Jump to content
Susan Hughes
Rhannu
Rôl cofrestredig
Gweithiwr gofal catref
Canlyniad
Diddymu trwy gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Dimensions Cymru
Math o wrandawiad
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Crynodeb o'r penderfyniad

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Mrs Susan Hughes â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Gofal Cartref ar 19 Mai 2020.

2. Cyflogwyd Mrs Hughes fel Gweithiwr Cymorth gan Dimensions Cymru ("Dimensions"). Roedd hi wedi bod yn y gyflogaeth honno ers 17 Rhagfyr 2019.

3. Gweithiodd Mrs Hughes i Dimensions yn Lamb House, Blaenau, sy'n wasanaeth byw â chymorth i bum unigolyn gwrywaidd ag amrywiaeth o anghenion cymhleth.

4. Un o'r unigolion hynny oedd Unigolyn A. Gallai Unigolyn A ymddwyn yn heriol yn rheolaidd. Fodd bynnag, yn dilyn amheuaeth o strôc fach ym mis Rhagfyr 2019, nid oedd ei ymddygiad heriol yn digwydd mor aml.

Honiadau

Eich bod chi, ar 26 Medi 2020, tra roeddech wedi’ch cofrestru fel Gweithiwr Gofal Cartref ac wedi'ch cyflogi gan Dimensions Cymru:

(1) Wedi Taflu dŵr at Unigolyn A.

5. Ar 26 Medi 2020, ceisiodd dau Weithiwr Cymorth arall roi ei feddyginiaeth i Unigolyn A. Ceisiodd Unigolyn A daro un o ddwylo'r Gweithiwr Cymorth a siglodd ei fraich hefyd, gan ddal clip yn ei gwallt. Bryd hynny, cerddodd y ddau Weithiwr Cymorth i ffwrdd oddi wrth Unigolyn A.

6. Yna gofynnwyd i Mrs Hughes geisio rhoi ei feddyginiaeth i Unigolyn A. Roedd hyn yn cyd-fynd â'r dull bod Unigolyn A weithiau'n ymateb yn fwy cadarnhaol i wyneb arall.

7. Pan aeth Mrs Hughes at Unigolyn A, gofynnodd iddo gymryd ei feddyginiaeth. Yna, curodd Unigolyn A y feddyginiaeth allan o'i dwylo a chodi o'i gadair. Yn ôl disgrifiad un o'r Gweithwyr Cymorth a oedd yn bresennol, fe wnaeth Mrs Hughes redeg i ffwrdd ac fe wnaeth Unigolyn A fynd ar ei hôl. Yna taflodd Mrs Hughes gwpanaid o ddŵr gan daro Unigolyn A ar ei wyneb a'i wddf.

8. Ar ôl i Weithiwr Cymorth arall geisio tawelu Unigolyn A, cododd ar ei draed eto. Yna gwelwyd Mrs Hughes yn codi cwpanaid arall o ddŵr. Yn ôl disgrifiad Gweithiwr Cymorth arall a oedd yn bresennol, roedd gweithredoedd Mrs Hughes fel a ganlyn:

"Fe wnaeth Sue oedi fel pe bai'n meddwl am ei daflu ac yna taflodd gynnwys y cwpan hwn at [Unigolyn A]."

9. Wedi hynny, cysylltodd Mrs Hughes â'r Rheolwr Ardal gan egluro ei bod wedi taflu un cwpanaid o ddŵr at Unigolyn A a disgrifiodd hynny fel 'adwaith difeddwl' ar ei rhan hi yn ystod y digwyddiad.

10. Nodwyd wedyn bod Gweithwyr Cymorth eraill a oedd yn bresennol wedi adrodd bod Mrs Hughes wedi taflu dau gwpanaid o ddŵr dros Unigolyn A a'i bod, ar yr ail achlysur, fel petai wedi codi'r cwpanaid o ddŵr gyda'r bwriad o'i daflu.

11. Ar 28 Medi 2020, cafodd Mrs Hughes ei hatal dros dro tra'n aros am ymchwiliad disgyblu. Pan gafodd ei chyfweld yn ystod yr ymchwiliad hwnnw, dywedwyd wrthi ei bod wedi taflu ail gwpanaid o ddŵr at Unigolyn A. Ymatebodd Mrs Hughes na allai gofio hyn, ond derbyniodd ei bod wedi gwneud hynny mae’n rhaid os oedd ei chydweithwyr yn dweud hynny.

12. Dywedodd Mrs Hughes:

"Rydw i mor drist ac anhapus ei fod wedi digwydd ac yn drist ar ran [Unigolyn A]. Rydw i'n ofalwr. Rydw i yno i gefnogi, rydw i wedi siomi fy hun, fe a'm rheolwyr".

13. Nododd Adroddiad yr Ymchwiliad fod Mrs Hughes yn dangos llawer o edifeirwch ac yn deall bod ei gweithredoedd yn anghywir.

14. Cynhaliwyd gwrandawiad disgyblu ar 26 Hydref 2020. Canfuwyd bod Mrs Hughes wedi taflu dŵr dros Unigolyn A ar ddau achlysur ar 26 Medi 2020.

15. Canfu'r panel disgyblu fod gweithredoedd Mrs Hughes yn gyfystyr â chamymddwyn difrifol a chafodd Mrs Hughes ei diswyddo.

16. Yna, cyfeiriwyd Mrs Hughes at GCC gan Dimensions.

17. Mae Mrs Hughes wedi gwneud cais i ddileu ei chofrestriad drwy gytundeb. Paratowyd y datganiad hwn o ffeithiau y cytunwyd arnynt at ddibenion y cais hwnnw.

Casgliadau.

18. Mae Mrs Hughes yn cadarnhau ei bod yn cytuno â'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn

19. Mae Mrs Hughes yn cadarnhau nad oes bwriad ganddi weithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai'n ei gwneud yn ofynnol iddi gael ei chofrestru gan GCC a'i bod yn dymuno i'w henw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 o Reolau Ymchwilio 2020.

20. Pe bai Mrs Hughes, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddi, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae Mrs Hughes yn cydnabod y gallai GCC ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.