Jump to content
Peter Andrew Morgan
Share
Rôl cofrestredig
Gweithiwr cymdeithasol
Canlyniad
Diddymu trwy Gytundeb
Lleoliad
N/A
Cyflogwr
Gynt Cyngor Sir Ceredigion
Math o wrandawiad
Ni gynhelir panel gan Bwyllgor -  proses Diddymu trwy Gytundeb

Decision summary

Diddymu trwy Gytundeb

Golyga Diddymu trwy Gytundeb bod person cofrestredig yn medru ymgeisio i dynnu eu henw oddi ar y Gofrestr heb gael ei gyfeirio at Banel.

Mae’r penderfyniad i gytuno’r cais yn cael ei wneud mewn Cynhadledd Achos. Medrai person cofrestredig ymgeisio ar unrhyw adeg yn ystod proses addasrwydd i ymarfer.

Nid yw ymgeisio i dynnu enw oddi ar y Gofrestr yn golygu fod hawl gan y person cofrestredig gael ei enw wedi ddiddymu, ond mae’n galluogi’r Gofal Cymdeithasol Cymru i ystyried a chytuno diddymiad mewn achosion priodol.

I benderfynnu os dylid dderbyn cais fe fydd Gofal Cymdeithasol Cymru yn ystyried os fod yr honiadau yn ymwneud â materion er budd y cyhoedd.

Cyflwyniad

1. Cofrestrodd Mr Peter Morgan ('Mr Morgan') â Gofal Cymdeithasol Cymru (GCC) fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig ar 2 Mawrth 2005.

2. Ar 2 Ionawr 2018, dechreuodd Mr Morgan gyflogaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion ('y Cyngor') yn yr adran Gwasanaethau Oedolion. Cafodd ei gontractio i weithio 25 awr yr wythnos ar ddydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher. Roedd yn gweithio yn y Tîm Gofal Tymor Hir i ddechrau.

3. Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Medi 2018, fel rhan o raglen ailstrwythuro, gweithiodd Mr Morgan yn y tîm Porth Gofal a oedd ar y pryd newydd ei ffurfio, yn Ysbyty Glangwilli yng Nghaerfyrddin. Roedd hwn yn dîm peilot i frysbennu iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

4. Ym mis Hydref 2018, dychwelodd Mr Morgan i'r Tîm Gofal Tymor Hir, yn Felin-fach ger Aberaeron. Mae'r tîm hwn yn ymdrin ag oedolion 18 oed a hŷn sydd ag anableddau corfforol, oedolion hŷn ac oedolion â seiciatreg henaint sydd ag anghenion tymor hir ac angen gofal a chymorth wedi'i gynllunio.

5. Roedd Mr Morgan mewn trafodaethau gyda'i reolwr am ei lwyth achosion. Roedd Mr Morgan yn credu fod y llwyth yn rhy fawr i’r oriau yr oedd yn eu gweithio. Dilynwyd hyn gan dair wythnos o wyliau blynyddol, ac ar ôl hynny roedd i fod i ddychwelyd i'r gwaith ar 19 Awst 2019.

6. Ddydd Gwener 16 Awst 2019, cysylltwyd â Mr Morgan ac fe'i hysbyswyd, o ganlyniad i bryderon yn ymwneud â'i arfer gweithio, bod gofyn iddo gyfarfod â'i Reolwr Tîm ac Adnoddau Dynol ar y dydd Llun canlynol.

7. Ddydd Llun 19 Awst 2019, cyn i'r cyfarfod gael ei gynnal, ymddiswyddodd Mr Morgan. Ar yr un diwrnod, cafodd Mr Morgan ei gyfeirio at GCC gan y Cyngor. Er gwaethaf ymddiswyddiad Mr Morgan, penododd y Cyngor ymchwilydd annibynnol i ymchwilio i'r honiadau, a oedd yn cynnwys cyfweld tystion perthnasol ac adolygu dogfennau perthnasol. Nododd adroddiad yr ymchwiliad annibynnol fethiannau mewn gweithdrefnau ac arferion mewn 19 o achosion, a oedd yn cynnwys 18 o wahanol ddefnyddwyr gwasanaethau.

Honiadau

Eich bod chi, rhwng mis Tachwedd 2018 a mis Mehefin 2019, tra roeddech wedi’ch cofrestru fel Gweithiwr Cymdeithasol Cymwysedig ac wedi'ch cyflogi gan Gyngor Sir Ceredigion:

(1) Wedi methu â chynnal ymweliadau neu ymweliadau amserol â defnyddwyr gwasanaethau:

(a) Achos 1:

8. Dyrannwyd Achos 1 i Mr Morgan ar 14 Tachwedd 2018 er mwyn iddo gynnal asesiad Gofalwr. Saith mis yn ddiweddarach, ar 19 Mehefin 2019, cofnododd Mr Morgan nodyn achos yn dweud ei fod wedi trefnu ymweliad cartref â'r defnyddiwr gwasanaethau ar gyfer yr wythnos ganlynol. Nid oedd cofnod i gadarnhau bod Mr Morgan wedi cynnal ymweliad yr wythnos ganlynol.

(b) Achos 2:

9. Dyrannwyd Achos 2 i Mr Morgan ar 14 Tachwedd 2018 er mwyn iddo gynnal asesiad Gofalwr. Yn ystod cyfarfodydd goruchwylio ar 4 a 15 Ebrill 2019, cafodd Mr Morgan y dasg o gysylltu â'r defnyddiwr gwasanaethau cyn gynted â phosibl er mwyn trefnu ymweliad. Fodd bynnag, ni wnaeth Mr Morgan gwblhau nodyn achos tan 4 Mehefin 2019, chwe mis a mwy yn ddiweddarach, i ddweud ei fod wedi trefnu ymweliad cartref ar gyfer bore trannoeth. Nid oedd cofnod i gadarnhau bod yr ymweliad wedi'i gynnal.

(c) Achos 3:

10. Dyrannwyd Achos 3 i Mr Morgan ar 28 Tachwedd 2018 er mwyn iddo gynnal asesiad o anghenion y defnyddiwr gwasanaethau gan ei fod yn alcoholig ac yn gaeth i gyffuriau a newydd adael yr ysbyty. Roedd yn dioddef o glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint hefyd. Oherwydd y cymhlethdodau hyn, roedd y defnyddiwr gwasanaethau yn peri risg sylweddol. Fodd bynnag, nid oedd cofnod bod Mr Morgan wedi cysylltu â'r defnyddiwr gwasanaethau o gwbl na chofnod ei fod wedi ymweld ag ef i gynnal asesiad

(d) Achos 4:

11. Dyrannwyd Achos 4 i Mr Morgan ar 8 Ionawr 2019 er mwyn iddo ddarparu cymorth parhaus i'r defnyddiwr gwasanaethau a oedd yn unigolyn agored i niwed a oedd yn esgeuluso ei hun ac yn byw ar ei ben ei hun. Roedd pryderon am ei allu i reoli ei gyllid ei hun. Ar 23 Ionawr 2019, cofnododd Mr Morgan ei fod wedi cyfarfod â'r defnyddiwr gwasanaethau yn ei gartref gyda'i weithiwr cymdeithasol blaenorol er mwyn i'r achos gael ei drosglwyddo iddo. Pedwar mis a mwy yn ddiweddarach, ar 5 Mehefin 2019, cofnododd Mr Morgan ei fod wedi cynnal ymweliad cartref ar 3 Mehefin 2019 ond nad oedd y defnyddiwr gwasanaethau gartref. Cofnododd Mr Morgan hefyd ei fod wedi gadael ei rif gyda chydgysylltydd prosiect cymunedol yn gofyn i'r defnyddiwr gwasanaethau gysylltu ag ef. Ar 23 Gorffennaf 2019, derbyniwyd galwad gan y ganolfan waith yn mynegi pryder nad oedd y gweithiwr cymdeithasol a ddyrannwyd wedi ymweld â'r defnyddiwr gwasanaethau ers peth amser a bod angen cymorth arno i reoli ei gyllid.

(e) Achos 5:

12. Ar 14 Chwefror 2019, dyrannwyd yr achos hwn i Mr Morgan er mwyn adolygu lleoliad preswyl y defnyddiwr gwasanaethau. Ni wnaeth Mr Morgan gofnodi nodyn achos tan 16 Ebrill 2019, deufis a mwy yn ddiweddarach, yn dweud ei fod wedi cynnal yr ymweliad ac asesu'r defnyddiwr gwasanaethau. Dangosodd archwiliad o'r system rhannu gwybodaeth electronig, System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ('WCCIS'), nad oedd Mr Morgan wedi gweld yr achos tan 4 Ebrill 2019 mewn gwirionedd, saith wythnos ar ôl iddo gael ei ddyrannu iddo

(e) Achos 9:

13. Ar 12 Mehefin 2019, cofnodwyd nodyn achos i weithiwr cymdeithasol gysylltu â'r Tîm Gofal Tymor Hir yng Nghaerfyrddin fel y gellid cynnal asesiad Adnodd Cefnogi Penderfyniadau (DST) mewn perthynas â'r defnyddiwr gwasanaethau hwn. Gadawodd y nyrs arbenigol a wnaeth y cais hwn rif ffôn fel y gellid cysylltu. Ar 14 Mehefin 2019, dyrannwyd yr achos hwn i Mr Morgan er mwyn iddo wneud y cysylltiad angenrheidiol i adolygu a symud ymlaen â lleoliad y defnyddiwr gwasanaethau. Nid oedd cofnod bod Mr Morgan wedi cymryd unrhyw gamau.

(e) Achos 10:

14. Ar 14 Mehefin 2019, dyrannwyd yr achos hwn i Mr Morgan er mwyn iddo adolygu lleoliad dros dro y defnyddiwr gwasanaethau a sefydlu ei chynlluniau gofal tymor hir. Dylai fod wedi cysylltu a threfnu ymweliad er mwyn gweld a oedd y defnyddiwr gwasanaethau yn mynd i aros yn y cartref yn barhaol neu ddychwelyd adref. Datgelodd hanes yr archwiliad ar WCCIS fod Mr Morgan wedi edrych ar yr achos ar 14 Mehefin 2019, fodd bynnag nid oes unrhyw gofnod o Mr Morgan yn ymweld nac yn cymryd unrhyw gamau eraill. Pe bai wedi gwneud hynny, byddai wedi sefydlu bod gan y defnyddiwr gwasanaethau ddigon o arian i dalu am ei lleoliad ei hun. Gallai peidio â chymryd unrhyw gamau fod wedi arwain at y Cyngor yn colli incwm neu'r defnyddiwr gwasanaethau yn aros yn y lleoliad am fwy o amser nag oedd ei angen.

(2) Wedi methu â gwneud cofnodion neu wneud cofnodion yn amserol

(a) Achos 6:

15. Dyrannwyd Achos 6 i Mr Morgan ar 20 Mawrth 2019 i adolygu lleoliad preswyl y defnyddiwr gwasanaethau. Ar 16 Ebrill 2019, cofnododd Mr Morgan nodyn achos ar y system i ddweud ei fod wedi ymweld â'r defnyddiwr gwasanaethau yn ei chartref gofal lle daeth i'r casgliad nad oedd ganddi'r galluedd. Wedi hynny, ni chofnododd Mr Morgan unrhyw beth arall ar y system pan oedd disgwyl iddo gofnodi Cynllun Gofal a Chymorth ac Asesiad o Alluedd. Y canlyniad o beidio â chofnodi'r Asesiad Galluedd ar y system oedd nad oedd yn hysbys beth yn union oedd y diffyg yn y defnyddiwr gwasanaethau o ran galluedd. Gallai hyn fod wedi achosi methiant mewn cyfathrebu pe bai angen yr wybodaeth ar lefel weithredol gan asiantaethau eraill. Yn ystod dau gyfarfod goruchwylio a gynhaliwyd ar 8 a 24 Mehefin 2019, rhoddwyd y gorchwyl i Mr Morgan o ysgrifennu'r adolygiad ar gyfer yr achos hwn. Fodd bynnag, er gwaethaf y ceisiadau hyn, ni chofnododd unrhyw beth ar y system.

(b) Achos 7:

16. Dyrannwyd Achos 7 i Mr Morgan ar 20 Mawrth 2019 er mwyn iddo asesu galluedd meddyliol y defnyddiwr gwasanaethau o ran ei gallu i reoli ei harian. Byddai hynny'n golygu y gellid gwneud atgyfeiriad i'r cwmni cyfreithwyr sy'n gweithredu ar ran y Cyngor fel y gallent weithredu ar ran y defnyddiwr gwasanaethau (dirprwyaeth), gan fod ganddi dros £80,000 yn ddyledus i'r Cyngor am ei gofal. Ar 24 a 28 Mai 2019, anfonwyd negeseuon e-bost at Mr Morgan yn holi a oedd wedi atgyfeirio'r defnyddiwr gwasanaethau at gyfreithwyr y Cyngor ac yn gofyn iddo roi'r dogfennau ar y system, ond ni chafwyd ymatebion iddynt. Ar 29 Mai 2019, cofnododd Mr Morgan nodyn achos i ddweud ei fod wedi ymweld â'r defnyddiwr gwasanaethau ar 11 Ebrill 2019 (h.y. mwy na chwe wythnos ynghynt) i asesu ei galluedd. Ar 3 Mehefin 2019, cofnododd Mr Morgan nodyn achos i ddweud ei fod wedi cyflwyno'r cais Asesiad Galluedd Meddyliol a Dirprwyaeth. Bu farw'r defnyddiwr gwasanaethau ar 24 Mai 2019. O ganlyniad i'r oedi wrth gofnodi'r ymweliad a chyflwyno'r Asesiad Galluedd Meddyliol a Dirprwyaeth, nid oedd dirprwyaeth ar waith ar adeg marwolaeth y defnyddiwr gwasanaethau, gan olygu nad oedd modd cael mynediad at ei chyllid na'i reoli.

(c) Achos 8:

17. Dyrannwyd Achos 8 i Mr Morgan ar 14 Mai 2019 i adolygu lleoliad y defnyddiwr gwasanaethau mewn cartref gofal. Ar 15 Mai 2019, cofnododd Mr Morgan nodyn achos ar y system i ddweud ei fod wedi gwneud galwad ffôn i'r cartref gofal i gynnal yr adolygiad ar 13 Mai 2019. Fodd bynnag, ni chofnododd unrhyw beth arall ar y system. Yn dilyn ei bresenoldeb yn y cartref gofal ar 17 Mai 2019, ni chofnododd Gynllun Gofal a Chymorth ar y system.

(3) Wedi methu â chwblhau dogfennau ariannol

(a) Achos 11:

18. Ar 10 Ebrill 2019, aeth y defnyddiwr gwasanaethau, a oedd yn cael ei reoli gan Mr Morgan, i mewn i ofal seibiant. Ar 18 Ebrill 2019 derbyniodd Mr Morgan neges e-bost yn gofyn iddo gyflwyno Cadarnhad Lleoliad. Roedd yn ofynnol cyflwyno'r ffurflen hon fel y gellid cychwyn asesiad ariannol i sefydlu cyfraniad ariannol y defnyddiwr gwasanaethau at y gofal a ddarperir. Roedd yn ofynnol cyflwyno contract i'r cartref gofal hefyd fel y gellir gwneud taliad i'r cartref. Ar 22 Mai 2019 a 6 Mehefin 2019, cafodd Mr Morgan negeseuon e-bost dilynol gan nad oedd eto wedi cyflwyno'r Cadarnhad Lleoliad. Bu'n rhaid i'r gwaith hwn gael ei gwblhau wedyn gan weithiwr cymdeithasol arall wedi i Mr Morgan fynd ar absenoldeb salwch.

(a) Achos 12:

19. Ar 31 Rhagfyr 2018, cafodd y defnyddiwr gwasanaethau ei roi mewn cartref gofal ac ar 4 Ionawr 2019, cafodd ei drosglwyddo i ail gartref gofal. Ar 28 Ionawr 2019, cyflwynodd Mr Morgan Gais am Wasanaeth, ond cafodd ei wrthod a'i ddychwelyd ato y diwrnod canlynol oherwydd ei ansawdd gwael. Mae Cais am Wasanaeth yn ffurflen y mae angen i weithiwr cymdeithasol ei chyflwyno i uwch reolwr i gytuno ar wasanaeth newydd neu ddiwygiedig. Ar 25 Mawrth 2019, derbyniodd Mr Morgan neges e-bost gan yr Adran Gontractau a Chomisiynu yn gofyn am y Cais am Wasanaeth a'r Cadarnhad Lleoliad. Y rheswm am hyn oedd bod y cartref wedi bod yn holi am y contract. Ar 18 Ebrill 2019, derbyniodd Mr Morgan neges e-bost gan yr Adran Gontractau a Chomisiynu i ddweud, cyn gynted ag y byddai'r Cais am Wasanaeth wedi'i gymeradwyo, y dylai ailgyflwyno dau Gadarnhad Lleoliad, un ar gyfer y lleoliad ar 31 Rhagfyr 2018 a'r llall ar gyfer yr ail gartref gofal o 4 Ionawr 2019. Ar 8 a 21 Mai 2019, cafodd Andrew negeseuon e-bost dilynol ar gyfer y dogfennau uchod yn ailadrodd nad oedd y darparwr gwasanaethau wedi'i dalu. Yna cafwyd neges e-bost gan Reolwr Tîm y Gwasanaethau i Oedolion yn rhoi cyfarwyddyd iddo gwblhau'r gwaith cyn gynted â phosibl. Dros y dyddiau canlynol, cyflwynodd Mr Morgan y Cais am Wasanaeth a'r Cadarnhad Lleoliad ar gyfer lleoliad yr ail gartref gofal. Derbyniodd neges e-bost wedyn yn gofyn am y Cadarnhad Lleoliad ar gyfer y lleoliad cyntaf, a gyflwynwyd ganddo yn y diwedd ar 18 Mehefin 2019. O ganlyniad, roedd sawl mis o oedi cyn i'r cartrefi gofal gael eu talu.

Achos 13:

20. Ar 28 Chwefror 2019, aeth y defnyddiwr gwasanaethau i mewn i ofal seibiant a hwyluswyd gan Mr Morgan. Fodd bynnag, nid oedd Mr Morgan wedi llenwi na chyflwyno ffurflen Cadarnhad Lleoliad. Ar 22 Mawrth 2019, derbyniodd Mr Morgan neges e-bost gan yr Adran Gontractau a Chomisiynu yn gofyn iddo gyflwyno'r Cadarnhad Lleoliad. Ar 3 Mehefin 2019, cafodd Mr Morgan neges e-bost ddilynol. Fodd bynnag, ni wnaeth ymateb i'r naill e-bost na'r llall, ac ni chyflwynodd y Cadarnhad Lleoliad ychwaith. Anfonwyd neges e-bost ddilynol arall ar ôl ar 22 Gorffennaf 2019, ond erbyn y dyddiad hwnnw roedd Mr Morgan ar absenoldeb salwch. Roedd yn rhaid i weithiwr cymdeithasol arall weithredu'r Cadarnhad Lleoliad. O ganlyniad i'r oedi, ni chafodd y cartref ei dalu tan fis Gorffennaf 2019.

Achos 14

21. Ar 24 Ebrill 2019, derbyniodd Mr Morgan e-bost a nodyn achos i ddweud bod gwraig y defnyddiwr gwasanaethau hwn am i'w gŵr fynd i mewn i ofal seibiant am 28 diwrnod cyn gynted â phosibl gan na allai ymdopi ag ef mwyach gan ei fod yn ymosodol. Roedd y neges e-bost hon yn gofyn i Mr Morgan ffonio gwraig y defnyddiwr gwasanaethau yn ôl ar frys. Ar 29 Ebrill 2019, cofnododd Mr Morgan nodyn achos i ddweud ei fod wedi siarad â gwraig y defnyddiwr gwasanaethau ar y ffôn a'i fod wedi trefnu ymweliad cartref ar gyfer 2 Mai 2019. Fodd bynnag, ni chofnodwyd unrhyw ymweliad cartref ar y system i ddangos ei fod wedi digwydd. Ar 10 Mai 2019, rhoddwyd y defnyddiwr gwasanaethau yn y cartref gofal. Fodd bynnag, bryd hynny, nid oedd Mr Morgan wedi cofnodi unrhyw waith papur ar y system, h.y. dim asesiad nac adolygiad, dim ffurflen Cais am Wasanaeth a dim ffurflen Cadarnhad Lleoliad. Ar 6 Mehefin 2019, derbyniodd Mr Morgan neges e-bost gan yr Adran Gontractau a Chomisiynu yn gofyn am Gadarnhad Lleoliad, ond ni chyflwynodd y ffurflen hon erioed. Roedd angen y Cadarnhad Lleoliad fel y gellid cyflwyno'r asesiad ariannol a'r contract i'r cartref. Ni wnaed dim o hyn hyd nes i'r achos gael ei drosglwyddo i swyddog ar ddyletswydd ar ôl i Mr Morgan fynd ar absenoldeb salwch ym mis Gorffennaf 2019.

Achos 15

22. Ar 10 Ebrill 2019, ffoniodd teulu'r defnyddiwr gwasanaethau hwn y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am ofal seibiant brys iddo. Gan fod yr achos hwn ar agor gyda Mr Morgan, anfonwyd y cais hwn ato mewn neges e-bost a'r diwrnod canlynol gofynnodd am y seibiant brys. Ar 12 Ebrill 2019, cafodd Mr Morgan hysbysiad bod y seibiant hwn wedi'i gytuno 'y tu allan i'r panel' a bod angen iddo gyflwyno'r dogfennau perthnasol mewn neges e-bost. Ar 29 Ebrill 2019, siaradodd Rheolwr y Tîm Gwasanaethau i Oedolion â Mr Morgan i egluro bod angen iddo gyflwyno Cynllun Gofal newydd a Chais am Wasanaeth yn gyntaf fel y gellir cyflwyno Cadarnhad Lleoliad. Anfonodd neges e-bost ddilynol ato ynghylch y mater. Ar 29 Mai 2019, derbyniodd Andrew neges e-bost gan yr Adran Gontractau a Chomisiynu yn gofyn am Gadarnhad Lleoliad ar gyfer y seibiant hwn. Ni chwblhaodd Mr Morgan unrhyw un o'r dogfennau hyn. Bu'n rhaid dyrannu'r gwaith hwn wedyn i weithiwr cymdeithasol arall i'w gwblhau pan aeth Mr Morgan ar absenoldeb salwch.

Achos 16

23. Roedd y defnyddiwr gwasanaethau hwn wedi mynd i mewn i ofal seibiant a derbyniodd Mr Morgan neges e-bost ar 26 Mawrth 2019 yn gofyn iddo gyflwyno ffurflen Cadarnhad Lleoliad, fel yr oedd yn ofynnol iddo ei wneud. Ar 18 Ebrill 2019, gan nad oedd Mr Morgan wedi cyflwyno'r ffurflen, anfonwyd neges e-bost ddilynol ato. O ganlyniad i hyn, cyflwynodd y ffurflen y diwrnod hwnnw, ond ychydig oriau'n ddiweddarach, cafodd neges e-bost bellach yn gofyn am wybodaeth a diwygiadau ychwanegol i'r ffurflen fel y gellid ei phrosesu. Ar 29 Ebrill, 8 a 21 Mai a 14 a 18 Mehefin 2019, cafodd Mr Morgan negeseuon e-bost dilynol yn gofyn iddo gyflwyno'r ffurflen ddiwygiedig. Methodd Mr Morgan ag ymateb i unrhyw un o'r negeseuon e-bost a methodd â chyflwyno'r Cadarnhad Lleoliad diwygiedig. O ganlyniad i fethiannau Mr Morgan, nid oedd asesiad ariannol na chontractau ar waith gyda'r cartref fel y gellid eu talu. Yn ogystal, roedd yna daliad ychwanegol yn ddyledus i'r cartref hwn a dylid fod wedi pennu ar y pryd pwy oedd yn mynd i'w dalu. Gan nad oedd Mr Morgan wedi ymdrin â'r mater hwn ychwaith, roedd hyn yn golygu bod yn rhaid i'r Cyngor dalu'r costau wythnosol ychwanegol o £17.92 yr wythnos. Bu'n rhaid i'r gwaith hwn gael ei gwblhau gan weithiwr cymdeithasol arall wedi i Mr Morgan fynd i ffwrdd o'r gwaith ar absenoldeb salwch ym mis Gorffennaf 2019.

(4) Wedi methu â chynnal ymweliad diogelu

(a) Achos 17:

24. Ar 26 Mawrth 2019, cynhaliodd Therapydd Galwedigaethol Macmillan ymweliad cartref wedi'i gynllunio â'r defnyddiwr gwasanaethau a oedd yn 62 mlwydd oed ac a oedd â'r Clefyd Niwronau Motor. Yn ystod yr ymweliad hwnnw, datgelodd y defnyddiwr gwasanaethau fod ei phartner, yn y gorffennol diweddar, wedi'i tharo ar ei hwyneb a arweiniodd at gleisio, gan esbonio bod hyn wedi digwydd oherwydd bod ei phartner wedi blino a'i bod hi’n crio. O ganlyniad i hyn, fe wnaeth y Therapydd Galwedigaethol Atgyfeiriad Diogelu. Y diwrnod canlynol, cytunodd uwch ymarferydd yn y Tîm Diogelu Oedolion y byddai Mr Morgan (a oedd yn weithiwr cymdeithasol penodedig iddi) ar y cyd â'r Therapydd Galwedigaethol, yn cynnal ymweliad â'r defnyddiwr gwasanaethau i drafod y datgeliad yr oedd wedi'i wneud.

25. Gwnaed trefniant i gynnal yr ymweliad cartref ar y cyd ar 11 Ebrill 2019. Fodd bynnag, pan ddaeth y diwrnod hwnnw, roedd gan y Therapydd Galwedigaethol annwyd trwm, a chan nad oedd am heintio'r defnyddiwr gwasanaethau a oedd mewn iechyd gwael, penderfynodd na fyddai'n ddoeth cynnal yr ymweliad y diwrnod hwnnw. Y bore hwnnw, cysylltodd â Thîm Oedolion y Gwasanaethau Cymdeithasol ac oherwydd nad oedd Mr Morgan ar gael, gadawodd neges i ofyn a ellid aildrefnu'r ymweliad ar y cyd a gofynnodd am alwad yn ôl. Fe wnaeth Mr Morgan gydnabod y neges hon wedyn mewn nodyn achos, ond ni wnaeth unrhyw gysylltiad pellach â'r Therapydd Galwedigaethol.

26. Ar 24 Ebrill 2019, anfonodd yr uwch ymarferydd, a fu'n gysylltiedig â'r achos yn flaenorol, neges e-bost at Mr Morgan yn gofyn am yr wybodaeth ddiweddaraf am yr ymweliad ar y cyd. Fodd bynnag, nid oedd cofnod bod Mr Morgan wedi ymateb i'r neges e-bost hon, ac nid oedd unrhyw dystiolaeth bod yr ymweliad diogelu wedi digwydd o gwbl.

(5) Achos o Lên-ladrad gydag asesiad

(a) Achos 18:

27. Roedd y defnyddiwr gwasanaethau oedrannus hon yn byw gartref gyda'i phartner, ac ym mis Hydref 2018, cynhaliodd y gweithiwr cymdeithasol a neilltuwyd iddi bryd hynny asesiad NAET o'i hanghenion a'i gofnodi ar WCCIS. Ar 28 Tachwedd 2018, trosglwyddwyd yr achos hwn i Mr Morgan er mwyn iddo adolygu gofal cartref y defnyddiwr gwasanaethau, ac ym mis Ionawr 2019, oherwydd bod iechyd y defnyddiwr gwasanaethau'n dirywio, gofynnwyd iddo gynnal adolygiad brys i gynyddu ei phecyn gofal. Er gwaethaf y ceisiadau hyn a'r ffaith bod iechyd y defnyddiwr gwasanaethau'n dirywio, nid oes tystiolaeth bod Mr Morgan wedi cynnal yr adolygiadau hyn. Ar 17 Ebrill 2019, cofnododd Mr Morgan asesiad NAET ar y system a chyflwynodd yr asesiad hwn mewn cyfarfod DST gyda'r Gwasanaeth Iechyd. Y rheswm pam yr oedd angen yr asesiad diweddaraf hwn ar gyfer y cyfarfod hwn oedd er mwyn pennu pa mor sylweddol oedd anghenion y defnyddiwr gwasanaethau a faint fyddai'r Gwasanaeth Iechyd yn ei gyfrannu. Roedd yr asesiad NAET a gyflwynwyd gan Mr Morgan ar 17 Ebrill 2019 yn achos o lên-ladrad gan ei fod yn debyg ym mhob ffordd i'r un a gynhaliwyd ym mis Hydref 2018 gan weithiwr cymdeithasol arall. Dangosodd adolygiad o'r asesiad a gwblhawyd gan Mr Morgan ei fod wedi copïo'r asesiad blaenorol a dim ond wedi ychwanegu ychydig o frawddegau a'i gyflwyno fel ei waith ei hun. Y disgwyl oedd y byddai'r asesiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am amgylchiadau personol y defnyddiwr gwasanaethau, yn enwedig gan ei bod wedi dirywio'n sylweddol ers yr asesiad a gynhaliwyd y mis Hydref blaenorol.

(6) Nid oedd gonestrwydd i'ch ymddygiad yn 5a:

28. Cydnabyddir y gallai fod yn ymarfer derbyniol ar adegau i gopïo rhywfaint o wybodaeth o asesiadau blaenorol i asesiadau wedi'u diweddaru, fel strwythur teuluol a chyflwr meddygol ac ati, lle nad yw'r amgylchiadau wedi newid. Fodd bynnag, roedd gweithredoedd Mr Morgan y cyfeiriwyd atynt yn honiad 5 uchod yn mynd y tu hwnt i hyn, ac ar wahân i hepgor hanner tudalen o destun, copïodd y ddogfen yn ei chyfanrwydd.

29. Wrth gyflwyno'r asesiad fel ei waith ei hun pan nad oedd hyn yn wir, roedd yna ddiffyg gonestrwydd i weithredoedd Mr Morgan.

(7) Symud defnyddiwr gwasanaethau heb ddilyn gweithdrefnau cyfreithiol a gweithdrefnau'r gwasanaeth

Achos 19:

30. Ar 23 Ebrill 2019, trosglwyddwyd y defnyddiwr gwasanaethau hwn o'i gartref gofal presennol i gartref gofal yn Sir Benfro. Gwnaed hyn ar gais ei deulu gan eu bod am iddo fod yn nes at ble roeddent yn byw. Mr Morgan oedd y gweithiwr cymdeithasol a ddyrannwyd a Mr Morgan hwylusodd y cais i symud. Nid oes tystiolaeth bod Mr Morgan erioed wedi ymweld â'r defnyddiwr gwasanaethau na'i fod wedi cwblhau unrhyw un o'r prosesau neu weithdrefnau statudol cyn symud yr unigolyn. At hynny, ar 30 Ebrill 2019, anfonodd yr Adran Gontractau a Chomisiynu neges e-bost at Mr Morgan yn gofyn iddo gyflwyno'r Cais am Wasanaeth a'r Cadarnhad Lleoliad. Yn dilyn hynny, anfonwyd dwy neges e-bost pellach at Mr Morgan, ar 14 Mai 2019 a 17 Mehefin 2019 yn gofyn am y dogfennau hyn ar frys. Ar 18 Mehefin 2019, cyflwynodd Mr Morgan y dogfennau hyn pan oedd yn ofynnol iddo wneud hynny gan ei reolwr llinell.

31. Wrth drosglwyddo'r defnyddiwr gwasanaethau, methodd Mr Morgan â chwblhau Asesiad neu Adolygiad cyfredol a Chynllun Gofal a Chymorth cyfredol y byddai eu hangen ar y cartref derbyn. Methodd hefyd â chynnal Asesiad Galluedd er mwyn sicrhau bod y defnyddiwr gwasanaethau yn gallu gwneud penderfyniad ynglŷn â symud. At hynny, methodd Mr Morgan â chynnal Asesiad Lles Pennaf sy'n ofynnol dan Ddeddf Galluedd Meddyliol 2015, gan nad oedd gan y defnyddiwr gwasanaethau alluedd ac felly dylid bod wedi asesu'r penderfyniad i'w symud er mwyn sicrhau ei fod er ei les pennaf. Methodd Mr Morgan â chyflwyno Cais am Wasanaeth cyn y trosglwyddiad i gytuno ar y gwasanaeth newydd a oedd i'w ddarparu. Er iddo dderbyn nifer o negeseuon e-bost, methodd Mr Morgan hefyd â chyflwyno Cadarnhad Lleoliad pan ofynnwyd iddo wneud hynny fel y gellid rhoi'r contract i'r cartref gofal a thalu'r cartref.

Lliniaru

32. Rhoddodd Mr Morgan ddatganiad i ymchwiliad y Cyngor lle nododd nifer o ffactorau lliniarol mewn perthynas â'r honiadau. Roedd y ffactorau hyn yn cynnwys honiad bod ganddo lwyth gwaith gormodol a bod yn rhaid iddo hefyd wneud hyfforddiant ac asesiadau brys a oedd yn ychwanegu at bwysau gwaith. Fodd bynnag, mae Mr Morgan yn cydnabod nad oedd y ffactorau lliniarol hyn yn cyfiawnhau'r methiannau sylweddol a nodwyd yn yr honiadau uchod.

33. Ymddiswyddodd Mr Morgan o'i swydd fel gweithiwr cymdeithasol ar 18 Awst 2019 mae Mr Morgan yn dweud ei fod yn teimlo ei fod wedi'i llethu gan ei lwyth achosion. Dywed Mr Morgan gan ei fod wedi ymddiswyddo, na chafodd gyfle i ddiweddaru ei nodiadau achos, cau achosion a chofnodi ymweliadau.

Casgliadau

34. Mae Mr Morgan yn cyfaddef bod ei addasrwydd i ymarfer fel gweithiwr cymdeithasol wedi'i amharu ar hyn o bryd am y rhesymau a nodir yn y datganiad hwn.

35. Mae Mr Morgan yn cadarnhau nad oes ganddo fwriad gweithio yn y dyfodol mewn unrhyw swydd a fyddai'n ofynnol iddo gael ei gofrestru gan GCC a'i fod yn dymuno i'w enw gael ei dynnu oddi ar gofrestr GCC drwy gytundeb dan Reol 9 Rheolau Ymchwilio 2018. Paratowyd y datganiad o ffeithiau y cytunwyd arnynt at y diben hwnnw.

36. Pe bai Mr Morgan, yn groes i'r bwriad a fynegwyd ganddo, yn gwneud cais i gofrestru â GCC yn y dyfodol, mae Mr Morgan yn cydnabod y bydd GCC yn ystyried cynnwys y datganiad hwn wrth ystyried cais o'r fath.

37. Mr Morgan yn cadarnhau ei fod yn cytuno â'r ffeithiau a nodir yn y datganiad hwn

Diddymu o’r Gofrestr