gyflogedig neu'n ddi-dâl) sy'n gofyn am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a rhoi manylion cyswllt y cyflogwr newydd i Gofal Cymdeithasol Cymru, teitl swydd y rôl. rydych wedi derbyn, a chyfeiriad eich gweithle newydd.

3. Cyn pen pum diwrnod gwaith ar ôl derbyn unrhyw apwyntiad gofal cymdeithasol, rhaid i chi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig, wedi'i lofnodi gan eich rheolwr, gan eich cyflogwr newydd ei fod yn ymwybodol o'r amodau a osodwyd a'u bod yn barod i'ch cefnogi i gydymffurfio â'r amodau.

4. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o unrhyw ymchwiliad proffesiynol neu achos disgyblu proffesiynol a gymerir yn eich erbyn cyn pen dau ddiwrnod ar ôl i chi dderbyn rhybudd ohonynt.

5. Os bydd eich rheolwr llinell a / neu'r Unigolyn Cyfrifol am y lleoliad gofal rydych chi'n gweithio ynddo yn newid dylech gyflwyno cadarnhad ysgrifenedig (ar bapur pennawd) wedi'i lofnodi gan eich rheolwr llinell newydd a / neu RI sy'n nodi'n glir eu bod nhw yn ymwybodol o'r amodau y dylid cadw atynt a'u bod yn cefnogi cydymffurfiad yr amodau.

Goruchwylio ac archwilio

6. Rhaid i chi lunio adroddiad ysgrifenedig dyddiol i'ch rheolwyr mewn perthynas ag unrhyw ddigwyddiadau sydd â'r potensial i effeithio ar les preswylwyr y cartref rydych chi'n ei reoli;

7. Rhaid i chi gwrdd mewn goruchwyliaeth gyda'r Rheolwr Ardal (neu unrhyw reolwr llinell newydd) o leiaf bob pedair wythnos i:

a. cynnal archwiliad o'ch adroddiadau ysgrifenedig dyddiol;

b. ystyried unrhyw ddigwyddiadau diogelu posibl yn y cartref;

c. trafod y camau yr ydych wedi'u cymryd mewn perthynas â'r digwyddiadau hynny a chadarnhau a gymerwyd camau priodol gan gynnwys, lle bo angen, mewn perthynas â chyfeirio ymlaen;

ch. trafodwch eich cynnydd wrth gwblhau eich Cynllun Gwella Perfformiad.

8. Rhaid i chi ddarparu copi o bob cofnod goruchwylio, wedi'i lofnodi gan eich Rheolwr Ardal, i Gofal Cymdeithasol Cymru, cyn pen 10 diwrnod ar ôl cwblhau pob cyfarfod goruchwylio.

Ymholiadau ychwanegol gan Gofal Cymdeithasol Cymru

9. Rhaid i chi gydsynio i Gofal Cymdeithasol Cymru gyfathrebu â'r Rheolwr Ardal neu gynrychiolydd arall o'ch cyflogwr i gyfnewid, yn ôl yr angen, wybodaeth am safon eich perfformiad.

Hyfforddiant

10. Rhaid i chi ddilyn, ar eich cost chi neu gost eich cyflogwr, gwrs wyneb yn wyneb (naill ai'n bersonol neu drwy gynhadledd fideo) Diogelu Oedolion ar gyfer Rheolwyr Gwasanaethau Darparwyr (o leiaf lefel 3) o fewn mis i eich dychweliad i'r gwaith. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o'ch presenoldeb i Ofal Cymdeithasol Cymru cyn pen 28 diwrnod ar ôl cwblhau'r cwrs. Os yw'r cwrs wedi'i farcio, rhaid i chi hefyd ddarparu tystiolaeth i Gofal Cymdeithasol Cymru eich bod wedi pasio'r cwrs o fewn yr un cyfnod.

1 o 1