Skip to main content
Hygyrchedd ar y wefan

Gall person cofrestredig gael amodau dros dro ar eu cofrestriad os oes angen er mwyn amddiffyn y cyhoedd, er budd y cyhoedd neu er budd y person cofrestredig.

Gelwir yr amodau dros dro hyn yn orchmynion cofrestru amodol dros dro.

Gall person cofrestredig barhau i weithio yn ei rôl gofrestredig tra bo amod ar waith. Ni all gorchmynion cofrestru amodol dros dro fod am fwy na 18 mis, cânt eu hadolygu'n rheolaidd wrth i'r ymchwiliad gael ei gynnal.

Rhestr yn ymddangos yn nhrefn yr wyddor.

Enw:
Catherine Bowen
Rhif cofrestru:
W/2018215
Cyflogwr:
Brighter Future Cymru Ltd.
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
04/05/2022
Yn dod i ben:
03/11/2023

Amodau ar waith

Rhoi gwybod i ddarpar gyflogwyr

1. Rhaid ichi hysbysu’r unigolion a/neu’r sefydliadau a ganlyn bod amodau wedi’u gosod ar eich cofrestriad o dan weithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru a datgelu’r amodau iddynt:

a. Unrhyw sefydliad neu berson sy'n eich cyflogi, yn eich contractio neu'n eich defnyddio i wneud gwaith gofal cymdeithasol;

b. Unrhyw asiantaeth gofal cymdeithasol yr ydych wedi cofrestru gyda hi neu'n gwneud cais i gofrestru gyda hi (ar adeg y cais);

c. Unrhyw ddarpar gyflogwr gofal cymdeithasol (ar adeg y cais).

d. Unrhyw sefydliad addysgol yr ydych yn dilyn cwrs ynddo sy’n gysylltiedig â gwaith cymdeithasol neu ofal cymdeithasol, neu unrhyw sefydliad o’r fath yr ydych yn gwneud cais i ddilyn cwrs o’r fath iddo (ar adeg y cais).

2. Mae’n rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o fewn 5 diwrnod gwaith o dderbyn unrhyw apwyntiad gwaith gofal cymdeithasol (boed â thâl neu’n ddi-dâl) sy’n gofyn am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a rhoi manylion cyswllt y cyflogwr newydd i Ofal Cymdeithasol Cymru, sef teitl swydd y rôl yr ydych wedi'i derbyn, a chyfeiriad eich gweithle newydd.

3. O fewn 5 diwrnod gwaith i dderbyn unrhyw apwyntiad gwaith gofal cymdeithasol, mae'n rhaid i chi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig (gan eich rheolwr) gan eich cyflogwr newydd ei fod yn ymwybodol o'r amod(au) a'i fod yn barod i'ch cefnogi i wneud hynny. cydymffurfio â'r amodau.

Hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru am unrhyw ymchwiliad proffesiynol yn y dyfodol

4. Rhaid i chi roi gwybod i Ofal Cymdeithasol Cymru am unrhyw ymchwiliad proffesiynol a ddechreuwyd yn eich erbyn a/neu unrhyw gamau disgyblu proffesiynol a gymerwyd yn eich erbyn o fewn 2 ddiwrnod i chi dderbyn hysbysiad ohonynt.

Goruchwyliaeth

5. Pan fyddwch yn gweithio fel gweithiwr gofal cymdeithasol, rhaid i chi barhau dan oruchwyliaeth rheolwr llinell yn y gweithle, mentor neu oruchwyliwr a enwebwyd gan eich cyflogwr.

6. Rhaid cynnal y cyfarfodydd goruchwylio yn wythnosol am gyfnod o chwe mis a phob pythefnos wedi hynny tra pery'r amodau hyn mewn grym.

7. Dylai'r cyfarfodydd goruchwylio gynnwys ystyriaeth o:

a. y Cod Ymarfer Proffesiynol Gofal Cymdeithasol a'i effaith ar eich gwaith o ddydd i ddydd;

b. eich dealltwriaeth o ffiniau personol a phroffesiynol o ran eich oriau gwaith a'ch arferion gwaith;

c. eich dyletswydd gofal i roi gwybod am bryderon diogelu mewn perthynas â'ch ymarfer ac arferion eraill;

d. tystiolaeth o'ch defnydd o ymarfer myfyriol;

e. eich cydymffurfiaeth â pholisïau a gweithdrefnau eich cyflogwr.

8. RHAID i chi ofyn i'ch rheolwr llinell, mentor neu oruchwylydd ddarparu adroddiad ysgrifenedig yn nodi safon eich perfformiad a'ch cyfranogiad yn eich cyfarfodydd goruchwylio, a'ch ystyriaeth o'r materion a drafodwyd yn ystod eich cyfarfodydd goruchwylio, i Ofal Cymdeithasol Cymru bob 2 fis ac yn o leiaf 28 diwrnod cyn unrhyw wrandawiad adolygu.

9. Os bydd y rheolwr/mentor/goruchwyliwr yn newid dylech gyflwyno cadarnhad ysgrifenedig (ar bapur pennawd) wedi’i lofnodi gan eich rheolwr/mentor/goruchwyliwr newydd sy’n nodi’n glir eu bod yn ymwybodol o’r amodau y mae’n rhaid cadw atynt a’u bod yn cefnogi cydymffurfio â’r amodau hynny. yr amodau.

Cyfyngiadau Ymarfer

10. RHAID I CHI BEIDIO â chyflawni unrhyw gyfrifoldebau rheoli llinell neu oruchwylio.

11. RHAID I CHI BEIDIO â gweithio ar eich pen eich hun. Mae'n ofynnol i chi sicrhau bod unrhyw ofal yr ydych yn ei ddarparu i berson ifanc ar sail cymhareb 2 i 1.

Hyfforddiant

12. RHAID i Ofal Cymdeithasol Cymru gymeradwyo unrhyw hyfforddiant neu ddysgu yn ffurfiol cyn i chi ddechrau unrhyw gwrs neu ddysgu.

13. RHAID i chi ymgymryd â'r hyfforddiant canlynol yn llwyddiannus (boed ar-lein neu wyneb yn wyneb):

a. Hyfforddiant Diogelu Uwch,

b. hyfforddiant Ymddygiad Heriol, a

c. Hyfforddiant gweinyddu meddyginiaeth

o fewn mis i Gofal Cymdeithasol Cymru gymeradwyo pob cwrs hyfforddi yn ffurfiol.

14. Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig i Ofal Cymdeithasol Cymru eich bod wedi mynychu a phasio'r hyfforddiant gofynnol.

Enw:
Margaret Ellen Spencer
Rhif cofrestru:
W/2045438
Cyflogwr:
Nash Corporate Services Ltd
Rhan o'r Gofrestr:
Rhan 2
Amodau ar waith o:
27/10/2021
Yn dod i ben:
26/04/2023

Amodau ar waith

Hysbysiad

1. Rhaid i chi hysbysu'r unigolion a'r sefydliadau canlynol bod gennych amodau a osodwyd ar eich cofrestriad o dan weithdrefnau Addasrwydd i Ymarfer Gofal Cymdeithasol Cymru a datgelu copi o'r amodau iddynt:

a. unrhyw sefydliad neu berson sy'n eich cyflogi, yn contractio gyda chi neu'n eich defnyddio i wneud gwaith cymdeithasol neu waith gofal cymdeithasol;

b. unrhyw asiantaeth gofal cymdeithasol rydych chi wedi cofrestru gyda hi neu'n gwneud cais i fod wedi'ch cofrestru gyda hi (adeg y cais);

c. unrhyw ddarpar gyflogwr gofal cymdeithasol (ar adeg eich cais).

2. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru cyn pen pum diwrnod gwaith ar ôl derbyn unrhyw apwyntiad gofal cymdeithasol (p'un a yw'n gyflogedig neu'n ddi-dâl) sy'n gofyn am gofrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru a rhoi manylion cyswllt y cyflogwr newydd i Gofal Cymdeithasol Cymru, teitl swydd y rôl. rydych wedi derbyn, a chyfeiriad eich gweithle newydd.

3. Cyn pen pum diwrnod gwaith ar ôl derbyn unrhyw apwyntiad gofal cymdeithasol, rhaid i chi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig, wedi'i lofnodi gan eich rheolwr, gan eich cyflogwr newydd ei fod yn ymwybodol o'r amodau a osodwyd a'u bod yn barod i'ch cefnogi i gydymffurfio â'r amodau.

4. Rhaid i chi hysbysu Gofal Cymdeithasol Cymru o unrhyw ymchwiliad proffesiynol neu achos disgyblu proffesiynol a gymerir yn eich erbyn cyn pen dau ddiwrnod ar ôl i chi dderbyn rhybudd ohonynt.

5. Os bydd eich rheolwr llinell a / neu'r Unigolyn Cyfrifol am y lleoliad gofal rydych chi'n gweithio ynddo yn newid dylech gyflwyno cadarnhad ysgrifenedig (ar bapur pennawd) wedi'i lofnodi gan eich rheolwr llinell newydd a / neu RI sy'n nodi'n glir eu bod nhw yn ymwybodol o'r amodau y dylid cadw atynt a'u bod yn cefnogi cydymffurfiad yr amodau.

Goruchwylio ac archwilio

6. Rhaid i chi lunio adroddiad ysgrifenedig dyddiol i'ch rheolwyr mewn perthynas ag unrhyw ddigwyddiadau sydd â'r potensial i effeithio ar les preswylwyr y cartref rydych chi'n ei reoli;

7. Rhaid i chi gwrdd mewn goruchwyliaeth gyda'r Rheolwr Ardal (neu unrhyw reolwr llinell newydd) o leiaf bob pedair wythnos i:

a. cynnal archwiliad o'ch adroddiadau ysgrifenedig dyddiol;

b. ystyried unrhyw ddigwyddiadau diogelu posibl yn y cartref;

c. trafod y camau yr ydych wedi'u cymryd mewn perthynas â'r digwyddiadau hynny a chadarnhau a gymerwyd camau priodol gan gynnwys, lle bo angen, mewn perthynas â chyfeirio ymlaen;

ch. trafodwch eich cynnydd wrth gwblhau eich Cynllun Gwella Perfformiad.

8. Rhaid i chi ddarparu copi o bob cofnod goruchwylio, wedi'i lofnodi gan eich Rheolwr Ardal, i Gofal Cymdeithasol Cymru, cyn pen 10 diwrnod ar ôl cwblhau pob cyfarfod goruchwylio.

Ymholiadau ychwanegol gan Gofal Cymdeithasol Cymru

9. Rhaid i chi gydsynio i Gofal Cymdeithasol Cymru gyfathrebu â'r Rheolwr Ardal neu gynrychiolydd arall o'ch cyflogwr i gyfnewid, yn ôl yr angen, wybodaeth am safon eich perfformiad.


1 o 1